จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,764.341,068.0061.4 %5.0493.19184.1762.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,553.797,186.3031.9 %5.066.700.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,506.273,626.0019.5 %5.0702.37288.3458.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์0.001,518.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,766.9415,275.4742.9 %5.04,182.28565.6786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,092.300.000.0 %0.0595.7696.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,982.85501.0087.4 %5.0470.5296.9979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,086.05621.0084.8 %5.0305.8335.6288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,370.45546.0087.5 %5.0211.7748.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,089.37688.0083.2 %5.0182.4735.6180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,063.58516.0087.3 %5.0293.8381.0572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,050.82269.0093.4 %5.0264.4064.8575.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,992.341,003.5066.5 %5.0617.40228.9562.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,753.881,846.0050.8 %5.01,524.96436.9571.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,399.061,869.0045.0 %5.0740.40413.3444.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,301.652,937.0053.4 %5.0798.761,268.54-58.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,699.394,227.0045.1 %5.02,413.801,796.4225.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์8,687.450.000.0 %0.01,126.81277.0775.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)0.000.000.0 %0.00.002,169.800.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์0.002,107.000.0 %0.00.00731.500.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,343.061,032.0069.1 %5.0825.0055.1293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,100.141.00100.0 %5.0626.31236.2762.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,124.443,312.1072.7 %5.0873.52362.8358.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,124.124,464.0066.0 %5.01,272.831,149.419.7 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,987.110.000.0 %0.01,101.71461.9758.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,062.632,667.0034.4 %5.0987.61491.8450.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,710.243,447.0039.6 %5.01,310.880.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,202.501,600.0061.9 %5.01,025.62338.5867.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,063.890.000.0 %0.0270.410.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,470.272,320.0079.8 %5.0797.45557.0530.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 40,450.9734,569.0514.5 %5.0860.34376.3356.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,860.951,227.0057.1 %5.0531.2263.1188.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,832.051,374.0051.5 %5.0588.28344.7141.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์0.001,345.000.0 %0.00.00314.310.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,305.956,194.381.8 %0.5987.61463.3253.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์0.003,195.000.0 %0.00.00310.260.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1106,411.1819,157.1582.0 %5.01,406.44409.4570.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 230,597.898,724.0071.5 %5.01,878.71749.1560.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์111,111.9944,994.0159.5 %5.0888.380.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์307,974.6323,372.8592.4 %5.0736.59960.17-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย40,839.480.000.0 %0.0773.400.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,978.173,057.0038.6 %5.0797.45567.6728.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,214.47639.0080.1 %5.0626.31251.1359.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 767,256 204,331 0.00 % 30,848 13,756 0.00 %