จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,764.341,068.0061.4 %5.0493.19184.1762.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,553.797,186.3031.9 %5.066.70158.23-137.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,506.273,626.0019.5 %5.0702.37288.3458.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,397.141,518.0055.3 %5.0721.37210.0770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,766.9415,275.4742.9 %5.04,182.28565.6786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,944.89501.0087.3 %5.0451.5196.9978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,086.05621.0084.8 %5.0305.8335.6288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,370.45546.0087.5 %5.0211.7748.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,089.37688.0083.2 %5.0182.4735.6180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,063.58516.0087.3 %5.0293.8381.0572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,050.82269.0093.4 %5.0264.4064.8575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,079.28616.0084.9 %5.0344.4792.2473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,092.30443.0089.2 %5.0595.7696.1183.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,118.215,809.7558.8 %5.01,501.042,009.65-33.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,992.341,003.5066.5 %5.0617.40228.9562.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,086.842,465.0039.7 %5.0987.60460.1953.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,753.881,846.0050.8 %5.01,524.96436.9571.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,405.961,869.0045.1 %5.0740.40413.3444.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์3,214.931,637.0049.1 %5.0436.14637.81-46.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,301.652,937.0053.4 %5.0798.761,268.54-58.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,342.802,971.0011.1 %5.0529.00420.5120.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,699.394,227.0045.1 %5.02,413.801,796.4225.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์8,687.452,802.9767.7 %5.01,126.81277.0775.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์11,954.6014,380.00-20.3 %0.01,559.40121.6092.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,666.227,179.3043.3 %5.02,116.362,169.80-2.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,414.102,107.0038.3 %5.0740.38731.501.2 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,800.16359.0080.1 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,343.061,032.0069.1 %5.0825.0055.1293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,100.141.00100.0 %5.0626.31236.2762.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,124.443,312.1072.7 %5.0873.52362.8358.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,124.124,464.0066.0 %5.01,272.831,149.419.7 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,987.116,136.0012.2 %5.01,101.71461.9758.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,637.7616,366.35-40.6 %0.0854.50521.6938.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,885.479,814.0029.3 %5.01,577.11179.9688.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,083.641,470.0064.0 %5.01,006.61386.7961.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,062.632,667.0034.4 %5.0987.61491.8450.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,710.243,447.0039.6 %5.01,310.88367.0572.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,202.501,600.0061.9 %5.01,025.62338.5867.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,063.894,200.0017.1 %5.0270.4137.1286.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,470.272,320.0079.8 %5.0797.45557.0530.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 40,450.9734,569.0514.5 %5.0860.34376.3356.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,860.951,227.0057.1 %5.0531.2263.1188.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,616.703,009.0034.8 %5.0759.42457.9439.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,832.051,374.0051.5 %5.0588.28344.7141.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,362.674,598.16-5.4 %0.0969.90827.6814.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,353.781,345.0059.9 %5.0798.69314.3160.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,054.043,195.0077.3 %5.0359.01310.2613.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,305.956,194.381.8 %0.5987.61463.3253.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 230,597.898,724.0071.5 %5.01,878.71749.1560.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1106,411.1819,157.1582.0 %5.01,406.44409.4570.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,812.505,014.0013.7 %5.0268.70114.0257.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์307,974.6323,372.8592.4 %5.0736.59960.17-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย40,839.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0773.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์111,111.9944,994.0159.5 %5.0888.38720.9218.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์63,771.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,319.20717.2845.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์200,584.5519,007.0890.5 %5.02,397.782,421.34-1.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,863.833,057.0037.1 %5.0797.45567.6728.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,214.47639.0080.1 %5.0626.31251.1359.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,965.1412,713.0071.1 %5.06,119.921,851.9469.7 %5.0
รวม 1,160,372 333,486 71.26 % 58,794 29,999 48.98 %