จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่11,026.140.000.0 %0.061.680.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,576.209,222.31-7.5 %0.093.4564.6430.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,848.021,451.0049.1 %5.0431.88145.4166.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,321.991,965.0040.8 %5.0709.1832.3195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,007.1811,079.0030.8 %5.01,983.26591.6670.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,073.75799.0080.4 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,379.63877.0083.7 %5.0399.9938.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง0.00580.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น0.00380.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,688.57344.0090.7 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,730.001,404.0070.3 %5.0288.0363.0878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,149.19473.0088.6 %5.0260.3747.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,136.61494.0088.1 %5.0370.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,187.990.000.0 %0.01,089.510.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่0.002,617.000.0 %0.00.00608.770.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่0.001,054.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,724.633,594.38-31.9 %0.0519.01357.2031.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,326.703,056.0063.3 %5.01,317.680.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่0.002,915.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่115,635.142,407.0097.9 %5.04,610.521,328.0371.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,283.199,818.5820.1 %5.01,393.75638.5154.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่47,582.8123,168.4151.3 %5.0481.73280.2541.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,777.530.000.0 %0.04,007.870.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,644.972,639.7627.6 %5.0823.28648.8521.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,758.47231.0091.6 %5.066.6532.3151.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,026.39602.0080.1 %5.0595.09300.7749.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,329.3221,623.94-62.2 %0.01,393.761,069.3723.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,208.337,286.1811.2 %5.02,496.6757.1997.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,729.941,506.0087.2 %5.0861.31773.1410.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,182.052,387.5142.9 %5.0861.300.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,252.012,037.0061.2 %5.0809.35423.7047.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,174.273,874.007.2 %3.51,013.44222.4178.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,208.792,876.0010.4 %5.0633.1256.6591.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,286.832,397.0078.8 %5.0823.29264.9067.8 %5.0
รจจ.แพร่ 37,664.2621,700.3342.4 %5.0878.02377.1957.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,941.67935.0068.2 %5.0557.06146.8773.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่0.001,203.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,567.021,329.0062.7 %5.0576.07244.6257.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่0.006,791.160.0 %0.00.00635.550.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,512.270.000.0 %0.0823.280.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 248,554.5911,605.3376.1 %5.01,575.361,037.6634.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 75,474.3817,257.5977.1 %5.01,457.98422.6471.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)0.00100.000.0 %0.00.0090.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่0.003,780.150.0 %0.00.00173.980.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่117,514.2338,915.0066.9 %5.0864.44429.7150.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่104,394.0090,255.0013.5 %5.01,555.59628.8159.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่0.0022,127.000.0 %0.00.00475.830.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่31,935.0315,229.0052.3 %5.0790.37662.3416.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง36,500.6713,580.9962.8 %5.0729.76885.03-21.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง35,538.5713,433.0062.2 %5.0754.79196.5074.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,059.013,407.0077.4 %5.01,876.601,711.368.8 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,696.903,876.72-4.9 %0.0842.31500.6540.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,285.21918.0087.4 %5.0538.0457.5989.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่40,976.5818,560.8854.7 %5.04,203.750.000.0 %0.0
รวม 875,367 368,616 0.00 % 34,403 14,777 0.00 %