จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน511.39549.00-7.4 %0.0587.7448.2691.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,883.6921,842.00-69.5 %0.083.04148.44-78.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,553.9410,909.92-14.2 %0.076.3764.3315.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,410.012,204.0050.0 %5.0891.99354.8360.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,302.842,071.0037.3 %5.0777.9056.2692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,820.3712,959.0131.1 %5.02,520.36519.5279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวงไม่ครบ282.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,130.40260.0093.7 %5.0375.1380.2478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,188.22456.0091.2 %5.0451.5196.3478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,459.36123.0096.4 %5.0494.4296.7380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,075.08365.0091.0 %5.0336.88106.3568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,580.991,021.0077.7 %5.0318.9880.4474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,765.28845.0095.0 %5.0373.6764.3982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,570.84279.0093.9 %5.0381.1480.8878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น379.47448.00-18.1 %0.0360.5896.9373.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,664.21415.0088.7 %5.0288.3758.3579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,259.01644.0084.9 %5.0329.4964.2280.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,717.836,064.00-6.1 %0.01,007.90548.9645.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,902.235,533.88-12.9 %0.01,386.411,614.72-16.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน2,002.892,416.00-20.6 %0.0736.38353.2552.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,445.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0834.94362.0656.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,945.921,340.0054.5 %5.0644.78844.56-31.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,100.662,141.0064.9 %5.01,467.551,932.23-31.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบ3,935.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน3,515.683,328.005.3 %2.5614.861,386.38-125.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,968.163,991.0033.1 %5.01,619.682,145.92-32.5 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,592.612,531.6429.5 %5.01,850.431,500.6118.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร71,899.3295,689.00-33.1 %0.0879.12290.8066.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,308.662,177.0059.0 %5.01,329.36509.5161.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,190.971,476.0032.6 %5.076.88101.75-32.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,627.261,143.0068.5 %5.0911.0160.5393.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,061.361,160.0062.1 %5.0682.82370.0545.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,669.862,572.0029.9 %5.0949.82389.9858.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,345.115,218.3017.8 %5.01,785.73993.4944.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน4,030.481,059.6473.7 %5.0968.06343.9764.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบ8,664.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,986.861,497.9586.4 %5.0701.83419.4140.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,793.542,730.8043.0 %5.0780.60524.2032.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,250.972,217.0057.8 %5.0910.99713.5421.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,141.372,514.0039.3 %5.01,063.13347.6267.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,019.251,642.0045.6 %5.0644.7840.6593.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,289.561,853.0083.6 %5.01,044.28643.6838.4 %5.0
รจจ.น่าน 23,982.2520,344.0015.2 %5.0837.42782.866.5 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบ1,022.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ434.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,889.501,753.0054.9 %5.0431.84306.2529.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,947.09829.0071.9 %5.0644.78269.2558.2 %5.0
สปส.จ.น่าน6,038.425,388.0510.8 %5.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,259.762,818.0033.8 %5.01,158.22145.9787.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,995.92926.0069.1 %5.01,199.06357.8970.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,390.977,439.79-38.0 %0.01,101.1764.3494.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ22,387.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,153.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ6,046.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ464.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว59,386.3617,298.0070.9 %5.01,075.401,469.88-36.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,939.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,047.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน87,655.0687,520.000.2 %0.51,753.501,558.1011.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,790.4614,116.48-60.6 %0.02,171.831,331.9538.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,433.011,910.0044.4 %5.0821.01238.4571.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,199.152,196.0031.4 %5.0701.8167.5990.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,237.5515,886.0028.6 %5.04,712.681,574.4266.6 %5.0
รวม 509,121 384,110 24.55 % 49,439 26,857 45.68 %