จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน511.39549.00-7.4 %0.0587.7448.2691.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,410.010.000.0 %0.0891.990.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,302.842,071.0037.3 %5.0777.9056.2692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,820.3712,959.0131.1 %5.02,520.36519.5279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,580.991,021.0077.7 %5.0318.9880.4474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา0.00845.000.0 %0.00.0064.390.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,570.84279.0093.9 %5.0381.1480.8878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.00448.000.0 %0.00.0096.930.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,664.21415.0088.7 %5.0288.3758.3579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,259.01644.0084.9 %5.0329.4964.2280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,075.08365.0091.0 %5.0336.88106.3568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,188.22456.0091.2 %5.0451.5196.3478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,459.36123.0096.4 %5.0494.4296.7380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง0.00282.000.0 %0.00.0061.340.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,130.40260.0093.7 %5.0375.1380.2478.6 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.005,533.880.0 %0.00.001,614.720.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน2,002.892,416.00-20.6 %0.0736.380.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,945.921,340.0054.5 %5.0644.78844.56-31.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,100.662,141.0064.9 %5.01,467.551,932.23-31.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.003,935.920.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน0.003,328.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. น่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,308.662,177.0059.0 %5.01,329.36509.5161.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,190.971,476.0032.6 %5.076.88101.75-32.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,627.261,143.0068.5 %5.0911.0160.5393.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,061.361,160.0062.1 %5.0682.82370.0545.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,669.862,572.0029.9 %5.0949.82389.9858.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน4,030.480.000.0 %0.0968.060.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน0.001,497.950.0 %0.00.00419.410.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,793.542,730.8043.0 %5.0780.60524.2032.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,250.970.000.0 %0.0910.990.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,141.372,514.0039.3 %5.01,063.13347.6267.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,019.251,642.0045.6 %5.0644.7840.6593.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,289.561,853.0083.6 %5.01,044.28643.6838.4 %5.0
รจจ.น่าน 23,982.250.000.0 %0.0837.420.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,889.501,753.0054.9 %5.0431.84306.2529.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,947.09829.0071.9 %5.0644.78269.2558.2 %5.0
สปส.จ.น่าน6,038.425,388.0510.8 %5.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.002,818.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,947.22926.0068.6 %5.01,180.05357.8969.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,390.977,439.79-38.0 %0.01,101.1764.3494.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.0022,387.440.0 %0.00.001,153.710.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.006,046.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,939.040.000.0 %0.01,047.380.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว59,386.3617,298.0070.9 %5.01,075.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน87,655.0687,520.000.2 %0.51,753.501,558.1011.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,790.4614,116.48-60.6 %0.02,171.830.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,433.010.000.0 %0.0821.01238.4571.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.002,196.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 285,759 177,577 0.00 % 23,681 10,082 0.00 %