จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,594.17372.0085.7 %5.0445.43161.6863.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,354.084,448.0046.8 %5.046.41186.87-302.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,301.421,247.0062.2 %5.0470.1091.7280.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,348.741,106.9066.9 %5.0673.6159.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,302.299,737.0013.8 %5.01,833.59835.9754.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,706.711,779.0062.2 %5.0366.72112.4569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,902.36268.0093.1 %5.0479.0580.1583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,057.95732.0082.0 %5.0249.8764.2674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,981.85410.0089.7 %5.0295.2496.3967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,004.19482.0088.0 %5.0448.5395.3578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,941.22416.0089.4 %5.0188.5981.4356.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,952.85165.0095.8 %5.0486.3676.6284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,026.59831.0079.4 %5.0402.0780.1580.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,478.232,765.7049.5 %5.01,206.07986.1018.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,364.581,500.0065.6 %5.01,092.48542.9250.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,112.431,326.0057.4 %5.0654.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,770.691,466.0047.1 %5.0521.49501.863.8 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,520.782,454.0030.3 %5.0863.781,204.78-39.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,339.564,649.96-98.8 %0.0572.02845.50-47.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,082.527,158.8421.2 %5.01,434.26973.1132.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,866.332,821.0027.0 %5.0996.89296.2470.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,355.4810,715.62-14.5 %0.01,377.2192.9093.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,413.923,508.9320.5 %5.01,164.28469.8859.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,614.20832.0048.5 %5.057.7650.7312.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,516.30789.0077.6 %5.0825.7578.3990.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,202.701,018.0068.2 %5.0673.62205.9169.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,603.012,123.0041.1 %5.0844.76334.9060.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,900.2222,540.00-360.0 %0.01,377.212,661.61-93.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,140.303,915.895.4 %2.51,110.99444.3760.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,366.041,200.0064.3 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,308.159,302.71-47.5 %0.01,244.10147.8588.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,152.431,635.0048.1 %5.0404.32296.8326.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,810.8912,977.87-240.5 %0.0958.86541.5043.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,692.112,467.0033.2 %5.0768.70295.4261.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,706.951,892.0049.0 %5.0863.77258.9570.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,012.991,978.0034.4 %5.0552.2670.0187.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,134.672,154.0080.7 %5.0677.05422.2237.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,463.17700.0097.6 %5.0762.14285.0062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,681.03480.0082.1 %5.0559.52218.5060.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา4,188.742,657.3236.6 %5.0673.62370.7645.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,937.04691.0076.5 %5.0578.54359.0937.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,728.383,941.2816.6 %5.01,187.05950.0020.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,380.501,831.0045.8 %5.0768.7011.2298.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,482.523,398.002.4 %1.0749.68108.4785.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไม่ครบ11,364.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.73ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,718.063,413.008.2 %4.0319.54100.0068.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา30,927.3636,450.00-17.9 %0.0892.75368.6058.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,943.42800.0072.8 %5.01,159.471,064.008.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,310.941,499.0054.7 %5.0730.67697.414.6 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,717.68875.0067.8 %5.0483.46272.2843.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 263,419 181,920 30.94 % 35,588 18,759 47.29 %