จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,760.23627.0077.3 %5.01,579.98167.3189.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,779.7711,392.0045.2 %5.077.53192.21-147.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,374.9411,958.48-62.2 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,242.773,241.0023.6 %5.01,009.99164.1083.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,186.531,952.0038.7 %5.0800.8441.8094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย26,139.1713,162.5049.6 %5.02,911.581,202.4358.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,864.940.000.0 %0.0393.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00676.000.0 %0.00.0074.160.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,965.99521.0086.9 %5.0571.0282.4385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,124.35164.0096.0 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00389.000.0 %0.00.0075.610.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,810.392,112.9056.1 %5.0389.03137.2664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย5,032.481,094.0078.3 %5.0399.8984.1279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว0.00416.000.0 %0.00.0068.040.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.000.000.0 %0.00.00768.170.0 %0.0
ด่านศุลกากรแม่สาย57,473.160.000.0 %0.02,551.760.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย0.002,453.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,589.207,698.00-114.5 %0.0914.90277.8269.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.002,118.400.0 %0.00.00470.770.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,993.903,014.1039.6 %5.01,485.38574.1061.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย11,027.805,260.0052.3 %5.090.4594.27-4.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,867.58440.0095.5 %5.0477.5360.9787.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย0.001,062.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,156.724,422.00-6.4 %0.01,086.05420.5061.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,285.2137,444.50-414.0 %0.02,341.110.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.006,812.000.0 %0.00.00839.420.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,574.273,667.0034.2 %5.0606.86237.5060.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,731.9712,530.5829.3 %5.02,864.07282.0490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,483.953,212.2028.4 %5.01,200.15701.2941.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.002,774.000.0 %0.00.00387.130.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,500.884,181.80-19.4 %0.0857.86132.7584.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย15,199.718,896.0041.5 %5.0618.19677.00-9.5 %0.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,838,020.80105,648.0096.3 %5.025,466.39916.3296.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย0.001,655.000.0 %0.00.00436.210.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,797.4412,321.87-4.4 %0.01,332.261,201.239.8 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 464,382.6413,913.5178.4 %5.01,563.051,659.71-6.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)77,205.762,436.7996.8 %5.03,266.351,114.6665.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย0.0075,000.000.0 %0.00.001,456.300.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.0032,009.990.0 %0.00.002,067.720.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย36,800.9518,242.0050.4 %5.0829.061,324.31-59.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.0076,405.000.0 %0.00.001,029.280.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,034.031,474.0751.4 %5.0743.76179.9475.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 50,171.1512,875.6774.3 %5.04,880.413,109.4336.3 %5.0
รวม 3,251,241 303,903 0.00 % 56,566 15,052 0.00 %