จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,760.23627.0077.3 %5.01,579.98167.3189.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,779.7711,392.0045.2 %5.077.53192.21-147.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,374.9411,958.48-62.2 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,242.773,241.0023.6 %5.01,009.99164.1083.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,186.531,952.0038.7 %5.0800.8441.8094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย26,139.1713,162.5049.6 %5.02,911.581,202.4358.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,810.392,112.9056.1 %5.0389.03137.2664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,346.681,156.0078.4 %5.0335.1189.5673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย5,032.481,094.0078.3 %5.0399.8984.1279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,831.15416.0089.1 %5.0177.1168.0461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,168.27938.0077.5 %5.0418.1183.4880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,965.99521.0086.9 %5.0571.0282.4385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,124.35164.0096.0 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,124.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0419.3372.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,864.94756.0080.4 %5.0393.2575.3380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,844.00808.0079.0 %5.0263.4353.4279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,124.35676.0083.6 %5.0267.0674.1672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,124.35389.0090.6 %5.0544.2575.6186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,901.17451.0088.4 %5.0344.9873.2378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรแม่สาย57,473.1647,804.8016.8 %5.02,551.76576.7477.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,989.128,189.0037.0 %5.01,332.10768.1742.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ4,780.8525,581.81-435.1 %0.01,189.67441.2262.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,975.146,930.5022.8 %5.02,036.852,503.00-22.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,846.962,453.5049.4 %5.0743.76336.3454.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,647.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,225.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,589.207,698.00-114.5 %0.0914.90277.8269.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,333.902,118.4036.5 %5.0857.85470.7745.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,596.342,053.0080.6 %5.03,805.341,917.0849.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย6,009.342,309.9961.6 %5.01,918.251,654.7513.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,993.903,014.1039.6 %5.01,485.38574.1061.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,245.0017,916.00-241.6 %0.01,390.31460.4666.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,762.823,512.506.7 %3.01,009.983,175.85-214.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,397.9114,038.80-35.0 %0.03,797.591,013.6573.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย11,027.805,260.0052.3 %5.090.4594.27-4.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,867.58440.0095.5 %5.0477.5360.9787.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,543.30507.0085.7 %5.0952.9463.4793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,172.781,062.0066.5 %5.0781.80597.1923.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,156.724,422.00-6.4 %0.01,086.05420.5061.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,285.2137,444.50-414.0 %0.02,341.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,207.166,812.00-30.8 %0.01,599.48839.4247.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,574.273,667.0034.2 %5.0606.86237.5060.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,731.9712,530.5829.3 %5.02,864.07282.0490.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,627.3239,648.00-273.1 %0.0781.80956.74-22.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,483.953,212.2028.4 %5.01,200.15701.2941.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,873.002,774.0028.4 %5.01,067.04387.1363.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,684.775,047.1534.3 %5.02,112.92605.7571.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,500.884,181.80-19.4 %0.0857.86132.7584.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย15,199.718,896.0041.5 %5.0618.19677.00-9.5 %0.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,838,020.80105,648.0096.3 %5.025,466.39916.3296.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,715.13885.0076.2 %5.0591.64398.4032.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,058.266,206.7931.5 %5.01,390.30705.3549.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,414.431,655.0051.5 %5.0800.80436.2145.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,795.137,123.85-4.8 %0.01,675.55808.2451.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,139.102,648.1071.0 %5.01,567.36225.0085.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 464,382.6413,913.5178.4 %5.01,563.051,659.71-6.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,797.4412,321.87-4.4 %0.01,332.261,201.239.8 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)77,205.762,436.7996.8 %5.03,266.351,114.6665.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 150,658.3216,493.8167.4 %5.02,674.451,100.4358.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,279.0916,085.4045.1 %5.01,695.251,091.0235.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบ4,538.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ932.74ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ครบ10,509.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย29,189.9731,920.00-9.4 %0.0951.15575.0439.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย131,444.8475,000.0042.9 %5.01,100.531,456.30-32.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,975.1332,009.99-39.3 %0.0981.632,067.72-110.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,126.5076,405.00-373.8 %0.0808.911,029.28-27.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย36,800.9518,242.0050.4 %5.0829.061,324.31-59.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,018.1919,155.52-12.6 %0.02,308.082,771.91-20.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,553.983,290.007.4 %3.5952.93683.0528.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,034.031,474.0751.4 %5.0743.76179.9475.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 50,171.1512,875.6774.3 %5.04,880.413,109.4336.3 %5.0
รวม 3,779,333 787,130 79.17 % 105,157 45,833 56.41 %