จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,896.54596.0079.4 %5.0686.18186.9872.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,623.808,458.4042.2 %5.081.38174.95-115.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,318.573,332.0076.7 %5.092.4931.7365.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,502.6815,908.70-144.6 %0.0105.95427.96-303.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,183.222,230.00-88.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน3,204.411,107.0065.5 %5.0309.30193.5137.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,769.591,691.0055.1 %5.0800.280.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน10,502.549,491.209.6 %4.51,095.64635.2542.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,693.02228.0093.8 %5.0697.7892.0286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,906.25391.0090.0 %5.0552.7686.4184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,004.83558.0086.1 %5.0699.6695.2186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,842.78449.0088.3 %5.0319.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,949.42195.0095.1 %5.0413.9131.6392.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,300.152,578.0051.4 %5.01,173.54603.4948.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,770.313,080.0035.4 %5.0544.95430.3521.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน11,347.333,893.1365.7 %5.01,009.45771.4023.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,615.171,542.0041.0 %5.0869.28212.9175.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,758.971,118.0059.5 %5.0373.810.9599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,419.432,274.0033.5 %5.0895.36336.7562.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,185.01972.0069.5 %5.0800.28270.6266.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,750.062,096.0055.9 %5.01,408.781,317.186.5 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,757.653,151.00-79.3 %0.0365.6391.2575.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,009.512,058.0048.7 %5.0667.1794.3985.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,561.564,654.92-30.7 %0.0933.39221.2176.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 70,673.2442,933.0039.3 %5.0462.38227.9050.7 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 11,473.956,319.0044.9 %5.0625.47351.5043.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,060.202,455.39-131.6 %0.0838.31318.2562.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,212.991,564.6051.3 %5.058.6864.83-10.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,413.14696.0079.6 %5.0895.369.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,884.83335.2088.4 %5.0667.17298.9455.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,605.203,118.0013.5 %5.0562.24161.0571.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,496.991,576.0071.3 %5.01,149.22511.7255.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,684.411.00100.0 %5.0392.740.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,510.231.00100.0 %5.0933.39117.5987.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,184.943,905.176.7 %3.0952.4163.6593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,418.932,493.00-75.7 %0.0563.97466.4517.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,736.703,403.008.9 %4.01,009.45477.6352.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,594.791.00100.0 %5.0876.3464.8392.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,446.691,347.0060.9 %5.0876.34192.0778.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,958.141.00100.0 %5.0554.860.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,427.702,005.0054.7 %5.0341.13359.40-5.4 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 24,062.1317,664.1326.6 %5.0848.54820.063.4 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน573.96755.00-31.5 %0.0629.13266.1757.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,764.841,518.0059.7 %5.0800.28468.2241.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,857.39604.0078.9 %5.0667.17179.3573.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,003.063,876.0035.4 %5.01,028.47579.9943.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,239.001,328.0059.0 %5.0819.29120.8385.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,310.381.00100.0 %5.0403.402.8599.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,963.6315,214.6915.3 %5.02,104.22686.6567.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 244,482.1312,733.2771.4 %5.02,239.79487.6778.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,145.893,157.80-175.6 %0.0247.84267.44-7.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง37,253.708,017.0078.5 %5.01,190.23394.6466.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,912.2511,721.03-138.6 %0.01,199.12776.1035.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,474.172,067.0040.5 %5.0914.37162.3782.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,612.59325.0087.6 %5.0572.09129.9777.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน22,353.299,216.0158.8 %5.04,180.413,954.915.4 %2.5
รวม 433,664 232,405 46.41 % 44,500 19,292 56.65 %