จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,338.54926.0072.3 %5.0206.94163.4621.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,777.613,705.0062.1 %5.070.360.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,464.6912,086.39-15.5 %0.064.1435.9743.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.0013,532.000.0 %0.00.00288.800.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,362.270.000.0 %0.0560.930.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,014.420.000.0 %0.0495.800.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,682.060.000.0 %0.0432.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,666.820.000.0 %0.0359.490.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,075.520.000.0 %0.0327.610.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,645.520.000.0 %0.01,166.700.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,309.921,730.0047.7 %5.0370.14102.7672.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,393.981,376.0059.5 %5.0786.38453.0142.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,997.912,677.0055.4 %5.01,851.270.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,594.180.000.0 %0.02,058.060.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,741.576,134.00-123.7 %0.0517.931,319.55-154.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,224.745,507.19-5.4 %0.01,492.931,264.9815.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,916.055,636.00-14.6 %0.01,006.38209.9079.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,788.6524,909.00-130.9 %0.01,775.21441.0075.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,020.251,124.2072.0 %5.0957.51408.5257.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)88,615.517,858.0091.1 %5.04,619.900.95100.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,231.809,846.2635.4 %5.05,516.804,367.7220.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,537.360.000.0 %0.04,562.450.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,763.533,892.10-3.4 %0.0919.49746.6018.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.0037,747.000.0 %0.00.003,869.750.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,212.310.000.0 %0.03,890.830.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,157.580.000.0 %0.01,597.710.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,080.161,511.0063.0 %5.01,052.59505.1152.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,755.102,843.28-62.0 %0.0995.54494.1150.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.003,997.000.0 %0.00.00715.240.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,170.834,483.0013.3 %5.01,299.82715.4545.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์59,721.3713,368.0077.6 %5.0752.450.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์410,885.630.000.0 %0.0911.871,076.39-18.0 %0.0
รจก.นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,906.361,242.0057.3 %5.0415.85280.1532.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.003,683.000.0 %0.00.00321.010.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,471.110.000.0 %0.01,221.520.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,504.318,491.50-142.3 %0.01,381.39824.4040.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,695.932,773.2825.0 %5.0900.460.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์0.006,098.000.0 %0.00.00595.720.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 120,351.720.000.0 %0.01,328.320.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 225,065.1014,798.1641.0 %5.01,483.231,176.4720.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,076.100.000.0 %0.0273.400.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์78,622.800.000.0 %0.0865.450.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย58,272.390.000.0 %0.0817.290.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์82,349.65135,236.00-64.2 %0.01,849.171,214.4334.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์144,252.80101,213.0029.8 %5.01,110.641,231.65-10.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,121.2837,024.00-36.5 %0.0934.772,446.04-161.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,252.9723,364.62-90.7 %0.02,233.772,827.52-26.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,431.4826,104.05-150.2 %0.03,757.973,868.43-2.9 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29,904.2026,544.0011.2 %5.01,235.93598.5151.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,265.011,668.0048.9 %5.0859.04211.9875.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 587,061 488,071 0.00 % 37,755 26,985 0.00 %