จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,338.54926.0072.3 %5.0206.94163.4621.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,777.613,705.0062.1 %5.070.3695.45-35.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,464.6912,086.39-15.5 %0.064.1435.9743.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,847.7313,532.00-131.4 %0.01,223.75288.8076.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,512.421,951.2744.4 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์74,810.7140,905.8145.3 %5.04,608.593,168.1531.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,362.272,592.8422.9 %5.0560.93748.24-33.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,075.522,592.3315.7 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,014.42551.0081.7 %5.0495.80190.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,682.06701.0073.9 %5.0432.00247.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,666.82609.0077.2 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,645.521,588.0065.8 %5.01,166.701,102.135.5 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,299.961,730.0047.6 %5.0370.14102.7672.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,393.981,376.0059.5 %5.0786.38453.0142.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,997.914,972.0017.1 %5.01,851.271,674.119.6 %4.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,594.184,987.7010.8 %5.02,058.061,872.279.0 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,741.576,134.00-123.7 %0.0667.711,319.55-97.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,224.745,507.19-5.4 %0.01,492.931,264.9815.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,916.055,636.00-14.6 %0.01,006.38209.9079.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,788.6524,909.00-130.9 %0.01,775.21441.0075.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,529.719,186.22-22.0 %0.02,635.00885.6566.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,020.251,124.2072.0 %5.0957.51408.5257.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)88,615.517,858.0091.1 %5.04,619.900.95100.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,231.809,846.2635.4 %5.05,516.804,367.7220.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,537.101,267.0064.2 %5.04,562.4548.2198.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,806.001,850.0051.4 %5.0772.54617.1920.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,763.533,892.10-3.4 %0.0919.49746.6018.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,012.9037,747.00-371.1 %0.01,908.323,869.75-102.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,211.786,937.0043.2 %5.03,890.83380.7290.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,147.639,732.00-19.4 %0.02,497.821,266.8449.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,157.5814,244.61-74.6 %0.01,597.71118.3792.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,080.811,511.0063.0 %5.01,052.59505.1152.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,755.102,843.28-62.0 %0.0995.54521.5647.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์6,052.083,997.0034.0 %5.01,394.88715.2448.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,170.834,483.0013.3 %5.01,299.82715.4545.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,364.824,705.00-7.8 %0.0995.5698.0790.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์410,885.6320,473.6495.0 %5.0911.871,076.39-18.0 %0.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์59,721.3713,368.0077.6 %5.0752.45420.8244.1 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 84,959.3984,147.011.0 %0.51,485.401,194.5519.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,921.3614,069.00-8.9 %0.0619.22990.77-60.0 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,698.824,996.20-85.1 %0.0352.552.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,906.361,242.0057.3 %5.0415.85280.1532.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,941.833,683.006.6 %3.0938.51321.0165.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,135.8220,453.0027.3 %5.01,805.38393.1978.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,471.112,237.0035.6 %5.01,221.52208.2982.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,504.318,491.50-142.3 %0.01,381.39827.5940.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,695.932,773.2825.0 %5.0900.46257.9171.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,802.526,098.00-60.4 %0.0843.41595.7229.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์29,348.836,192.0078.9 %5.01,204.76483.2759.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3104,635.7414,471.2886.2 %5.01,702.34900.4647.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)31,111.7717,290.3544.4 %5.04,017.77439.1289.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 120,422.0430,079.39-47.3 %0.01,328.321,494.10-12.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 225,065.1014,798.1641.0 %5.01,483.231,176.4720.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,076.106,324.0010.6 %5.0273.40395.92-44.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์78,622.8021,658.2872.5 %5.0865.451,075.24-24.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย58,272.3921,320.0063.4 %5.0817.29870.00-6.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์82,349.65135,236.00-64.2 %0.01,849.171,214.4334.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,238.8014,132.0039.2 %5.01,050.67376.4564.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์144,252.80101,213.0029.8 %5.01,110.641,231.65-10.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,121.2837,024.00-36.5 %0.0934.772,446.04-161.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,252.9723,364.62-90.7 %0.02,233.772,827.52-26.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,431.4826,104.05-150.2 %0.03,757.973,868.43-2.9 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29,904.2026,544.0011.2 %5.01,235.93598.5151.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,265.011,668.0048.9 %5.0859.04211.9875.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์157,815.6959,108.0062.5 %5.02,087.831,173.3743.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ครบ4,339.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ629.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,987.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0615.23273.8655.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์43,525.2942,938.001.3 %0.54,542.011,380.2969.6 %5.0
รวม 1,862,969 1,039,713 44.19 % 99,525 57,954 41.77 %