จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,670.431,096.0059.0 %5.0433.81104.5175.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,943.853,014.1823.6 %5.0681.02222.9667.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,189.731,840.0042.3 %5.0681.0332.6695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี24,322.4514,843.0039.0 %5.02,356.991,067.7854.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,231.44685.0083.8 %5.0245.1231.3587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,177.40483.0088.4 %5.0236.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,444.72794.0087.7 %5.0240.5462.5974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,827.31460.0092.1 %5.0159.4832.8779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,643.86479.0091.5 %5.0197.0333.2583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,064.20385.0090.5 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,157.60778.0081.3 %5.0346.9340.7688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,096.07644.0084.3 %5.0524.09111.4478.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,508.844,878.0525.1 %5.01,023.31834.4118.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,897.241,741.0074.8 %5.0947.241,070.84-13.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,344.141,176.0064.8 %5.01,002.97707.0429.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี3,527.591,025.0070.9 %5.0680.99520.8323.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,676.292,200.0077.3 %5.02,316.39961.4058.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี32,272.164,594.1685.8 %5.0700.581,275.00-82.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,654.894,056.0012.9 %5.01,194.440.000.0 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,825.113,461.0049.3 %5.0897.9176.5191.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,282.9611,052.75-19.1 %0.01,349.40163.2987.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,009.984,886.0018.7 %5.0776.59281.3663.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,011.33895.0077.7 %5.0776.0978.5989.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,084.581,008.0075.3 %5.0585.94437.6325.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,222.393,554.1015.8 %5.0985.24292.3270.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,093.183,880.0052.1 %5.01,275.602,075.47-62.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,426.494,280.0021.1 %5.01,099.37653.1440.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,004.791,671.0058.3 %5.0757.08105.0386.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,911.5710,219.89-3.1 %0.01,722.66123.8092.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,726.542,215.0081.1 %5.0757.08180.3476.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,791.462,954.0022.1 %5.0814.13494.4439.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,443.371,833.0046.8 %5.0738.0694.0687.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,727.811,992.6746.5 %5.0863.26481.9544.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,713.832,190.0019.3 %5.0547.9080.3685.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,320.151,868.0083.5 %5.01,017.43394.4561.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี27,196.0820,012.0026.4 %5.0721.77663.888.0 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,500.761,025.0070.7 %5.0752.850.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,422.701,380.0059.7 %5.0651.91293.9254.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,354.761,666.0089.1 %5.05,358.95326.5893.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,642.765,124.329.2 %4.5852.16582.2031.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,803.073,718.002.2 %1.0681.01306.5355.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,031.67274.9696.1 %5.01,289.53128.9190.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 139,431.2414,413.2763.4 %5.02,046.30946.6753.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,312.4218,568.00-64.1 %0.01,601.911,828.53-14.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,368.634,263.4720.6 %5.0302.96121.7059.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,785.6043,858.30-22.6 %0.0823.611,928.54-134.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี21,783.6113,806.4936.6 %5.0671.21726.63-8.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี63,796.6678,600.00-23.2 %0.01,219.85534.3256.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,683.2117,447.10-49.3 %0.01,838.191,701.307.4 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,669.271,891.0059.5 %5.0883.17216.4775.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,738.531,686.0064.4 %5.0490.86327.7533.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,036.4915,916.0011.8 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 520,803 346,782 33.41 % 52,440 25,427 51.51 %