จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,672.19752.0071.9 %5.0491.41265.4046.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,303.202,469.0025.3 %5.0738.63267.3563.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,104.6113,092.00-43.8 %0.01,936.63841.7856.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,109.92961.0076.6 %5.0303.05129.6957.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,989.12337.8791.5 %5.0345.53123.2564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,972.29904.0077.2 %5.0249.9380.9867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,986.53519.0087.0 %5.0379.4497.6074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,071.521,380.0066.1 %5.0410.46131.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,058.30414.0089.8 %5.0253.3134.3286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,270.341,437.0072.7 %5.0409.9955.2986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,151.74750.0081.9 %5.0341.83161.0452.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,622.346,923.56-49.8 %0.01,252.06867.0530.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,446.211,992.0042.2 %5.0795.66250.4468.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.001,673.000.0 %0.00.00717.130.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร0.004,104.000.0 %0.00.00978.780.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,510.941,850.0066.4 %5.01,613.350.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,805.634,080.0015.1 %5.01,290.091,096.0315.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร0.0026,352.940.0 %0.00.00324.690.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,928.382,174.4044.6 %5.01,145.6463.3394.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,115.20567.0073.2 %5.068.9262.828.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,627.33692.0080.9 %5.0871.7478.0591.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร0.003,519.390.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,600.9624,380.53-46.9 %0.02,088.76393.6081.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร0.0015,664.010.0 %0.00.002,982.300.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,478.721,931.0083.2 %5.0757.64722.004.7 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,243.143,115.0026.6 %5.01,099.93608.8644.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,848.612,649.5445.4 %5.01,080.90547.7049.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,308.482,703.0076.1 %5.0795.67516.6135.1 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,635.231,942.0046.6 %5.0814.6981.3190.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,112.220.000.0 %0.0624.53473.8224.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,353.971,782.0046.9 %5.0757.6392.2687.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร0.004,801.860.0 %0.00.00313.050.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10.0018,141.340.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,891.499,883.9463.2 %5.02,793.461,394.8450.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 215,708.160.000.0 %0.01,776.861,399.0821.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร856.05651.4823.9 %5.0306.77102.6066.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร32,460.810.000.0 %0.0814.650.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,084.2919,734.97-3.4 %0.01,876.352,446.08-30.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,396.290.000.0 %0.0776.660.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,723.014,231.8174.7 %5.02,268.841,826.9019.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,901.220.000.0 %0.0586.500.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,323.269,349.8254.0 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 216,093 123,650 0.00 % 34,182 16,993 0.00 %