จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,672.19752.0071.9 %5.0491.41265.4046.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,174.983,822.0058.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,303.202,469.0025.3 %5.0738.63267.3563.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,900.70170.0095.6 %5.0757.6480.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร10,373.2213,092.00-26.2 %0.02,583.18841.7867.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,071.521,380.0066.1 %5.0410.46131.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,058.30414.0089.8 %5.0253.3134.3286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,109.92961.0076.6 %5.0303.05129.6957.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,989.12337.8791.5 %5.0345.53123.2564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,972.29904.0077.2 %5.0249.9380.9867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,986.53519.0087.0 %5.0379.4497.6074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,270.341,437.0072.7 %5.0409.9955.2986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,151.74750.0081.9 %5.0341.83161.0452.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,622.346,923.56-49.8 %0.01,252.06867.0530.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,167.972,779.0033.3 %5.01,080.91610.1243.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,446.211,992.0042.2 %5.0795.66250.4468.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,487.1435,997.19-4.4 %0.06,784.404,427.9534.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,803.171,673.0040.3 %5.0225.71717.13-217.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,568.454,100.0026.4 %5.01,315.16950.0027.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,424.164,104.00-69.3 %0.0600.69978.78-62.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,414.881,850.0065.8 %5.01,575.321,339.5015.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,805.634,080.0015.1 %5.01,290.091,096.0315.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,251.5826,352.94-134.2 %0.05,808.10324.6994.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,928.382,174.4044.6 %5.01,145.6463.3394.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,115.20567.0073.2 %5.068.9262.828.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,627.33692.0080.9 %5.0871.7478.0591.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,097.70885.0071.4 %5.0327.51414.00-26.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,565.803,519.391.3 %0.5525.40375.2528.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,394.467,610.00-41.1 %0.01,271.071,112.0012.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,088.035,800.00-41.9 %0.01,042.88751.9227.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,729.17375.5089.9 %5.0833.7196.9088.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,600.9624,380.53-46.9 %0.02,088.76393.6081.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,177.0615,664.01-10.5 %0.02,200.392,982.30-35.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,478.721,931.0083.2 %5.0757.64722.004.7 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,499.622,563.0026.8 %5.0814.70361.0355.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,243.143,115.0026.6 %5.01,099.93608.8644.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,848.612,649.5445.4 %5.01,080.90547.7049.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร8,017.923,753.0053.2 %5.0719.6199.4686.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,308.482,703.0076.1 %5.0795.67516.6135.1 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 55,556.8540,210.0027.6 %5.01,089.11677.5037.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,805.791,181.0057.9 %5.0548.4732.5394.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,635.231,942.0046.6 %5.0814.6981.3190.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,112.221,100.5064.6 %5.0624.53473.8224.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,852.995,031.24-3.7 %0.01,137.95713.2337.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,353.971,782.0046.9 %5.0757.6392.2687.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,474.564,801.86-7.3 %0.0947.80313.0567.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 126,305.3118,141.3431.0 %5.01,635.38809.4050.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,891.499,883.9463.2 %5.02,793.461,394.8450.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 215,708.1614,856.005.4 %2.51,776.861,399.0821.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร856.05651.4823.9 %5.0306.77102.6066.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร32,460.818,750.0073.0 %5.0814.65570.0030.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,244.041,190.0095.6 %5.0835.56371.5055.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร74,778.7444,900.0040.0 %5.01,510.61718.0052.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,870.811,682.0093.0 %5.0906.09356.2560.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,084.2919,734.97-3.4 %0.01,876.352,446.08-30.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,396.293,326.532.1 %1.0776.66251.7567.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,723.014,231.8174.7 %5.02,268.841,826.9019.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,901.221,440.0050.4 %5.0586.50132.0577.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,323.269,349.8254.0 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 614,081 389,428 36.58 % 71,500 37,559 47.47 %