จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,928.90644.0078.0 %5.0379.34126.4266.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,392.376,189.87-14.8 %0.01,044.94131.3787.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,486.852,215.0036.5 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,345.562,142.0036.0 %5.0531.4365.6387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,846.8318,716.5421.5 %5.04,361.13780.3882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา116,254.3320,670.00-27.2 %0.02,736.40920.1066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,903.681,506.0069.3 %5.0322.8599.6769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,351.32678.0084.4 %5.0305.2265.5178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,313.87792.0081.6 %5.0148.7865.6855.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,427.61392.0091.1 %5.0193.3998.2749.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,952.792,070.0058.2 %5.0223.2398.6555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,292.30517.0088.0 %5.0244.6163.1674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,061.36587.0085.5 %5.0198.1020.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,348.11770.0082.3 %5.0250.6949.2280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,129.85296.0092.8 %5.0186.6551.5772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,366.76770.0085.7 %5.0222.2888.6960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,158.28337.0091.9 %5.0259.4276.5370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,167.28453.0089.1 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,338.202,612.0051.1 %5.0262.7957.0478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,459.01880.0080.3 %5.0370.5758.9984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,306.37609.0085.9 %5.0173.0259.6265.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,599.712,464.0062.7 %5.0283.8694.7366.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,922.003,795.003.2 %1.5649.091,172.30-80.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,784.437,452.20-55.8 %0.0947.99713.4624.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,401.381.00100.0 %5.0550.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,533.802,392.0047.2 %5.0892.77643.3027.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,490.662,481.0028.9 %5.0588.48360.8638.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,011.041,965.0051.0 %5.0855.77905.99-5.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,300.091,403.0057.5 %5.0474.42303.5136.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,347.061.00100.0 %5.01,327.640.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,434.6610,956.184.2 %2.02,126.461,188.2244.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,760.923,040.6236.1 %5.01,349.121,044.6722.6 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา4,151.462,084.0049.8 %5.0835.72262.2668.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,683.8226.5199.4 %5.01,337.50217.5583.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,919.6128,721.00-262.7 %0.01,676.96171.6089.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,446.693,879.0012.8 %5.0930.79458.4150.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,881.631,205.0069.0 %5.0730.0469.2690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,936.181,856.0052.8 %5.0524.01433.4817.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,016.084,208.00-4.8 %0.0743.16123.6983.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,533.223,253.0041.2 %5.01,330.14244.6481.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,441.336,781.00-5.3 %0.01,101.95754.2231.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,583.643,450.0047.6 %5.01,063.88393.4163.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,580.6112,968.25-51.1 %0.01,801.9365.5896.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,018.863,895.0067.6 %5.0740.63560.5124.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,658.586,019.00-29.2 %0.0797.68403.8449.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,298.556,045.0017.2 %5.01,139.9798.7091.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,181.823,756.1227.5 %5.01,158.96549.8752.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,176.165,389.00-4.1 %0.0702.6598.3486.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,388.307,473.0010.9 %5.0370.24329.2811.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,209.8510,125.0028.7 %5.0563.91321.5143.0 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 86,648.8779,642.008.1 %4.01,226.521,238.65-1.0 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 34,827.3325,613.5826.5 %5.0607.29129.0078.8 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 46,038.9134,264.4725.6 %5.0594.68228.7361.5 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 269,005.6961,658.3777.1 %5.02,516.471,319.8647.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,764.811,211.0067.8 %5.0301.51302.22-0.2 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,486.441,188.0073.5 %5.0929.850.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,591.623,214.0030.0 %5.0721.59431.7340.2 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,342.291.00100.0 %5.01,596.360.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,139.65565.0086.4 %5.0835.84230.5972.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,674.777,313.4072.6 %5.01,333.92996.2525.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,600.8422,531.66-9.4 %0.06,559.54294.2395.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา27,142.073,422.3187.4 %5.0756.29303.5459.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,211.0119,038.8152.7 %5.02,643.91936.9864.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑17,065.3416,630.082.6 %1.02,236.89849.2762.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,125.305,719.006.6 %3.0267.500.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา74,789.67123,060.00-64.5 %0.01,417.802,089.79-47.4 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา11,156.1276,962.37-589.9 %0.0447.52656.45-46.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา152,533.3824,200.0084.1 %5.0523.85563.83-7.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,784.9427,384.00-73.5 %0.0602.30760.00-26.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,955.0913,827.8146.7 %5.0471.93417.9911.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,834.4722,893.0066.7 %5.0530.001,073.35-102.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,119.771.00100.0 %5.0601.371.9599.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 28,473.2567,716.62-137.8 %0.0647.90586.469.5 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,603.7422,687.3553.3 %5.09,750.231.85100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,803.372,021.0046.9 %5.0702.611,322.40-88.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,706.252,020.0045.5 %5.0436.3991.2979.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39,996.8121,713.6145.7 %5.03,081.532,396.4722.2 %5.0
รวม 1,391,946 897,431 35.53 % 83,439 32,190 61.42 %