จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,928.90644.0078.0 %5.0379.34126.4266.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,091.170.000.0 %0.0930.84131.3785.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,486.852,215.0036.5 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,345.560.000.0 %0.0531.4365.6387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ0.00678.000.0 %0.00.0065.510.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล0.00792.000.0 %0.00.0065.680.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย0.00392.000.0 %0.00.0098.270.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,129.85296.0092.8 %5.0186.6551.5772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,366.76770.0085.7 %5.0222.2888.6960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,158.28337.0091.9 %5.0259.4276.5370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,167.28453.0089.1 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,599.712,464.0062.7 %5.0283.8694.7366.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,061.36587.0085.5 %5.0198.1020.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,338.202,612.0051.1 %5.0262.7957.0478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.00880.000.0 %0.00.0058.990.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,306.37609.0085.9 %5.0173.0259.6265.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,922.003,795.003.2 %1.5649.091,172.30-80.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,533.802,392.0047.2 %5.0892.77643.3027.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,490.662,481.0028.9 %5.0588.48360.8638.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,011.041,965.0051.0 %5.0855.77905.99-5.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,347.061.00100.0 %5.01,327.640.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,434.6610,956.184.2 %2.02,126.461,188.2244.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,760.923,040.6236.1 %5.01,349.121,044.6722.6 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา4,151.462,084.0049.8 %5.0835.72262.2668.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,683.8226.5199.4 %5.01,337.50217.5583.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,446.693,879.0012.8 %5.0930.79458.4150.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,936.181,856.0052.8 %5.0524.01433.4817.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.004,208.000.0 %0.00.00123.690.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,533.220.000.0 %0.01,330.140.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,441.330.000.0 %0.01,101.950.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,583.640.000.0 %0.01,063.880.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,018.863,895.0067.6 %5.0740.63560.5124.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.006,019.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,298.556,045.0017.2 %5.01,139.9798.7091.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,181.823,756.1227.5 %5.01,158.96549.8752.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,176.165,389.00-4.1 %0.0702.6598.3486.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,388.307,473.0010.9 %5.0370.24329.2811.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,209.8510,125.0028.7 %5.0563.91321.5143.0 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 45,965.950.000.0 %0.0594.080.000.0 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 86,648.8779,642.008.1 %4.01,226.520.000.0 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 34,827.3325,613.5826.5 %5.0607.29129.0078.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,764.811,211.0067.8 %5.0301.51302.22-0.2 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,486.441,188.0073.5 %5.0929.850.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.003,214.000.0 %0.00.00431.730.0 %0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,139.65565.0086.4 %5.0835.84230.5972.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,674.777,313.4072.6 %5.01,333.92996.2525.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0026.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑16,967.9416,630.082.0 %1.02,216.11849.2761.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 20.0019,038.810.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,125.305,719.006.6 %3.0267.500.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.00123,060.000.0 %0.00.002,089.790.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา0.0076,962.370.0 %0.00.00656.450.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.0013,827.810.0 %0.00.00417.990.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0.0022,893.000.0 %0.00.001,073.350.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 520.1367,716.62-12,919.2 %0.0294.70586.46-99.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,603.7422,687.3553.3 %5.09,750.230.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,706.252,020.0045.5 %5.0436.3991.2979.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39,996.8121,713.6145.7 %5.03,081.532,396.4722.2 %5.0
รวม 427,997 332,166 0.00 % 30,645 15,003 0.00 %