จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,692.94537.0080.1 %5.0635.03101.9483.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,722.6925,481.40-23.0 %0.082.6892.03-11.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก8,050.1110,444.39-29.7 %0.034.8497.41-179.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,866.118,147.0061.0 %5.067.0397.41-45.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,328.912,546.0023.5 %5.0882.24592.5332.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,329.742,407.0027.7 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,945.7611,920.0037.1 %5.02,802.851,432.5148.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด14,944.5717,373.07-16.3 %0.02,573.22997.7061.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,616.332,331.0058.5 %5.01,186.491,607.40-35.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,178.923,076.0026.4 %5.01,205.51961.3620.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,371.351,781.0047.2 %5.0901.25336.7062.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,343.541,100.0067.1 %5.0882.23965.49-9.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,784.923,114.0017.7 %5.01,167.481,460.15-25.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,168.51315.0085.5 %5.0586.962,184.62-272.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,351.115,999.00-12.1 %0.01,604.85975.8239.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)4,013.123,776.045.9 %2.51,148.46328.5571.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,242.6711,183.048.7 %4.0972.41130.7686.6 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,370.716,735.5068.5 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด65,650.7262,650.604.6 %2.01,160.21424.7563.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,003.451,478.0063.1 %5.01,148.46810.8329.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,544.458,572.8844.8 %5.05,314.29538.8289.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,219.64623.0080.7 %5.097.2379.6418.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,739.19171.0090.2 %5.086.902.8596.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,739.19420.0075.9 %5.038.1713.5964.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,249.51915.0071.8 %5.0977.3372.0892.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,060.02476.0084.4 %5.0787.16187.7376.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,985.703,454.7413.3 %5.01,129.45276.9475.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,302.2024,940.00-120.7 %0.01,795.012,281.79-27.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,584.467,352.0049.6 %5.02,175.33557.4874.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก8,415.222,487.0070.4 %5.01,015.35189.7281.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก113,216.778,738.7392.3 %5.04,641.79228.2595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,604.121,973.0045.3 %5.0977.31641.8334.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,999.662,737.5745.2 %5.01,091.41321.4470.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,290.371,896.0042.4 %5.0562.22459.5518.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,345.731,441.2656.9 %5.0668.16416.8537.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,358.512,435.0044.1 %5.0920.2635.5296.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,332.712,104.0071.3 %5.0412.34588.05-42.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก 41,039.2941,928.07-2.2 %0.01,122.58339.9769.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,074.031,139.0062.9 %5.0692.07186.0273.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,348.813,500.0044.9 %5.01,890.06579.5069.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,223.451,057.0067.2 %5.0596.09513.0813.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,123.514,562.4611.0 %5.01,015.35489.2951.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,608.123,889.30-7.8 %0.0977.31147.3484.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,771.366,079.2074.4 %5.08,697.82448.7094.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 137,203.3114,831.2160.1 %5.01,857.95926.7050.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,315.319,836.4857.8 %5.02,759.321,067.0461.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,948.677,380.81-6.2 %0.0450.15977.21-117.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,643.2113,204.16-52.8 %0.0387.26908.43-134.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก42,347.5737,668.0011.1 %5.01,276.73799.4237.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก25,792.3032,345.24-25.4 %0.01,170.982,956.78-152.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด113,709.4132,576.0071.4 %5.01,235.690.10100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,844.2918,562.68-10.2 %0.01,323.012,419.15-82.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,356.902,998.6431.2 %5.01,281.571,053.1917.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,824.31751.0073.4 %5.0692.07125.4081.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก43,464.5916,256.0062.6 %5.06,433.734,519.9729.7 %5.0
รวม 846,602 501,697 40.74 % 76,688 38,949 49.21 %