จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,897.84868.0070.0 %5.0482.430.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,693.305,288.4039.2 %5.054.61129.82-137.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย0.001,775.000.0 %0.00.00180.970.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย17,110.1512,239.0028.5 %5.01,946.67671.5865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,139.77715.0082.7 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,680.991,837.0060.8 %5.0250.2060.7075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,263.99955.0077.6 %5.0239.6090.2562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,587.361,223.0078.1 %5.0328.1466.0779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,651.09831.0082.1 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,266.42881.0079.4 %5.0468.51114.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,658.52868.0081.4 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,123.47471.0088.6 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,182.87692.0083.5 %5.0345.94119.8065.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,893.997,736.322.0 %1.01,395.200.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,170.060.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,071.672,357.0042.1 %5.0976.17589.6639.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย0.00708.000.0 %0.00.00369.500.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย0.003,969.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,192.593,858.52-76.0 %0.0527.01816.40-54.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,904.123,363.00-15.8 %0.0482.44313.3835.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,409.2715,014.00-177.6 %0.01,186.030.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย2,583.60514.0080.1 %5.065.8881.11-23.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,466.12379.0089.1 %5.0418.3551.8987.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,224.11451.0086.0 %5.0653.58259.6360.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,768.713,054.3019.0 %5.0824.72227.0872.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,228.9835,214.00-465.3 %0.01,224.061,221.860.2 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,931.332,795.0052.9 %5.0805.71201.0275.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,718.5016,430.82-248.2 %0.01,148.00113.5990.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,575.36512.0085.7 %5.0786.69550.6730.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,727.615,686.09-52.5 %0.0843.74408.3651.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,715.045,608.00-18.9 %0.01,224.06674.7744.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,373.062,021.0062.4 %5.0621.86424.5631.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย0.002,553.000.0 %0.00.0086.980.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,306.132,229.0080.3 %5.0748.66451.7639.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย30,837.440.000.0 %0.0686.250.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,769.671,160.0058.1 %5.0520.4798.0681.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,190.953,588.7714.4 %5.0767.68717.806.5 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,464.161,311.6062.1 %5.0691.61457.7533.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,554.053,796.00-6.8 %0.0767.68123.1684.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,488.685,023.508.5 %4.01,693.651,634.003.5 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย0.005,357.000.0 %0.00.00196.530.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 237,595.4817,431.3753.6 %5.02,105.88754.2864.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)9,554.940.000.0 %0.03,667.670.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 125,155.0318,141.3127.9 %5.02,003.44636.5268.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,838.734,886.00-165.7 %0.0250.570.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย42,721.9616,727.9960.8 %5.0825.75892.15-8.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง0.0022,560.000.0 %0.00.001,461.500.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย62,501.3372,100.00-15.4 %0.01,222.30636.8547.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,029.9917,807.52-97.2 %0.01,430.151,188.3516.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,319.743,344.38-0.7 %0.0786.69475.1839.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,283.711,131.0065.6 %5.0501.45162.9367.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 355,259 300,541 0.00 % 30,788 15,935 0.00 %