จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,758.980.000.0 %0.0141.740.000.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก228,619.720.000.0 %0.0286.73584.99-104.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก24,225.4621,547.9911.1 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,050.077,010.46-73.1 %0.01,088.52288.9273.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,537.952,425.0031.5 %5.0513.4577.6384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 713,665.1732,672.00-139.1 %0.04,019.43158.2896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,102.938,131.08-0.3 %0.01,754.0712,845.90-632.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,655.683,159.0032.1 %5.0342.29357.63-4.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,424.272,319.0047.6 %5.01,126.541,068.725.1 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก0.002,599.000.0 %0.00.00472.680.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,596.59104,350.90-461.1 %0.06,745.455,650.0516.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,946.711,753.0064.6 %5.01,886.411,109.8841.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,421.721,012.0070.4 %5.0822.28545.6333.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,442.803,990.0026.7 %5.01,601.961,512.625.6 %2.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,981.473,567.0028.4 %5.01,411.78319.2977.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 35,835.5428,439.2020.6 %5.02,203.151,867.1115.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,456.445,751.00-5.4 %0.01,563.92981.9837.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,095.472,276.0044.4 %5.01,031.46818.3320.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,634.903,292.0029.0 %5.01,849.172,629.92-42.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก21,424.2624,112.48-12.5 %0.01,922.77640.2866.7 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,011.990.000.0 %0.04,676.223,955.2515.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.00576.170.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,474.6713,916.00-32.9 %0.03,955.83445.5588.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก0.001,182.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก728,842.635,121.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,517.64652.0081.5 %5.0860.3260.4393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,866.93760.0073.5 %5.0651.14327.3249.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,373.636,177.00-41.2 %0.0814.15490.0239.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.001,659.000.0 %0.00.00295.280.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,779.709,682.1429.7 %5.02,322.251,047.8554.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก0.003,000.000.0 %0.00.00694.450.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก0.005,174.150.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.พิษณุโลก26,496.836,844.0074.2 %5.0548.32584.25-6.6 %0.0
รจจ.พิษณุโลก 68,872.870.000.0 %0.01,383.340.000.0 %0.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,593.0422,861.1517.1 %5.0870.891,112.54-27.7 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 69,864.560.000.0 %0.01,560.301.0099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,276.7920,514.00-34.3 %0.03,180.51665.5079.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,051.17580.0081.0 %5.0670.171.0099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,975.222,720.0031.6 %5.0955.40796.8416.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,295.4322,707.00-1.8 %0.02,110.981,723.7018.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,499.341,518.0056.6 %5.0727.20532.0026.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,894.315,010.0027.3 %5.01,487.84738.6350.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,042.400.000.0 %0.0879.33243.8372.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,826.7212,117.6035.6 %5.03,319.20727.1578.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 181,227.8913,871.0082.9 %5.01,169.44752.3535.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 780,090.025,721.3892.9 %5.0420.69757.84-80.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,407.6522,458.5128.5 %5.0545.861,439.64-163.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,317.40101,658.61-29.8 %0.01,776.710.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,340.0920,009.0014.3 %5.0887.71687.2022.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก427,439.130.000.0 %0.05,607.30829.2985.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,266.923,801.8587.0 %5.0963.910.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,798.3922,388.40-7.6 %0.02,437.16775.7368.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,301.670.000.0 %0.51,314.39126.8290.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,606.403,218.0010.8 %5.0879.35872.860.7 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,845.678,595.00-77.4 %0.01,174.5086.4392.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,635.46526.0080.0 %5.01,272.3517.2598.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,097.790.000.0 %0.0445.560.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,531.8619,803.0065.6 %5.012,221.423,753.0369.3 %5.0
รวม 1,476,329 609,039 0.00 % 88,048 55,014 0.00 %