จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4632,832.446,739.5598.9 %5.03,089.18331.1989.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,758.98601.0084.0 %5.0141.7434.4175.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก24,225.4621,547.9911.1 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก228,619.7220,218.6591.2 %5.0286.73584.99-104.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,790.4223,634.004.7 %2.066.0595.21-44.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,050.077,010.46-73.1 %0.01,088.52288.9273.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,537.952,425.0031.5 %5.0513.4577.6384.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,980.812,683.6210.0 %5.0632.1484.7086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 713,665.1732,672.00-139.1 %0.04,019.43158.2896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก45,335.5732,367.0028.6 %5.03,617.661,561.0256.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 66,166.848,587.12-39.2 %0.02,547.051,540.3039.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,102.938,131.08-0.3 %0.01,754.071,340.8523.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,655.683,159.0032.1 %5.0342.29357.63-4.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,666.932,319.0050.3 %5.01,221.621,068.7212.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,599.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ472.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,596.59104,350.90-461.1 %0.06,745.455,650.0516.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,946.711,753.0064.6 %5.01,886.411,109.8841.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,421.721,012.0070.4 %5.0822.28545.6333.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,442.803,990.0026.7 %5.01,601.961,512.625.6 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์ 65,303.644,726.8010.9 %5.02,166.0997.8895.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,981.473,567.0028.4 %5.01,411.78319.2977.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 35,835.5428,439.2020.6 %5.02,203.151,867.1115.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,456.445,751.00-5.4 %0.01,563.92981.9837.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,095.472,276.0044.4 %5.01,031.46818.3320.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,634.903,292.0029.0 %5.01,849.172,629.92-42.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก21,424.2624,112.48-12.5 %0.01,922.77640.2866.7 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก345,611.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0838.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,011.9919,471.00-29.7 %0.04,676.223,955.2515.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,045.6819,684.00-22.7 %0.06,044.272,663.8655.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,474.6713,916.00-32.9 %0.03,955.83445.5588.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,021.371,182.0076.5 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก728,842.635,121.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,517.64652.0081.5 %5.0860.3260.4393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,866.93760.0073.5 %5.0651.14327.3249.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,373.636,177.00-41.2 %0.0814.15490.0239.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ5,029.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,659.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ295.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,779.709,682.1429.7 %5.02,322.251,047.8554.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,856.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ539.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ694.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,269.332,796.0034.5 %5.01,126.56356.3168.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,909.333,335.4032.1 %5.01,126.56479.2157.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ5,174.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก26,496.836,844.0074.2 %5.0548.32584.25-6.6 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 69,864.56105,991.00-51.7 %0.01,560.301,393.5010.7 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 68,872.8757,918.0015.9 %5.01,383.34824.7240.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,593.0422,861.1517.1 %5.0870.891,112.54-27.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,276.7920,514.00-34.3 %0.03,180.51665.5079.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,051.17580.0081.0 %5.0670.171.0099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,975.222,560.0035.6 %5.0955.40796.8416.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,295.4322,707.00-1.8 %0.02,110.981,723.7018.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,499.341,518.0056.6 %5.0727.20532.0026.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,894.315,010.0027.3 %5.01,487.84738.6350.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,569.411,556.0056.4 %5.01,002.26221.0077.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,042.403,609.0010.7 %5.0879.33243.8372.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,826.7212,117.6035.6 %5.03,319.20727.1578.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 237,557.9219,291.7748.6 %5.02,601.46887.1065.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 181,227.8913,871.0082.9 %5.01,169.44752.3535.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 361,031.6615,614.4074.4 %5.02,024.45437.3478.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 780,090.025,721.3892.9 %5.0420.69757.84-80.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,407.6522,458.5128.5 %5.0545.861,439.64-163.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,266.923,801.8587.0 %5.0963.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,317.40101,658.61-29.8 %0.01,776.71100.4494.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,340.0920,009.0014.3 %5.0887.71687.2022.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก140,540.3986,880.4538.2 %5.01,027.39277.5473.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก427,439.1343,250.0089.9 %5.05,607.30823.6085.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย57,918.27237.3199.6 %5.01,043.991,267.30-21.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก19,642.3740,931.99-108.4 %0.02,442.223,292.27-34.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,535.3321,817.00-128.8 %0.03,142.2691.7597.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,798.3922,388.40-7.6 %0.02,437.16775.7368.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,301.670.000.0 %0.51,314.39128.7290.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก32,906.6014,360.6956.4 %5.02,052.832,241.77-9.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,606.403,218.0010.8 %5.0879.35872.860.7 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,845.678,595.00-77.4 %0.01,174.5086.4392.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,635.46526.0080.0 %5.01,272.3517.2598.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,097.79889.0071.3 %5.0445.56131.9470.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 654,910.1149,139.1610.5 %5.011,492.797,979.2230.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,531.8619,803.0065.6 %5.012,221.423,753.0369.3 %5.0
รวม 3,462,547 1,216,391 64.87 % 139,228 69,897 49.80 %