จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,900.111,550.0060.3 %5.0466.4697.9079.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,543.771.00100.0 %5.0219.9847.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน0.001,076.000.0 %0.00.0096.440.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,528.801,303.0071.2 %5.0368.7797.6473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ0.00710.000.0 %0.00.0081.450.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,975.25469.0088.2 %5.0253.0381.6067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,166.38514.0087.7 %5.0178.6680.5154.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,112.48804.0080.4 %5.0333.2696.9470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,996.08924.0076.9 %5.0201.3381.3559.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม0.00512.000.0 %0.00.0072.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,380.753,482.0020.5 %5.01,017.93824.2919.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร0.003,237.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,382.782,024.0040.2 %5.0656.620.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,285.412,597.0050.9 %5.01,412.640.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร0.004,554.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,760.571,246.0073.8 %5.01,151.04855.7825.7 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,784.032,667.0029.5 %5.0640.8645.3592.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,517.0811,633.00-54.8 %0.01,309.17299.8577.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,633.851,331.0063.4 %5.0441.73114.2274.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,289.13265.0079.4 %5.046.2522.8550.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,566.504,506.66-26.4 %0.0732.6956.7992.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร4,199.42885.0078.9 %5.0561.540.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,624.182,980.0017.8 %5.0732.69256.1865.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,857.5312,171.36-150.6 %0.01,055.96104.1890.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,414.833,070.6010.1 %5.0697.770.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,976.553,581.009.9 %4.5884.81470.7546.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,657.003,688.0020.8 %5.01,132.02751.9133.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,492.592,479.0044.8 %5.0846.78440.2148.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร0.004,296.000.0 %0.00.00163.170.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,383.562,385.0079.0 %5.0713.67684.004.2 %2.0
รจจ.พิจิตร 0.0030,416.430.0 %0.00.00767.340.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร0.001,435.000.0 %0.00.00243.560.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,700.521,669.2054.9 %5.0713.672.8599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,057.79882.9092.0 %5.0504.49327.3535.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,227.135,372.45-27.1 %0.0884.81715.3419.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร6,380.274,090.1835.9 %5.0808.75160.8880.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,934.3015,922.5350.1 %5.01,197.96338.2371.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 235,916.3113,773.5761.7 %5.01,310.28654.3650.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร155,992.0266,834.0057.2 %5.0887.761,657.32-86.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,089.712,992.003.2 %1.5618.62441.8928.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)0.007,378.000.0 %0.00.00548.480.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,892.35609.0078.9 %5.0492.42312.6436.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,709.8818,129.003.1 %1.53,499.353,682.06-5.2 %0.0
รวม 381,329 196,831 0.00 % 23,645 13,803 0.00 %