จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,900.111,550.0060.3 %5.0466.4697.9079.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบ2,414.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,253.612,224.0031.6 %5.0412.9547.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร25,626.4317,890.0030.2 %5.02,710.35775.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,112.48804.0080.4 %5.0333.2696.9470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,996.08924.0076.9 %5.0201.3381.3559.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,247.64512.0090.2 %5.0221.1772.0067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,543.771.00100.0 %5.0219.9847.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,199.841,076.0074.4 %5.0273.3196.4464.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,528.801,303.0071.2 %5.0368.7797.6473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,167.64710.0083.0 %5.0222.3881.4563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,975.25469.0088.2 %5.0253.0381.6067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,166.38514.0087.7 %5.0178.6680.5154.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,380.753,482.0020.5 %5.01,017.93824.2919.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรไม่ครบ3,237.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ561.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,382.782,024.0040.2 %5.0656.6232.6395.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,076.711,280.0058.4 %5.0313.32782.32-149.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,285.412,597.0050.9 %5.01,412.641,275.649.7 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,351.154,554.00-93.7 %0.0515.23936.80-81.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,760.571,246.0073.8 %5.01,151.04855.7825.7 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,784.032,667.0029.5 %5.0640.8645.3592.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,517.0811,633.00-54.8 %0.01,309.17299.8577.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,633.851,331.0063.4 %5.0441.73114.2274.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,289.13265.0079.4 %5.046.2522.8550.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,566.504,506.66-26.4 %0.0732.6956.7992.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร4,199.42885.0078.9 %5.0561.54708.84-26.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,722.543,519.005.5 %2.5770.72473.4438.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร14,173.931,914.0086.5 %5.01,284.152,394.68-86.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,720.357,289.00-8.5 %0.01,246.12652.7047.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,624.182,980.0017.8 %5.0732.69256.1865.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,253.2712,171.36-94.6 %0.01,417.26104.1892.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,414.833,070.6010.1 %5.0697.77411.1941.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,976.553,581.009.9 %4.5884.81470.7546.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,657.003,688.0020.8 %5.01,132.02751.9133.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,492.592,479.0044.8 %5.0846.78440.2148.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,216.264,296.00-33.6 %0.0580.56163.1771.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,383.562,385.0079.0 %5.0713.67684.004.2 %2.0
รจจ.พิจิตร 38,469.7130,416.4320.9 %5.0742.81767.34-3.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,904.211,435.0050.6 %5.0447.45243.5645.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,700.521,669.2054.9 %5.0713.672.8599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,057.79882.9092.0 %5.0504.49327.3535.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,455.475,372.45-20.6 %0.0884.81650.0826.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,865.293,081.0020.3 %5.0827.80298.3764.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร6,380.274,090.1835.9 %5.0808.75160.8880.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,934.3015,922.5350.1 %5.01,197.96338.2371.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 235,916.3113,773.5761.7 %5.01,310.28654.3650.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร40,141.4720,888.2248.0 %5.0601.701,533.76-154.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร155,992.0266,834.0057.2 %5.0887.761,657.32-86.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,891.5020,019.9916.2 %5.0740.561,575.56-112.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,089.712,992.003.2 %1.5618.62441.8928.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,193.517,378.00-42.1 %0.01,494.52548.4863.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,892.35609.0078.9 %5.0492.42312.6436.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,709.8818,129.003.1 %1.53,499.353,682.06-5.2 %0.0
รวม 573,175 325,314 43.24 % 40,740 27,608 32.23 %