จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,315.281,008.0069.6 %5.0533.82176.2467.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์8,722.795,382.8838.3 %5.0144.3748.8766.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,204.5414,045.5233.8 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,900.834,118.2616.0 %5.0895.13205.8577.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,319.662,313.0030.3 %5.0819.42123.7984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,532.7511,262.0016.8 %5.02,929.831,104.7462.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,735.46165.0096.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,691.11658.0086.0 %5.0329.695.5998.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,102.52607.0085.2 %5.0368.3542.3788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,561.890.000.0 %0.0385.240.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,711.28800.0083.0 %5.0345.3323.7593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,881.180.000.0 %0.0523.3790.3982.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,677.994,235.0025.4 %5.01,427.57718.4249.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,347.011,478.0055.8 %5.0838.08571.7731.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,231.083,589.00-60.9 %0.0517.100.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,933.743,919.0020.6 %5.01,098.92704.5235.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,145.7114,909.00-13.4 %0.04,635.274,397.455.1 %2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,297.171,662.8049.6 %5.0762.01196.8074.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,761.46900.0048.9 %5.075.5961.2619.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,890.921,022.0073.7 %5.0762.01677.6411.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,223.154,730.7648.7 %5.01,655.771,341.4919.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,050.764,256.7615.7 %5.0815.20327.9059.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์10,087.5813,494.60-33.8 %0.01,145.05259.3577.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,889.102,412.0077.8 %5.0743.00149.8679.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,487.534,666.00-4.0 %0.0990.21446.6254.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,813.596,509.004.5 %2.01,902.97850.0155.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,506.672,080.8068.0 %5.0990.20304.6069.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,279.453,676.0014.1 %5.0598.2563.9789.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,425.943,849.0066.3 %5.02,662.56660.6575.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,226.431,466.0054.6 %5.0609.89165.5072.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์6,234.062,454.1260.6 %5.0879.72566.8635.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,899.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,997.163,998.9820.0 %5.0997.00567.2043.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,431.941,466.0066.9 %5.0971.19309.4968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 227,963.1515,640.0044.1 %5.01,787.60714.1660.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 355.191.0098.2 %5.0225.990.9599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)31,888.009,900.8069.0 %5.02,723.46503.6581.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,512.504,230.006.3 %3.0366.92446.02-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน50,610.8926,640.0047.4 %5.0944.67796.1015.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์46,045.5620,697.0055.1 %5.0834.57230.8572.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,395.0822,714.402.9 %1.01,100.501,457.41-32.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.001,455.630.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์0.0033,149.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,258.292,456.0042.3 %5.0895.48802.7510.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,975.74823.0072.3 %5.0685.95303.8355.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,249.812,347.0091.1 %5.06,012.145,042.1816.1 %5.0
รวม 417,129 232,584 0.00 % 47,109 25,575 0.00 %