จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,869.67372.0087.0 %5.0445.3095.0078.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,389.967,033.5051.1 %5.052.89115.76-118.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี7,721.607,342.174.9 %2.0825.62221.7573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,533.482,250.0036.3 %5.0692.5131.0295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,373.6024,234.000.6 %0.52,963.971,282.5056.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,209.201,122.0081.9 %5.0377.31115.9069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,421.78654.0085.2 %5.0314.2349.8584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,357.73756.0082.7 %5.0262.7457.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,664.80430.0092.4 %5.0223.4357.7174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,230.60400.0090.5 %5.0476.60120.6574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,238.30548.0087.1 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,075.771,557.0069.3 %5.0312.5398.3868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,546.671,567.0065.5 %5.0374.75168.1555.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,535.67480.0089.4 %5.0886.840.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,873.234,575.0048.4 %5.01,643.301,029.8937.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,878.731,840.0062.3 %5.0939.72593.7436.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,519.43754.0078.6 %5.0687.61379.5844.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี2,842.971,982.0030.3 %5.0426.29323.8324.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,609.804,979.0024.7 %5.01,814.441,243.2531.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,749.177,888.99-16.9 %0.01,977.63213.7589.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,813.603,513.5927.0 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,519.043,732.00-6.1 %0.0554.04446.5019.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,456.102,515.2053.9 %5.01,415.12809.2242.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,946.331,989.0049.6 %5.0825.62808.452.1 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,290.3318,998.65-84.6 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,221.933,403.0319.4 %5.0939.72478.8049.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,094.507,745.95-27.1 %0.01,569.211,149.1126.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,944.4315,789.526.8 %3.05,357.442,391.6955.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,220.9910,354.9615.3 %5.04,410.081,658.7062.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,246.531,188.0072.0 %5.0787.58125.2684.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,387.631,284.0162.1 %5.0616.45411.3533.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,386.874,801.0024.8 %5.01,014.98551.0845.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,575.6328,457.00-332.8 %0.01,757.412,127.57-21.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,036.504,955.381.6 %0.5673.48223.3566.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี12,598.9714,889.34-18.2 %0.02,271.2027.5298.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,863.702,072.0082.5 %5.0654.47183.9671.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,161.113,526.0015.3 %5.0920.70209.0077.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,144.171,527.0070.3 %5.0958.74467.8351.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,781.134,613.0032.0 %5.01,586.26368.6076.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,578.074,463.932.5 %1.0825.6194.0588.6 %5.0
สพ.ราชบุรี52,982.7630,049.0043.3 %5.01,040.76301.6271.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,272.065,520.0082.3 %5.01,040.76597.3542.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ54,343.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,870.00ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 131,969.41198,063.00-50.1 %0.01,421.5212,958.00-811.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,889.73887.0069.3 %5.0445.30168.8062.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ3,484.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ669.93ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี32,110.6543,098.50-34.2 %0.01,832.47734.5059.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,634.333,103.5059.3 %5.0673.50441.8634.4 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,910.506,798.30-15.0 %0.0939.71275.5070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,727.901,574.4057.8 %5.0768.5819.5397.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,258.333,133.0026.4 %5.01,032.73525.7949.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,370.673,831.4612.3 %5.01,081.17376.5465.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี39,656.9818,428.6453.5 %5.04,751.94745.6284.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,236.099,281.009.3 %4.53,789.88696.7581.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 182,733.8310,261.6087.6 %5.01,608.17946.2041.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 249,254.3914,560.7070.4 %5.0984.31880.0310.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,608.025,529.001.4 %0.5332.3046.4586.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง33,032.506,217.0081.2 %5.0101.75650.16-539.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,167.9243,573.00-27.5 %0.0810.24244.0069.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,429.0016,507.00-44.4 %0.01,742.222,176.45-24.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี60,904.609,731.6684.0 %5.023,026.7431.1699.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,441.571,566.0054.5 %5.0637.4070.8488.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี205,344.4499,176.8751.7 %5.01,504.03350.2676.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,458.373,711.0016.8 %5.01,105.06706.0936.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,703.9714,983.3941.7 %5.04,483.262,700.0139.8 %5.0
รวม 1,111,008 760,168 31.58 % 101,098 45,424 55.07 %