จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี0.00372.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี7,721.607,342.174.9 %2.0825.62221.7573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,533.482,250.0036.3 %5.0692.5131.0295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,209.201,122.0081.9 %5.0377.31115.9069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,421.78654.0085.2 %5.0314.2349.8584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,357.73756.0082.7 %5.0262.7457.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,664.80430.0092.4 %5.0223.4357.7174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,230.60400.0090.5 %5.0476.60120.6574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,238.30430.0089.9 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,075.771,557.0069.3 %5.0312.5398.3868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,546.671,567.0065.5 %5.0374.75168.1555.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,881.434,809.0045.9 %5.01,643.30810.0450.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,878.731,840.0062.3 %5.0939.72593.7436.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,519.43754.0078.6 %5.0687.61379.5844.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,749.177,888.99-16.9 %0.01,977.63213.7589.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,519.043,075.0012.6 %5.0554.04722.00-30.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,456.102,515.2053.9 %5.01,415.12809.2242.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,290.3318,998.65-84.6 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,944.4315,789.526.8 %3.05,357.442,391.6955.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 712,220.9910,354.9615.3 %5.04,410.081,658.7062.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,246.531,188.0072.0 %5.0787.58125.2684.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,387.631,284.0162.1 %5.0616.45411.3533.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,386.874,801.0024.8 %5.01,014.98551.0845.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,863.702,072.0082.5 %5.0654.47183.9671.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,161.113,526.0015.3 %5.0920.70209.0077.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,144.171,527.0070.3 %5.0958.74467.8351.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,781.134,613.0032.0 %5.01,586.26368.6076.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,578.074,463.932.5 %1.0825.6194.0588.6 %5.0
สพ.ราชบุรี52,982.7630,049.0043.3 %5.01,040.76301.6271.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,272.065,520.0082.3 %5.01,040.76597.3542.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 0.0054,343.850.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.เขาบิน 131,969.41198,063.00-50.1 %0.01,421.5212,958.00-811.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,889.73887.0069.3 %5.0445.30168.8062.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี0.003,484.000.0 %0.00.00669.930.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี32,110.650.000.0 %0.01,832.470.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,634.333,103.5059.3 %5.0673.50441.8634.4 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,910.506,798.30-15.0 %0.0939.71275.5070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,258.333,133.0026.4 %5.01,032.73525.7949.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,370.670.000.0 %0.01,081.170.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,236.099,281.009.3 %4.53,789.880.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,608.025,529.001.4 %0.5332.3046.4586.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,167.9243,573.00-27.5 %0.0810.24244.0069.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี0.0016,507.000.0 %0.00.002,176.450.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี60,904.609,731.6684.0 %5.023,026.7431.1699.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,391.531,566.0053.8 %5.0618.3970.8488.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี0.0015,769.120.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,458.373,711.0016.8 %5.01,105.06706.0936.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี0.0014,983.390.0 %0.00.002,700.010.0 %0.0
รวม 524,692 426,954 0.00 % 62,453 27,326 0.00 %