จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 70,594.3125,224.9964.3 %5.0262.29423.07-61.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,885.11962.0066.7 %5.0719.8195.8086.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,456.3812,837.19-22.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,808.7525,266.50-50.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04152.0012.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,953.332,470.0079.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,005.192,586.0035.4 %5.0668.78300.2055.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,575.751,365.0061.8 %5.0928.980.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,939.9719,967.92-33.7 %0.02,697.461,686.2537.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,775.061,674.0064.9 %5.0322.4681.8974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,350.28889.0079.6 %5.0250.1381.9067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,242.76645.0084.8 %5.0304.1948.4584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,290.21652.0084.8 %5.0415.5781.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1681.7075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,739.491,873.0060.5 %5.0340.2051.0285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,299.41605.0085.9 %5.0690.3990.2586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,132.10303.0092.7 %5.0454.7379.8082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,383.36471.0089.3 %5.0286.8481.7971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,188.10352.0091.6 %5.0357.7681.7677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,256.86741.0082.6 %5.0340.1281.9075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,249.01434.0089.8 %5.0914.8776.2391.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,319.88725.0083.2 %5.0452.2281.3482.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,678.436,957.00-89.1 %0.01,861.89307.0983.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,804.667,539.02-10.8 %0.01,746.671,794.67-2.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,784.492,749.0042.5 %5.01,024.0627.3597.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,295.452,098.0051.2 %5.01,864.81373.4580.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,503.871,406.0059.9 %5.0948.00176.9481.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13257,712.59265,376.03-3.0 %0.096,563.8749,180.5549.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,307.471,317.0060.2 %5.0852.77976.45-14.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,672.223,992.0040.2 %5.02,214.531,825.3117.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,278.824,308.94-89.1 %0.0617.64509.7417.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,323.245,339.1115.6 %5.01,610.74620.7861.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,307.064,782.00-11.0 %0.0735.47628.8414.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,567.8218,277.01-178.3 %0.01,385.3732.7297.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,797.312,896.0023.7 %5.0554.40112.3779.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,799.971,411.0062.9 %5.01,062.0968.6993.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,409.79868.0074.5 %5.0909.97475.0047.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,224.115,643.00-33.6 %0.0696.96199.5871.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,450.503,106.0043.0 %5.01,632.43417.1574.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,807.529,638.00-41.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,048.612,645.0034.7 %5.01,252.26203.1283.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,573.057,556.63-65.2 %0.01,314.52162.4287.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,942.152,750.0077.0 %5.01,061.95619.4041.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,372.394,510.80-3.2 %0.01,271.27509.1559.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,566.683,317.0027.4 %5.01,351.11350.2174.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,106.594,592.8310.1 %5.01,499.46392.1673.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,559.275,025.14-41.2 %0.0463.30104.6877.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,157.9810,252.0115.7 %5.0593.54825.32-39.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี145,623.9849,998.3265.7 %5.01,574.31574.8563.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,943.801,374.0053.3 %5.0738.82131.0482.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,828.314,277.2711.4 %5.01,427.17344.6275.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,319.582,849.7714.2 %5.0902.43456.3349.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,586.226,325.944.0 %2.0655.71690.04-5.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,903.903,208.0017.8 %5.01,080.96259.4676.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,808.567,586.0059.7 %5.06,455.10219.1396.6 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,320.122,948.1068.4 %5.045.18222.76-393.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี23,780.995,419.7777.2 %5.0959.47243.7474.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 268,847.2624,744.0064.1 %5.010,738.55741.1693.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,409.5115,473.4015.9 %5.01,399.63753.1246.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,901.1367,372.22-194.2 %0.01,927.17534.7872.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,966.329,025.0017.7 %5.02,548.681,249.2551.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,495.244,621.2968.1 %5.0400.93930.05-132.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี904.265,432.12-500.7 %0.0329.87172.0547.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี34,957.0423,250.0033.5 %5.01,186.39332.5072.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,241.2425,755.0020.1 %5.01,209.08862.8828.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,293.8337,344.00-0.1 %0.01,341.16729.3845.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี99,120.2447,591.0052.0 %5.01,156.79864.5025.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,350.0412,586.9612.3 %5.0981.24570.9541.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,335.9852,002.990.6 %0.51,422.44569.6660.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี47,781.0621,035.0056.0 %5.02,563.321,900.0025.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,078.243,637.0010.8 %5.01,157.17708.7038.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,368.1710,927.4333.2 %5.03,483.25959.1172.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี5,315.742,550.5152.0 %5.0871.93114.2786.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี26,577.6822,390.0015.8 %5.05,566.446,318.40-13.5 %0.0
รวม 1,301,556 958,121 26.39 % 188,125 86,004 54.28 %