จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,061.77972.0068.3 %5.0452.3761.0086.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,925.7213,555.0135.2 %5.090.19278.35-208.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,742.732,511.0032.9 %5.0775.64165.2178.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,696.651,842.0050.2 %5.0680.562.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,845.575,200.0052.1 %5.02,486.521,166.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,344.27630.0085.5 %5.0327.8566.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,444.101,694.0061.9 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,540.28957.0078.9 %5.0231.1459.0274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,365.371,657.0062.0 %5.0403.3769.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,654.601,040.0077.7 %5.0309.0542.5986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,529.44856.0084.5 %5.0297.5176.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,785.421,794.0069.0 %5.0306.30105.4565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,246.641,228.4071.1 %5.0431.251.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,328.58830.0080.8 %5.0200.4681.9559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,151.63668.0083.9 %5.0323.0642.5886.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,602.116,913.3119.6 %5.01,174.971,325.85-12.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,236.321.00100.0 %5.0623.51318.1549.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,454.633,165.0029.0 %5.0984.811,030.75-4.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,645.831,580.0066.0 %5.0795.87800.15-0.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,206.142,108.0034.3 %5.0566.46542.974.1 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,506.613,841.0014.8 %5.01,041.862,036.77-95.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี18,254.314,064.0077.7 %5.0623.96787.57-26.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,789.383,043.0036.5 %5.01,213.011,206.410.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,434.733,610.8018.6 %5.01,022.85651.9336.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,121.4517,181.00-21.7 %0.01,517.2632.5897.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง19,807.3113,108.6933.8 %5.04,304.685,621.45-30.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,205.042,158.0048.7 %5.0946.78935.751.2 %0.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี10,493.737,492.1028.6 %5.03,304.77908.0172.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี52,400.591,532.0097.1 %5.019,297.2238.0099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,596.25713.0080.2 %5.0604.49404.8033.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,956.344,506.57-13.9 %0.0594.06516.4913.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,857.604,500.0058.6 %5.01,688.414,275.00-153.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,250.096,739.0049.1 %5.01,289.071,639.01-27.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,710.921,852.0060.7 %5.0908.75316.9065.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,758.5011,322.94-96.6 %0.01,460.21138.0790.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,622.5512,683.9213.3 %5.02,120.57531.3574.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,737.311,996.0074.2 %5.0832.69360.0556.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,471.023,773.9615.6 %5.0813.67777.704.4 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,384.465,217.003.1 %1.51,155.96393.2066.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,437.502,839.0047.8 %5.01,346.12645.3752.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,220.703,475.00-7.9 %0.0604.49104.2882.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี8,351.439,937.00-19.0 %0.0433.79682.10-57.2 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 91,506.656,438.9393.0 %5.01,365.11825.0539.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,001.87818.0072.8 %5.0433.35159.6063.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี5,752.652,908.0049.4 %5.0692.08834.10-20.5 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,951.7321,918.0033.5 %5.01,963.961,603.9618.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,877.581,458.0062.4 %5.0585.48510.5912.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,910.614,987.00-1.6 %0.0927.77718.1222.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,220.502,280.0046.0 %5.0572.01114.0080.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,724.214,033.20-8.3 %0.0870.72559.0035.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,849.285,748.00-18.5 %0.0536.84250.8553.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 252,255.8013,629.6573.9 %5.01,109.06385.6065.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1279,864.9720,847.1492.6 %5.0951.04473.8650.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 341,815.7611,622.6372.2 %5.01,410.801,224.1513.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,700.548,548.0011.9 %5.02,135.28550.3574.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,738.939,015.00-16.5 %0.0354.70618.50-74.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี81,380.92121,472.00-49.3 %0.01,341.471,709.94-27.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,021.0056,199.00-87.2 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,191.0325,801.00-2.4 %0.0747.111,038.11-39.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง34,585.9811,216.7267.6 %5.0766.16532.5230.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง66,821.4921,045.9268.5 %5.0698.39864.46-23.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี127,338.2451,803.1759.3 %5.0813.781,200.35-47.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,970.8522,573.00-13.0 %0.01,806.492,217.45-22.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,569.834,075.7210.8 %5.0782.73751.973.9 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,838.7211,884.00-73.8 %0.02,281.97195.9791.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,235.451,307.0059.6 %5.0623.51275.8255.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,363.7013,582.0065.5 %5.03,854.233,959.70-2.7 %0.0
รวม 1,322,664 629,999 52.37 % 87,366 51,478 41.08 %