จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,083.63867.0078.8 %5.0327.21155.4852.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม4,159.033,755.129.7 %4.5764.94149.0180.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,694.471,932.0047.7 %5.0536.75103.7780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,900.0032,661.83-5.7 %0.06,012.47610.2689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,832.6017,489.3326.6 %5.02,571.46619.4075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,611.7028,360.00-10.7 %0.02,391.551,142.5052.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,236.171,536.0070.7 %5.0197.2698.8249.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,171.734,188.0032.1 %5.0384.2510.9397.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,296.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0187.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,243.341,383.0092.4 %5.0275.2649.4182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,147.272,064.0089.2 %5.0446.9960.8086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,480.431,142.0074.5 %5.0334.75118.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,438.071,644.0074.5 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,331.97868.0080.0 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,575.608,478.2241.8 %5.02,361.441,657.6529.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,073.134,889.00-20.0 %0.0783.24563.2428.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,870.072,194.0043.3 %5.0778.16262.6166.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,527.101,880.0071.2 %5.0860.02768.0610.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,622.072,915.0019.5 %5.0651.62178.9172.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,475.731,839.0047.1 %5.0574.78131.2977.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,481.131,248.0064.1 %5.0593.78380.4435.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,289.834,200.0033.2 %5.02,304.391,677.7027.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,758.558,733.5631.5 %5.01,696.730.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,473.304,170.78-20.1 %0.0480.85687.99-43.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,327.433,850.0027.7 %5.01,164.26647.8844.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม4,262.171,927.0054.8 %5.0634.415.4899.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,406.3718,946.70-8.8 %0.01,962.94395.5479.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,870.931,652.0057.3 %5.0726.90794.31-9.3 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,364.877,698.7949.9 %5.0671.78805.99-20.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,732.771,367.0063.4 %5.0669.8665.6490.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,154.171,256.0060.2 %5.0441.6761.0986.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,053.633,595.00-75.1 %0.0693.53410.4340.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,022.044,464.5425.9 %5.01,281.99311.2575.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,657.176,696.00-0.6 %0.01,582.63563.3364.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,119.871,600.0073.9 %5.01,107.23468.2557.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,864.7314,195.294.5 %2.03,160.96147.9795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,920.231,961.9083.5 %5.0707.89211.8270.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม4,026.233,117.0622.6 %5.0783.96178.6077.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,571.832,881.0037.0 %5.01,012.14131.2987.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,720.575,045.0034.7 %5.01,524.48779.1048.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,897.736,442.0018.4 %5.0936.07131.2986.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร30,772.8036,761.80-19.5 %0.01,815.44728.9559.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี19,971.6317,901.0010.4 %5.01,051.08559.9346.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา38,803.9617,880.0053.9 %5.01,046.24751.1328.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก19,459.4366,047.75-239.4 %0.0787.00868.82-10.4 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,927.9217,875.0022.0 %5.01,044.74793.7624.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,773.607,600.1929.5 %5.01,123.18741.9533.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม173,753.64180,137.00-3.7 %0.01,757.231,577.0010.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม706.031,158.00-64.0 %0.0214.26230.19-7.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม13,892.281,827.0086.8 %5.01,259.36223.5682.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,132.172,076.0049.8 %5.0688.88427.0838.0 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,578.7314,351.011.6 %0.52,210.161,049.6852.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,703.202,955.0020.2 %5.0650.85285.3056.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,197.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0602.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 142,702.2516,661.9061.0 %5.01,155.27517.0955.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 249,036.3910,225.3079.1 %5.0936.84767.2718.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11,335.1310,489.68-685.7 %0.0367.19132.4963.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,283.9915,586.2177.5 %5.0398.19464.55-16.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,934.7819,584.0036.7 %5.0471.86360.7123.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม170,134.8166,646.0060.8 %5.0919.43646.0029.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม17,743.0510,511.0740.8 %5.0370.32736.25-98.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม39,064.5839,728.01-1.7 %0.0576.42587.02-1.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)59,939.3323,076.8061.5 %5.0472.07450.914.5 %2.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบ31,108.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ495.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,401.0023,745.18-152.6 %0.01,196.152,395.51-100.3 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)304,261.53395,242.00-29.9 %0.01,625.742,346.33-44.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 5,195.903,463.2033.3 %5.0623.551,056.97-69.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,970.871,231.0058.6 %5.0384.61158.0458.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 792,891.7354,364.3941.5 %5.028,358.1110,426.2463.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม47,730.3324,624.4548.4 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,639,551 1,306,882 20.29 % 102,166 49,754 51.30 %