จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,931.271,632.0058.5 %5.0204.39102.0050.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,383.531,759.0048.0 %5.0462.41108.2476.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,431.571,875.0045.4 %5.0481.4232.9493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 128,086.4519,397.9330.9 %5.03,037.69503.5083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,122.9327,600.0014.1 %5.03,309.57661.0180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,533.033,551.2545.6 %5.0279.31160.5542.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,887.307,595.87-55.4 %0.01,013.85905.8610.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,746.173,388.009.6 %4.5709.61425.5940.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,121.551,488.0052.3 %5.0367.33197.6246.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,346.371,684.0049.7 %5.0443.39213.2051.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,500.732,342.0033.1 %5.0533.38186.4465.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,859.473,013.00-62.0 %0.0330.03211.5535.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,857.903,699.9823.8 %5.01,051.88860.0018.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร12,067.3019,126.00-58.5 %0.01,165.98574.0050.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,232.372,379.0026.4 %5.0500.44309.6338.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,872.201,149.0070.3 %5.0652.5739.5393.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,124.081,213.0061.2 %5.0367.33352.474.0 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,140.832,471.0021.3 %5.0367.33367.200.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,118.8741,503.00-355.1 %0.01,452.631,198.9817.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,997.205,119.00-28.1 %0.0690.60328.3752.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,523.791,819.0048.4 %5.0451.5882.3681.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,678.7715,152.82-166.8 %0.01,136.0942.8296.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,224.371,214.0062.3 %5.0405.36241.5740.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,879.372,056.0047.0 %5.0652.57345.8947.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,977.272,746.0031.0 %5.0690.60238.4965.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,046.604,083.77-0.9 %0.0690.60247.0264.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร5,690.206,125.00-7.6 %0.0519.4565.8787.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,853.332,975.0074.9 %5.0593.43269.6254.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 65,994.5471,122.97-7.8 %0.0962.54663.9531.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,976.201,518.0049.0 %5.0310.28175.5543.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,308.0815,655.04-51.9 %0.02,211.88654.5070.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,210.474,486.00-6.5 %0.0804.69374.7353.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,107.0022,856.00-151.0 %0.01,668.67594.8764.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,838.581,472.0048.1 %5.0348.3188.9474.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,929.4710,170.76-28.3 %0.02,139.13107.8895.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร18,723.107,771.3858.5 %5.0301.34281.056.7 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,223.7810,237.7053.9 %5.0775.26533.3431.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,227.183,895.5577.4 %5.0259.09222.3014.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร80,698.6689,660.00-11.1 %0.01,140.90999.3612.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว41,619.9321,444.0048.5 %5.0383.52259.0732.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,044.279,794.2918.7 %5.01,070.01834.6122.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,197.004,797.477.7 %3.5785.68765.792.5 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,697.70516.0080.9 %5.0253.2134.2086.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร75,132.6734,520.0054.1 %5.015,240.684,932.6667.6 %5.0
รวม 562,163 498,075 11.40 % 51,216 20,795 59.40 %