จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,931.271,632.0058.5 %5.0204.39102.0050.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,383.531,759.0048.0 %5.0462.41108.2476.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,431.571,875.0045.4 %5.0481.4232.9493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,887.307,595.87-55.4 %0.01,013.85905.8610.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร0.003,388.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,121.551,488.0052.3 %5.0367.33197.6246.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,859.470.000.0 %0.0330.030.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร12,067.3019,126.00-58.5 %0.01,165.98574.0050.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร0.002,379.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,872.201,149.0070.3 %5.0652.5739.5393.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,124.081,213.0061.2 %5.0367.33352.474.0 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,140.832,471.0021.3 %5.0367.33367.200.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,118.8741,503.00-355.1 %0.01,452.630.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,997.200.000.0 %0.0690.600.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,523.791,819.0048.4 %5.0451.5882.3681.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,678.7715,152.82-166.8 %0.01,136.0942.8296.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,224.371,214.0062.3 %5.0405.36241.5740.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,977.270.000.0 %0.0690.600.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,046.604,083.77-0.9 %0.0690.60247.0264.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร0.006,125.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,853.332,975.0074.9 %5.0593.43269.6254.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 65,994.5471,122.97-7.8 %0.0962.54663.9531.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,308.0815,655.04-51.9 %0.02,211.88654.5070.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,210.474,486.00-6.5 %0.0804.69374.7353.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,838.581,472.0048.1 %5.0348.3188.9474.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร18,723.107,771.3858.5 %5.0301.34281.056.7 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,929.4710,170.76-28.3 %0.02,139.13107.8895.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,223.7810,237.7053.9 %5.0775.26533.3431.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,227.183,895.5577.4 %5.0259.09222.3014.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร80,698.6689,660.00-11.1 %0.01,140.90999.3612.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว41,619.9321,444.0048.5 %5.0383.52259.0732.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,044.279,794.2918.7 %5.01,070.01834.6122.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,197.004,797.477.7 %3.5785.68765.792.5 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,697.70516.0080.9 %5.0253.2134.2086.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 370,118 356,080 0.00 % 19,795 9,383 0.00 %