จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,444.011,318.0061.7 %5.0259.39121.4253.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,341.401,533.0054.1 %5.0323.27272.0915.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,016.191,859.0038.4 %5.0405.3658.4485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,756.6419,772.00-43.7 %0.01,628.821,074.4534.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,402.68903.0079.5 %5.0227.1594.0558.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,221.02322.0073.6 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,808.781,841.0061.7 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,216.81376.0091.1 %5.0164.2688.3746.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,672.82471.0087.2 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,721.87409.0089.0 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,797.34312.0082.6 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,480.481,846.0047.0 %5.0506.88360.3328.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,372.861,737.0060.3 %5.0697.04741.56-6.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,372.07439.0087.0 %5.0506.88282.9344.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,158.831,039.0067.1 %5.0487.86469.343.8 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,494.042,183.0037.5 %5.0620.951,347.39-117.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,876.474,960.04-164.3 %0.0354.23471.53-33.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,340.322,720.0037.3 %5.0830.15537.8935.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,760.9015,278.03-19.7 %0.0868.18113.6386.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,276.642,565.0040.0 %5.0563.67126.7877.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,570.401,221.0065.8 %5.0582.9549.1291.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,244.14601.0081.5 %5.0373.77131.4664.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,776.253,566.005.6 %2.5601.96162.7073.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,234.9019,502.00-47.4 %0.01,039.331,293.39-24.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,039.745,428.00-7.7 %0.0667.44548.6417.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,467.193,370.002.8 %1.0544.91295.2745.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,959.6213,050.07-87.5 %0.01,134.3988.7392.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,722.992,400.0049.2 %5.0430.82342.0020.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,739.932,500.0033.2 %5.0601.96244.3759.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,480.031,530.0056.0 %5.0506.88492.602.8 %1.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,648.141,831.0060.6 %5.0639.99223.0465.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,042.462,197.00-110.8 %0.0361.77105.8070.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,655.441,855.0049.3 %5.0686.02258.1262.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 46,592.3345,557.002.2 %1.0660.10500.3524.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,879.631,265.0056.1 %5.0278.69196.5529.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,185.311,299.0059.2 %5.0288.63274.674.8 %2.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,860.734,816.05-24.7 %0.0532.92368.8630.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,472.242,899.0016.5 %5.0449.83152.0066.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,446.024,691.67-36.1 %0.0553.85505.588.7 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง49,347.1221,937.1455.5 %5.01,020.58408.4360.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,082.735,335.81-156.2 %0.0171.58253.10-47.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง18,354.0867,640.00-268.5 %0.0428.42674.97-57.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ33,986.8516,431.9951.7 %5.0368.70445.55-20.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,083.181.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,364.0817,578.78-176.2 %0.0977.461,952.28-99.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,674.342,669.0027.4 %5.0506.88225.2955.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง4,058.71977.0075.9 %5.0316.72101.5667.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,942.709,652.9249.0 %5.02,428.031,868.2023.1 %5.0
รวม 367,443 323,686 11.91 % 26,625 18,497 30.53 %