จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,823.97941.0066.7 %5.0216.1379.0663.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,969.93994.0066.5 %5.0273.1865.8875.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม35,438.2723,823.0032.8 %5.02,331.45703.0269.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,255.42587.0086.2 %5.0161.6395.0041.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,510.671,030.0077.2 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง0.005,504.960.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,789.274,996.55-31.9 %0.0577.44237.5058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,267.47948.0071.0 %5.0387.28365.655.6 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00930.000.0 %0.00.00284.650.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,168.853,580.00-13.0 %0.0603.67539.2510.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,260.411,036.0068.2 %5.0501.3765.8886.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,496.981,151.5067.1 %5.0406.29296.4727.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,930.634,669.765.3 %2.5938.7458.1093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,696.371,813.9061.4 %5.0482.36283.1241.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,735.903,000.0074.4 %5.0520.3938.0092.7 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 0.0015,798.570.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,497.23947.0072.9 %5.0292.20131.7554.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,590.803,357.7326.9 %5.0729.56631.2813.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,295.731,331.7059.6 %5.0387.28259.5233.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม0.002,317.000.0 %0.00.00271.410.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,100.5716,720.58-27.6 %0.0560.60329.0641.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,583.234,309.0022.8 %5.0281.9493.1667.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,791.5112,099.7923.4 %5.0353.18438.90-24.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,794.0017,192.303.4 %1.5936.80898.514.1 %2.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,928.7329,166.0016.5 %5.01,328.89437.9567.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 0.002,102.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม0.00897.000.0 %0.00.00284.640.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,783.37148.0298.8 %5.02,678.6352,646.78-1,865.4 %0.0
รวม 199,709 133,843 0.00 % 15,431 58,884 0.00 %