จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,823.97941.0066.7 %5.0216.1379.0663.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,969.93994.0066.5 %5.0273.1865.8875.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,390.501,608.0052.6 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม35,438.2723,823.0032.8 %5.02,331.45703.0269.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,510.671,030.0077.2 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,255.42587.0086.2 %5.0161.6395.0041.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,107.075,504.96-34.0 %0.0936.04185.9780.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,789.274,996.55-31.9 %0.0577.44237.5058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ1,747.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,267.47948.0071.0 %5.0387.28365.655.6 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ1,218.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,975.40930.0068.7 %5.0273.18284.65-4.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,168.853,580.00-13.0 %0.0603.67539.2510.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,250.8311,292.8214.8 %5.0902.8365.8892.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,606.031,511.0058.1 %5.0482.36275.0943.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,260.411,036.0068.2 %5.0501.3765.8886.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,496.981,151.5067.1 %5.0406.29296.4727.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,611.932,278.5636.9 %5.0501.37367.5126.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม6,426.803,187.9050.4 %5.01,109.81167.8884.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ2,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ488.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,495.831,576.0064.9 %5.0501.47158.1068.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,930.634,669.765.3 %2.5938.7458.1093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,510.301,265.0089.0 %5.0444.32354.5120.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,856.432,555.0033.7 %5.0596.45255.6357.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,762.572,779.0026.1 %5.0558.35172.9069.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,696.371,813.9061.4 %5.0482.36283.1241.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,062.103,236.0020.3 %5.0330.2350.2184.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,735.903,000.0074.4 %5.0520.39133.0074.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 15,752.1615,798.57-0.3 %0.0403.35312.9322.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,497.23947.0072.9 %5.0292.20131.7554.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,590.803,357.7326.9 %5.0729.56631.2813.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,295.731,331.7059.6 %5.0387.28259.5233.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,127.303,375.0018.2 %5.0634.4890.0485.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,975.402,317.0022.1 %5.0273.18271.410.6 %0.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,484.4034,625.00-893.7 %0.0463.34324.3630.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,100.5716,720.58-27.6 %0.0560.60329.0641.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,583.234,309.0022.8 %5.0281.9493.1667.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,791.5112,099.7923.4 %5.0353.18438.90-24.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม65,320.4484,352.60-29.1 %0.01,130.42629.8544.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,794.0017,192.303.4 %1.5936.80898.514.1 %2.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,928.7329,166.0016.5 %5.01,328.89437.9567.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,539.102,102.0040.6 %5.0482.36402.3216.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,018.53897.0070.3 %5.0273.18284.64-4.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,783.37148.0298.8 %5.02,678.631,798.3132.9 %5.0
รวม 362,982 315,034 13.21 % 26,154 12,820 50.98 %