จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,866.93780.0072.8 %5.0473.03194.8158.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,442.834,991.6556.4 %5.070.3048.0131.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,713.354,288.599.0 %4.5815.300.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,482.531,141.0074.5 %5.0663.1757.9191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,235.4016,440.00-1.3 %0.02,336.60643.2072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,368.00886.0079.7 %5.0305.7357.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,132.33516.0087.5 %5.0411.5577.6481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,112.701,158.0081.1 %5.0396.33105.7473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,317.331,021.0076.4 %5.0203.0792.7454.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,191.83940.0077.6 %5.0162.6058.9963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,219.97460.0089.1 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,402.27357.0091.9 %5.0166.6259.0864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,488.701,504.0066.5 %5.0296.7260.6179.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม0.00323.510.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,094.775,779.9255.9 %5.01,176.601,134.003.6 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0985.80230.3676.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี0.004,142.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,594.471,400.2061.0 %5.0739.24418.0043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,571.333,139.99-22.1 %0.0469.38362.9722.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี0.003,449.000.0 %0.00.001,382.630.0 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี7,702.4515,460.99-100.7 %0.01,556.92172.7488.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,252.43949.0070.8 %5.0796.2832.8295.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,351.371,296.0061.3 %5.0625.14487.3522.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,914.878,860.5510.6 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,410.304,030.088.6 %4.01,024.50280.1572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,171.1013,894.0314.1 %5.03,268.3698.4797.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,922.101,644.0079.2 %5.0872.340.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,162.174,201.99-1.0 %0.0948.41457.7851.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี0.002,876.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.เพชรบุรี11,833.902,333.0080.3 %5.0807.18420.8547.9 %5.0
รจก.เพชรบุรี 58,006.4347,485.6018.1 %5.01,172.011,058.119.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,676.50993.0078.8 %5.0307.31255.7016.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,927.273,551.4340.1 %5.01,043.51440.8057.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,421.575,136.725.3 %2.51,160.64338.5170.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,983.233,133.5121.3 %5.0797.06104.3986.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี23,520.9016,554.0029.6 %5.0777.511,718.30-121.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี94,312.1746,951.0050.2 %5.0847.261,859.90-119.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,061.502,463.0039.4 %5.0682.18455.0533.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,201.631,564.0062.8 %5.0568.09206.4263.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี19,641.1614,717.6225.1 %5.04,888.581,255.7874.3 %5.0
รวม 387,708 240,023 0.00 % 32,462 13,333 0.00 %