จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,866.93780.0072.8 %5.0473.03194.8158.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,442.834,991.6556.4 %5.070.3048.0131.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,713.354,288.599.0 %4.5815.30213.7073.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,482.531,141.0074.5 %5.0663.1757.9191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี18,610.7316,440.0011.7 %5.02,336.60643.2072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,219.97460.0089.1 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,402.27357.0091.9 %5.0166.6259.0864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,368.00886.0079.7 %5.0305.7357.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,132.33516.0087.5 %5.0411.5577.6481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,112.701,158.0081.1 %5.0396.33105.7473.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,488.701,504.0066.5 %5.0296.7260.6179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,317.331,021.0076.4 %5.0203.0792.7454.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,191.83940.0077.6 %5.0162.6058.9963.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,531.63323.5187.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,094.775,779.9255.9 %5.01,176.601,134.003.6 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0985.80230.3676.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,293.631,907.0055.6 %5.01,043.49425.6059.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,979.304,142.0016.8 %5.0877.51829.925.4 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,594.471,400.2061.0 %5.0739.24418.0043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี14,421.701,696.0088.2 %5.04,713.601,694.5264.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,935.803,139.99-7.0 %0.0544.42362.9733.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,408.673,449.0036.2 %5.01,423.811,382.632.9 %1.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,887.173,266.0044.5 %5.0428.31350.9018.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี16,015.9215,460.993.5 %1.51,556.92172.7488.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,604.2311,685.01-53.7 %0.02,728.951,059.2561.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี6,097.473,042.0050.1 %5.0853.33545.3536.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,252.43949.0070.8 %5.0796.2832.8295.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,351.371,296.0061.3 %5.0625.14487.3522.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,928.772,999.3923.7 %5.0834.32232.6972.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,914.878,860.5510.6 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,410.304,030.088.6 %4.01,024.50280.1572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,698.471,952.0047.2 %5.0777.27265.4465.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,171.1013,894.0314.1 %5.03,268.3698.4797.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,922.101,644.0079.2 %5.0872.34312.5364.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี7,841.974,201.9946.4 %5.01,138.57457.7859.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,139.472,876.0030.5 %5.0891.36135.6784.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,451.502,760.0038.0 %5.01,024.48581.5443.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,636.232,525.0045.5 %5.0663.17197.9470.2 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,833.902,333.0080.3 %5.0807.18420.8547.9 %5.0
รจก.เพชรบุรี 58,006.4347,485.6018.1 %5.01,172.011,058.119.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,676.50993.0078.8 %5.0307.31255.7016.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,927.273,551.4340.1 %5.01,043.51440.8057.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,627.172,525.0055.1 %5.0720.22295.2659.0 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,421.575,136.725.3 %2.51,160.64338.5170.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,983.233,133.5121.3 %5.0797.06104.3986.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี17,359.7012,015.0030.8 %5.03,595.43283.1092.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,641.259,311.3844.0 %5.02,865.591,025.1664.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 180,227.9720,991.7973.8 %5.0881.68882.80-0.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 238,838.0814,379.6563.0 %5.01,684.72236.8985.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,258.673,623.0042.1 %5.0406.09367.659.5 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี23,520.9016,554.0029.6 %5.0777.511,809.65-132.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด337,654.5625,346.0092.5 %5.03,394.301,211.9464.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี54,801.0454,601.490.4 %0.51,143.271,300.02-13.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี94,312.1746,951.0050.2 %5.0847.261,859.90-119.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี31,134.0735,560.64-14.2 %0.0956.552,974.70-211.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย22,169.5114,146.5236.2 %5.0613.96637.25-3.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,737.6322,322.34-90.2 %0.01,823.441,391.4523.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,061.502,463.0039.4 %5.0682.18455.0533.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,201.631,564.0062.8 %5.0568.09206.4263.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี19,641.1614,717.6225.1 %5.04,888.581,255.7874.3 %5.0
รวม 1,096,969 497,469 54.65 % 68,759 32,258 53.09 %