จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,374.56820.0075.7 %5.0457.63146.0968.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์43,379.996,507.5085.0 %5.0293.53110.2062.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,703.985,555.43-50.0 %0.0799.92125.4384.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,234.741.00100.0 %5.0647.810.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,910.2011,832.0030.0 %5.02,321.221,310.6343.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,703.51589.0087.5 %5.0334.5453.2084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,529.401,992.0064.0 %5.0593.70142.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,052.52437.0089.2 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,041.79544.0086.5 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,838.601,026.0078.8 %5.0345.3665.4481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,333.81987.0077.2 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,614.211,933.0058.1 %5.0540.1376.0085.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,876.581,455.0049.4 %5.0553.24183.1066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,269.871,880.4042.5 %5.0666.83470.3729.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,530.941,803.0060.2 %5.0933.03579.0237.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 140.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,498.920.000.0 %0.0761.890.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,285.683,661.9077.5 %5.05,287.711,314.1375.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,421.812,604.60-7.5 %0.0524.54265.8649.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,501.401,692.0051.7 %5.0761.90324.2057.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.0011,394.010.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน80,687.8754,512.1032.4 %5.0466.03641.98-37.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,390.618,045.2529.4 %5.04,159.802,978.2528.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,832.431,958.0048.9 %5.0904.46140.5884.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,451.041,163.0052.6 %5.061.6766.50-7.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,446.28185.0087.2 %5.068.2248.7028.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,194.456,216.00-19.7 %0.089.9451.4042.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,179.74867.0079.3 %5.0799.9465.4691.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,280.69792.0075.9 %5.0666.82594.0710.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,327.856,525.0011.0 %5.01,427.461,105.1322.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,966.661,158.0580.6 %5.0742.89170.2477.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,354.899,244.6010.7 %5.01,465.50193.3386.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,959.4714,761.99-5.7 %0.01,871.451,910.70-2.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,109.322,416.0078.3 %5.0685.84553.9419.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,952.693,152.1820.3 %5.0935.09440.9852.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,169.40299.8892.8 %5.0799.92570.0028.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,609.184,642.0039.0 %5.0781.134,750.00-508.1 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,587.522,172.0081.3 %5.0748.89722.023.6 %1.5
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 61,950.3328,584.9053.9 %5.01,006.841,260.27-25.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,030.171,062.0065.0 %5.0533.70285.5146.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,869.116,489.2449.6 %5.01,579.580.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,333.231,290.6061.3 %5.0571.740.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,729.376,497.3025.6 %5.01,446.461,004.6030.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,492.391,598.0054.2 %5.0761.90214.7071.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 139,571.3813,148.2166.8 %5.01,341.251,604.85-19.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 20.0015,076.210.0 %0.00.001.900.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,869.180.000.0 %0.0307.510.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล77,483.1425,341.9967.3 %5.0951.51885.406.9 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์724,090.9445,505.0093.7 %5.03,818.16608.2884.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี48,804.590.000.0 %0.0818.38652.1820.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,129.681.00100.0 %5.02,212.601.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,524.383,678.0061.4 %5.0657.78594.739.6 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,764.641,119.0059.5 %5.0476.67171.9863.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.0013,591.560.0 %0.00.002,413.800.0 %0.0
รวม 1,289,072 297,746 0.00 % 46,919 27,816 0.00 %