จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,030.421,075.0064.5 %5.0538.64204.4262.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,630.1734,780.00-25.9 %0.0536.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,188.042,396.0073.9 %5.061.25189.92-210.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช12,412.628,102.4034.7 %5.072.81243.88-235.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,794.141,901.0049.9 %5.0976.01225.3876.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,944.051,590.0046.0 %5.0633.7276.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช38,108.5523,125.7439.3 %5.07,831.851,808.8176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,099.33421.0089.7 %5.0383.3365.0483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม4,005.33503.0087.4 %5.0407.1796.0776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,011.28720.0082.1 %5.0337.0668.4079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา4,142.42416.0090.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34146.0767.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,951.73463.0088.3 %5.0178.0065.0463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,950.80308.0092.2 %5.0274.8052.0281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,645.53914.0080.3 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,127.55319.0092.3 %5.0173.810.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,906.32507.0087.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,157.49372.0091.1 %5.0204.8397.4552.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,195.621,542.0063.2 %5.0462.0346.1390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,793.57335.0091.2 %5.0369.0567.8981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์6,162.60750.0087.8 %5.0231.8740.5882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,938.92543.0086.2 %5.0246.6666.5073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,060.56524.0087.1 %5.0372.5448.0187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,153.96778.0081.3 %5.0265.3848.8081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,130.241,993.5061.1 %5.0603.7864.8989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,248.64230.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,922.11540.0086.2 %5.0227.13130.1542.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,260.866,905.00-62.1 %0.0602.79100.7083.3 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,721.626,394.20-11.8 %0.0766.83208.9072.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,464.046,267.773.0 %1.51,812.71617.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลาไม่ครบ1,036.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40117.8067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,103.641,109.0064.3 %5.0699.64309.7055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง675.631,180.00-74.7 %0.0389.33447.45-14.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77258.1562.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,744.153,145.0033.7 %5.01,299.28934.8028.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,550.591,635.0054.0 %5.0880.93814.157.6 %3.5
สำนักงานชลประทานที่ 1513,654.0527,191.80-99.1 %0.05,200.676,704.00-28.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,947.981,423.5063.9 %5.01,495.440.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,948.861,747.0070.6 %5.01,831.741,000.7045.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,395.825,722.94-30.2 %0.01,204.201,939.64-61.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช9,029.894,719.6447.7 %5.0666.341,196.32-79.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,933.785,129.5426.0 %5.02,193.032,587.47-18.0 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช9,215.9713,874.85-50.6 %0.01,307.80195.3585.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช131,445.73130,869.000.4 %0.5489.41365.7525.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,310.1912,875.32-38.3 %0.03,300.125,926.30-79.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,050.802,257.0044.3 %5.01,033.06912.0011.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,401.211,953.95-39.4 %0.0550.45237.5056.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,419.921,652.0051.7 %5.081.4688.56-8.7 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,928.43900.0053.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,928.43407.0078.9 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,766.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0918.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,196.111,005.0068.6 %5.0759.29514.9732.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,051.084,911.962.8 %1.0976.63302.6869.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,442.2826,833.00-217.8 %0.02,307.132,545.00-10.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,277.866,204.4925.0 %5.01,584.52754.4252.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,317.582,756.0036.2 %5.01,128.14471.5758.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช10,382.0511,856.00-14.2 %0.01,774.6797.4794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,340.831,120.0079.0 %5.01,127.77442.0060.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,439.206,321.63-42.4 %0.01,185.20379.8368.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,963.212,323.0053.2 %5.01,413.38379.3373.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช6,186.472,498.7559.6 %5.01,732.74632.8563.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,981.885,300.00-33.1 %0.0899.9597.4789.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช22,925.824,394.1680.8 %5.0582.28527.659.4 %4.5
รจก.นครศรีธรรมราช 166,675.94115,658.0030.6 %5.02,235.951,646.4926.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 36,532.97212,240.91-481.0 %0.0867.321,022.30-17.9 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,511.994,876.0025.1 %5.0482.98246.1749.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,834.321,230.0056.6 %5.0595.68630.02-5.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,094.694,595.0024.6 %5.01,166.18642.7544.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,799.391,166.4058.3 %5.0671.75334.4050.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,380.109,354.60-73.9 %0.01,166.17468.5359.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,715.652,576.0030.7 %5.0937.99204.2578.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช5,339.871,688.0068.4 %5.01,833.48389.1178.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,897.736,626.29-12.4 %0.01,063.55840.7520.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,501.044,319.1986.7 %5.0760.84355.4153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,011.6654,254.93-69.5 %0.0927.26617.3433.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ไม่ครบ10,720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,140.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 324,855.5610,524.0057.7 %5.02,573.681,046.3059.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 20,514.9315,608.4523.9 %5.01,343.73682.9849.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,118.9715,685.7513.4 %5.0477.93656.85-37.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,506.043,550.0045.4 %5.0313.31237.5024.2 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,673.3620,607.1248.1 %5.0502.57398.7920.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช90,558.29102,119.00-12.8 %0.01,752.692,064.50-17.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช40,923.1327,168.0033.6 %5.01,186.94472.4660.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช181,245.06490.8099.7 %5.01,174.832,029.82-72.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช476,084.78136,794.1471.3 %5.01,154.801,811.90-56.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล33,917.4126,044.0023.2 %5.01,101.09241.6478.1 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,941.6922,278.6525.6 %5.0786.60399.0449.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,436.4712,648.0038.1 %5.0894.17511.7942.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช47,166.5618,500.0060.8 %5.0888.35819.507.8 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,979.0126,537.8835.2 %5.0957.38900.745.9 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี23,050.5910,156.0055.9 %5.0766.38482.2137.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง220,256.3137,302.8283.1 %5.01,388.06838.3139.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,322.5734,919.00-80.7 %0.02,359.422,454.07-4.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช11,263.9921,579.64-91.6 %0.02,974.490.95100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช110,541.4253,210.0051.9 %5.02,051.71753.1363.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,942.094,643.04-17.8 %0.01,014.04680.2032.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,288.521,276.0061.2 %5.0766.83311.6359.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,943.2343,670.000.6 %0.55,603.114,916.0712.3 %5.0
รวม 2,312,173 1,461,930 36.77 % 103,331 66,245 35.89 %