จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,179.221,292.0059.4 %5.0412.23226.1045.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.370.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,167.380.000.0 %0.0348.810.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,308.662,091.0036.8 %5.0621.3731.9194.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,774.0310,645.001.2 %0.52,218.70681.1569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,136.94591.0085.7 %5.0202.0927.8186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,170.53390.0090.6 %5.0289.3764.8777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,114.08552.0086.6 %5.0328.4332.2790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,109.71444.0089.2 %5.0420.3863.2185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,109.071,257.0075.4 %5.0308.61122.5560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,249.651,037.0075.6 %5.0349.14103.5570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,148.05727.0082.5 %5.0332.9597.3170.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,463.762,145.0038.1 %5.0697.41344.8550.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,619.34473.0081.9 %5.0404.81302.1025.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.001,072.490.0 %0.00.00158.650.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,134.023,258.0036.5 %5.0906.640.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,312.611,450.0056.2 %5.0640.38394.0338.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,866.531,601.0058.6 %5.0716.34407.6143.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,826.981,888.8085.3 %5.0963.63610.8536.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,128.201,406.1033.9 %5.0462.26437.965.3 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,933.944,864.351.4 %0.51,267.950.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)0.001,924.000.0 %0.00.00307.690.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.0012,434.060.0 %0.00.00207.070.0 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่753,826.63900,266.81-19.4 %0.03,719.300.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,885.611,745.0064.3 %5.0792.493,241.40-309.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,170.576,790.005.3 %2.580.1048.6939.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,538.641,291.0063.5 %5.0735.46114.0084.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,140.050.000.0 %0.0488.25138.9271.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,585.142,942.0017.9 %5.0526.83537.45-2.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,442.1793.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,798.010.000.0 %0.0868.550.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,816.779,312.1732.6 %5.01,362.9893.1093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,051.171,902.0037.7 %5.0659.38261.2560.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,026.992,634.2447.6 %5.0830.54369.0455.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,983.391,348.0073.0 %5.0868.55260.6270.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,936.122,486.0036.8 %5.0583.31104.5082.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,388.893,255.0071.4 %5.0735.46592.8019.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่0.003,021.000.0 %0.00.00497.660.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,202.511,665.0048.0 %5.0583.370.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,596.380.000.0 %0.0697.470.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.00468.400.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่57,583.5413,345.4576.8 %5.01,718.70553.5067.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,644.1725,788.00-13.9 %0.0776.80944.31-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,664.700.000.0 %0.0651.900.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่0.0011,263.350.0 %0.00.001,290.940.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,461.511,916.5444.6 %5.0675.57539.6020.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 987,687 1,012,799 0.00 % 58,598 14,189 0.00 %