จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,179.221,292.0059.4 %5.0412.23226.1045.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37162.18-173.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,167.381,039.0067.2 %5.0348.8142.2087.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,308.662,091.0036.8 %5.0621.3731.9194.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,774.0310,645.001.2 %0.52,218.70681.1569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,136.94591.0085.7 %5.0202.0927.8186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,170.53390.0090.6 %5.0289.3764.8777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,249.651,037.0075.6 %5.0349.14103.5570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,148.05727.0082.5 %5.0332.9597.3170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,114.08552.0086.6 %5.0328.4332.2790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,109.71444.0089.2 %5.0420.3863.2185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,109.071,257.0075.4 %5.0308.61122.5560.3 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,865.384,260.0012.4 %5.0830.45204.2575.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,463.762,145.0038.1 %5.0697.41344.8550.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,619.34473.0081.9 %5.0404.81302.1025.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,560.041,072.4976.5 %5.0381.63158.6558.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,316.401,779.0046.4 %5.0657.94288.8756.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,134.023,258.0036.5 %5.0906.64311.7865.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,312.611,450.0056.2 %5.0640.38394.0338.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,866.531,601.0058.6 %5.0716.34407.6143.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,826.981,888.8085.3 %5.0963.63610.8536.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,128.201,406.1033.9 %5.0462.26437.965.3 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,933.944,864.351.4 %0.51,267.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,044.011,924.0052.4 %5.0685.72307.6955.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,351.6412,434.066.9 %3.01,096.80207.0781.1 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่753,826.63900,266.81-19.4 %0.03,719.30369.6090.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,885.611,745.0064.3 %5.0792.493,241.40-309.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,170.576,790.005.3 %2.580.1048.6939.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,538.641,291.0063.5 %5.0735.46114.0084.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,140.051,008.0067.9 %5.0488.25138.9271.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,585.142,942.0017.9 %5.0526.83537.45-2.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,442.1793.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่12,060.615,496.0054.4 %5.01,001.68839.6516.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,771.302,509.0056.5 %5.0868.55163.2781.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,816.779,312.1732.6 %5.01,362.9893.1093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,051.171,902.0037.7 %5.0659.38261.2560.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,026.992,634.2447.6 %5.0830.54369.0455.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,613.372,548.0044.8 %5.0754.461,073.94-42.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,983.391,348.0073.0 %5.0868.55260.6270.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,936.122,486.0036.8 %5.0583.31104.5082.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,388.893,255.0071.4 %5.0735.46592.8019.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่4,547.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0431.24332.5022.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ3,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ497.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,202.511,665.0048.0 %5.0583.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,849.163,500.0327.8 %5.0830.54508.2538.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,596.382,754.0040.1 %5.0697.47282.6859.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,052.134,594.0058.4 %5.03,017.38468.4084.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่57,583.5413,345.4576.8 %5.01,718.70553.5067.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบ3,355.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ258.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,644.1725,788.00-13.9 %0.0776.80944.31-21.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่61,019.8665,797.00-7.8 %0.01,197.41703.0041.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ไม่ครบ15,911.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ929.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมไม่ครบ12,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ465.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,664.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0651.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่33,384.5111,263.3566.3 %5.012,353.361,290.9489.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,461.511,916.5444.6 %5.0675.57539.6020.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,850.15956.0066.5 %5.0450.2025.6594.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,164,329 1,135,733 2.46 % 88,887 21,930 75.33 %