จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,983.35512.0082.8 %5.0376.72178.5352.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,236.547,703.7037.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา10,296.2123,011.44-123.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,182.423,197.19-0.5 %0.0604.920.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,135.091,453.0053.7 %5.0604.9248.6992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,074.009,097.38-0.3 %0.01,688.83541.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,244.38951.9077.6 %5.0356.43107.1569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,310.83404.0090.6 %5.0209.2081.1461.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,777.20678.0085.8 %5.0190.4274.0061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว442.52330.0025.4 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,208.89430.0089.8 %5.0256.149.1696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,015.67614.0087.8 %5.0321.5074.4876.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,631.842,964.0018.4 %5.0679.31809.40-19.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,590.13933.5064.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,556.435,649.00-24.0 %0.0852.12361.1757.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,561.821,467.0058.8 %5.0412.73357.7013.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา0.002,203.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,222.251,943.0039.7 %5.0463.37126.5972.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,661.23593.0064.3 %5.059.890.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,010.59904.0070.0 %5.0547.87490.2010.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,416.982,640.0022.7 %5.0662.0013,936.50-2,005.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,624.641,941.0058.0 %5.0566.88629.59-11.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา6,255.582,765.0055.8 %5.01,308.51480.9663.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,490.573,028.8413.2 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา34,757.961,939.9594.4 %5.012,433.91129.8599.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.พังงา10,811.062,003.0081.5 %5.0829.55385.9153.5 %5.0
รจจ.พังงา 59,730.2920,320.0066.0 %5.0573.750.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,219.453,101.0074.6 %5.01,080.32846.3121.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา0.002,267.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)24,819.108,516.6965.7 %5.01,590.48764.0852.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,316.798,711.0066.9 %5.01,599.72920.1242.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,585.5053,892.00-6.5 %0.01,007.110.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง0.0013,760.500.0 %0.00.00292.310.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,415.8717,696.7621.1 %5.0624.45473.2524.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,417.290.000.0 %0.0666.370.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,146.4517,258.85-22.0 %0.01,511.153,610.14-138.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,706.69470.0082.6 %5.0433.80162.3162.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,047.380.000.0 %0.03,907.540.000.0 %0.0
รวม 362,438 207,120 0.00 % 30,702 25,654 0.00 %