จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,983.35512.0082.8 %5.0376.72178.5352.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา8,235.3323,011.44-179.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,236.547,703.7037.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,182.423,197.19-0.5 %0.0604.92150.2575.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,135.091,453.0053.7 %5.0604.9248.6992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,074.009,097.38-0.3 %0.01,688.83541.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,015.67614.0087.8 %5.0321.5074.4876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,777.20678.0085.8 %5.0190.4274.0061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว442.52330.0025.4 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,208.89430.0089.8 %5.0256.149.1696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,263.68403.0090.5 %5.0207.0781.2660.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,244.38951.9077.6 %5.0356.43107.1569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,310.83404.0090.6 %5.0209.2081.1461.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,631.842,964.0018.4 %5.0679.31809.40-19.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,590.13933.5064.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,556.435,649.00-24.0 %0.0852.12361.1757.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา48,247.152,105.0095.6 %5.019,259.610.000.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,561.821,467.0058.8 %5.0412.73357.7013.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,992.36998.0066.6 %5.0547.90218.7460.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,696.972,203.0040.4 %5.0653.53647.900.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา7,017.764,653.0033.7 %5.01,008.041,231.20-22.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,156.602,318.4044.2 %5.01,023.271,173.44-14.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,951.641,025.0065.3 %5.0528.8581.2384.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,222.251,943.0039.7 %5.0463.37126.5972.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,661.23593.0064.3 %5.059.8964.94-8.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,334.86776.0076.7 %5.0700.00194.7472.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,010.59904.0070.0 %5.0547.87490.2010.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,416.982,640.0022.7 %5.0662.0013,936.50-2,005.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา50,686.2911,878.0076.6 %5.019,259.612,280.7588.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,624.641,941.0058.0 %5.0566.88629.59-11.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา6,255.582,765.0055.8 %5.01,308.51480.9663.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,415.445,855.758.7 %4.0855.98159.5081.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,490.573,028.8413.2 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,216.053,485.0051.7 %5.0719.010.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา34,757.961,939.9594.4 %5.012,433.91129.8599.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,727.162,861.10-4.9 %0.0418.29124.8770.1 %5.0
สพ.พังงา10,811.062,003.0081.5 %5.0829.55385.9153.5 %5.0
รจจ.พังงา 59,730.2920,320.0066.0 %5.0573.75716.51-24.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบ1,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ115.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,219.453,101.0074.6 %5.01,080.32846.3121.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา7,430.801,039.0086.0 %5.0520.21428.4517.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,602.005,193.84-12.9 %0.0683.86185.8372.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,333.362,267.0032.0 %5.0680.98161.1076.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,109.921.00100.0 %5.02,449.47563.1177.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)24,819.108,516.6965.7 %5.01,590.48764.0852.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,316.798,711.0066.9 %5.01,599.72920.1242.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,161.692,550.6068.7 %5.0321.94440.86-36.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,585.5053,892.00-6.5 %0.01,007.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองไม่ครบ13,760.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ621.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,415.8717,696.7621.1 %5.0624.45473.2524.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,417.297,893.6751.9 %5.0666.37663.440.4 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,146.4517,258.85-22.0 %0.01,511.153,610.14-138.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,564.042,363.3833.7 %5.0776.06633.4518.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,706.69470.0082.6 %5.0433.80162.3162.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,047.3811,140.0926.0 %5.03,907.542,992.1323.4 %5.0
รวม 574,750 278,130 51.61 % 67,869 38,848 42.76 %