จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,817.200.000.0 %0.0271.290.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.110.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,234.471,541.0052.4 %5.0439.6079.4981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,072.2325,999.8021.4 %5.03,215.941,082.5566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,090.744,680.0066.8 %5.0346.6556.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,093.8564.8094.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต0.004,235.000.0 %0.00.0079.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,625.971,593.0079.1 %5.01,051.96245.5376.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,947.721,740.0055.9 %5.0724.84523.2327.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,261.672,776.0014.9 %5.0439.60206.5353.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,418.941,825.0046.6 %5.0496.65361.8327.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,775.730.000.0 %0.0342.310.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,936.731,791.0054.5 %5.0689.14304.9555.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต0.002,187.000.0 %0.00.0042.750.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต0.0023,661.000.0 %0.00.00199.140.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต0.004,318.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก24,186.5416,364.5232.3 %5.0277.5064.8976.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0.00876.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,663.091,232.0066.4 %5.0477.6355.1688.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,215.881,124.7065.0 %5.0420.58214.5849.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,169.634,866.19-16.7 %0.0705.82285.4659.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,759.1224,569.00-326.6 %0.01,352.371,444.20-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.001,755.000.0 %0.00.00245.630.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต0.0012,711.750.0 %0.00.00188.540.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,686.611,793.0083.2 %5.0325.50423.45-30.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,473.762,035.1041.4 %5.0515.66301.9741.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.ภูเก็ต10,854.105,912.8045.5 %5.0376.03315.4316.1 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 60,517.3032,363.0046.5 %5.0932.58659.1129.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,818.422,362.2038.1 %5.0629.76137.4778.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต0.008,295.660.0 %0.00.00512.760.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,136.911,261.0059.8 %5.0438.62102.6376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต0.003,549.000.0 %0.00.00149.390.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต146,241.8981,054.0044.6 %5.0446.520.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,816.6417,526.001.6 %0.5355.68379.22-6.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.001,126.850.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 0.004,120.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต0.00496.000.0 %0.00.0085.220.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 8 39,817.5947,345.00-18.9 %0.08,539.190.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.003,337.000.0 %0.0
รวม 409,946 281,754 0.00 % 15,306 7,308 0.00 %