จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,817.20726.0074.2 %5.0271.29304.00-12.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,551.6012,544.1935.8 %5.058.18129.77-123.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11509.60-453.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,553.842,766.0622.2 %5.0572.71225.1560.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,228.371,541.0052.3 %5.0410.9179.4980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,072.2325,999.8021.4 %5.03,215.941,082.5566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,003.061,925.0061.5 %5.0391.3562.7084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,090.744,680.0066.8 %5.0346.6556.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,824.952,014.0058.3 %5.0318.24142.5055.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,156.251,290.0079.0 %5.0307.8439.9087.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,750.384,235.0037.3 %5.0686.8179.8588.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,093.8564.8094.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,462.596,953.56-55.8 %0.0781.89624.1520.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,625.971,593.0079.1 %5.01,051.96245.5376.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,947.721,740.0055.9 %5.0724.84523.2327.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,261.672,776.0014.9 %5.0439.60206.5353.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,952.981,374.0053.5 %5.0328.34328.69-0.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,323.541,825.0045.1 %5.0458.62361.8321.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,758.552,206.00-25.4 %0.0342.3158.4282.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,936.731,791.0054.5 %5.0689.14304.9555.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,977.462,187.0063.4 %5.0439.6042.7590.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,467.5923,661.00-332.8 %0.01,067.13199.1481.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,654.903,606.0022.5 %5.01,424.11899.3036.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,121.834,318.00-4.8 %0.0781.89980.88-25.5 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก24,186.5416,364.5232.3 %5.0277.5064.8976.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,198.39876.0060.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,663.091,232.0066.4 %5.0477.6355.1688.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,215.881,124.7065.0 %5.0420.58214.5849.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,169.634,866.19-16.7 %0.0705.82285.4659.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,759.1224,569.00-326.6 %0.01,352.371,444.20-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,318.33710.0086.6 %5.01,276.30178.4486.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,907.971,755.0055.1 %5.0705.82245.6365.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,673.8012,711.75-124.0 %0.01,086.14188.5482.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,686.611,793.0083.2 %5.0325.50423.45-30.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,741.585,856.00-56.5 %0.0629.76388.4038.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,908.791,286.0067.1 %5.0705.82290.1158.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,473.762,035.1041.4 %5.0515.66301.9741.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต7,380.454,269.0042.2 %5.0553.70129.6776.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,854.105,912.8045.5 %5.0376.03315.4316.1 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 60,517.3032,363.0046.5 %5.0932.58700.9224.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,788.72970.0065.2 %5.0268.46334.88-24.7 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,818.422,362.2038.1 %5.0629.76137.4778.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,235.338,295.66-58.5 %0.01,048.11512.7651.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต7,971.651,972.5075.3 %5.0496.81295.2540.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,136.911,261.0059.8 %5.0438.62102.6376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,662.153,549.00-33.3 %0.0439.60149.3966.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต35,576.7217,567.0050.6 %5.0645.60425.5534.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,930.803,674.0486.4 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,985.0017,031.1131.8 %5.0285.36178.7137.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต41,150.4047,535.89-15.5 %0.0640.16296.5553.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต146,241.8981,054.0044.6 %5.0446.52696.25-55.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,816.6417,526.001.6 %0.5355.68379.22-6.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,390.3312,012.0010.3 %5.01,001.181,126.85-12.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,654.364,120.0011.5 %5.0496.65368.4025.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,850.26496.0082.6 %5.0287.4785.2270.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 39,817.5947,345.00-18.9 %0.08,539.198,427.181.3 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,072.1912,942.0066.0 %5.02,540.533,393.00-33.6 %0.0
รวม 726,295 509,189 29.89 % 45,460 29,793 34.46 %