จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,687.8512,756.00-172.1 %0.01,687.73145.5091.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,744.38120.0097.5 %5.0216.92131.1039.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,202.9075,583.25-19.6 %0.0252.84804.68-218.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,848.013,143.4046.2 %5.067.1461.398.6 %4.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,418.551.00100.0 %5.089.37248.45-178.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,169.042,000.0061.3 %5.01,348.01510.1562.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,146.222,873.058.7 %4.0806.6375.0690.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,174.203,255.0022.0 %5.0768.5894.2387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1118,050.4522,587.01-25.1 %0.04,067.94414.8589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,417.5910,808.00-28.4 %0.02,738.731,349.0050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,470.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,761.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,251.912,508.0052.2 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม2,670.50258.0090.3 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,642.911,485.0068.0 %5.0464.8848.4589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,966.94620.0084.4 %5.0398.3290.5177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,859.63173.0095.5 %5.0209.290.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,358.981,208.0072.3 %5.0347.9393.2473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,837.51373.0090.3 %5.0319.3241.6587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,798.10201.0094.7 %5.0310.2579.9974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,433.08385.0088.8 %5.0243.0341.3583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ532.15516.003.0 %1.5287.7856.6080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,084.90972.0076.2 %5.0435.55114.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,498.44493.0085.9 %5.0337.3181.5175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,705.37615.0083.4 %5.0299.5532.5989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,753.74518.0086.2 %5.0261.0245.6682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,064.55819.0079.9 %5.0378.0480.6778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,825.43490.0087.2 %5.0297.7775.3374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,764.65415.0089.0 %5.0345.6314.1095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน2,761.71528.0080.9 %5.0234.1965.1372.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,335.992,542.0065.3 %5.0753.41205.8372.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,835.796,366.0046.2 %5.0749.31317.3057.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,382.369,199.38-70.9 %0.01,991.651,235.0038.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,786.3711,138.8063.8 %5.09,804.21825.5591.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,928.611,137.0061.2 %5.0627.75490.2021.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,553.581,949.0045.2 %5.0540.98247.0054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,764.431.00100.0 %5.0362.85113.0568.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,690.811,721.0036.0 %5.0416.11306.8526.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,421.272,456.0061.8 %5.0407.91150.1063.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบ5,427.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ923.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,579.782,686.9276.8 %5.08,283.1894.5098.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,313.881,029.0068.9 %5.0897.36723.9019.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,225.021,095.0066.0 %5.0853.57531.0537.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,744.753,837.4619.1 %5.01,870.37828.4555.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,306.153,559.80-7.7 %0.0863.651,858.00-115.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,023.884,613.108.2 %4.01,962.552,654.68-35.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี41,151.665,674.2686.2 %5.01,779.894,669.26-162.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,593.315,099.76-96.7 %0.0638.40966.12-51.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,165.922,492.0051.8 %5.01,643.302,002.48-21.9 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,099.213,509.0031.2 %5.01,316.991,091.5517.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,514.132,945.3634.8 %5.01,723.672,655.86-54.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,389.7918,806.00-2.3 %0.01,624.29537.7566.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี315,642.16353,792.84-12.1 %0.0849.99997.50-17.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,951.048,302.1216.6 %5.03,203.75353.4089.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,552.561,661.0053.2 %5.0981.10475.9551.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ8,088.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,704.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,031.48629.0579.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,193.7710,589.08-29.2 %0.03,102.742,819.609.1 %4.5
สอต.สุราษฎร์ธานี5,633.824,934.0012.4 %5.097.5279.6018.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,874.49650.0065.3 %5.089.6079.7811.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,063.711,008.0067.1 %5.092.310.9599.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,874.49794.0057.6 %5.081.1653.3934.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,712.18907.0075.6 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,179.331,784.0043.9 %5.01,136.27233.7079.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,861.023,129.6018.9 %5.0631.22510.9319.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,996.8146,492.00-481.4 %0.02,251.182,821.60-25.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,452.701,665.0062.6 %5.01,320.031,125.0014.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,748.92812.0078.3 %5.01,034.80296.4071.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,898.8513,705.00-98.7 %0.01,757.41180.6089.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,867.4114,417.00-4.0 %0.02,339.381,140.0051.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,098.621,225.0089.9 %5.01,415.111,658.70-17.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,160.084,522.00-8.7 %0.0890.18484.5045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,109.492,452.0040.3 %5.01,205.9415.2098.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,592.473,040.0033.8 %5.01,396.12530.1062.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,797.083,155.7816.9 %5.0920.72150.1083.7 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,854.275,367.1239.4 %5.0589.40405.2531.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,310.0512,741.0053.3 %5.0865.18556.4535.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,796.8063,431.7018.5 %5.01,557.281,657.36-6.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8126,643.4313,140.0089.6 %5.048,542.83979.1598.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,677.513,972.0040.5 %5.0768.58288.8062.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,188.096,271.00-1.3 %0.01,734.06574.7566.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี38,848.4022,606.9941.8 %5.0804.73860.73-7.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,326.953,012.0030.4 %5.01,053.81365.2965.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ8,599.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ608.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,065.971,519.0062.6 %5.0958.7480.7591.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,671.485,519.24-50.3 %0.0939.72566.5539.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 241,871.2413,176.4168.5 %5.02,157.64803.5462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,027.6412,336.90-36.7 %0.0441.82430.112.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 342,652.5417,418.2659.2 %5.01,702.50554.1667.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)57,921.9818,171.8168.6 %5.05,118.79618.4087.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,866.602,950.00-2.9 %0.0292.72823.05-181.2 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,052.229,577.9120.5 %5.0368.33500.00-35.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,748.0588,692.00-25.4 %0.01,679.35899.8146.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,194.3614,736.009.0 %4.5933.63741.3520.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีไม่ครบ65,260.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ404.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,392.9618,666.0012.7 %5.01,070.681,036.103.2 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,814.6921,143.00-18.7 %0.0912.27247.0072.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,157.5627,786.0043.5 %5.01,009.18734.3227.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,203.2820,148.0055.4 %5.0994.58589.0240.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี56,650.3521,943.8861.3 %5.020,079.883,822.1681.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,295.4622,958.0015.9 %5.01,203.64344.0771.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,104.180.10100.0 %5.01,190.2250.3595.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,682.133,390.007.9 %3.5725.53889.90-22.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,185.847,486.00-44.4 %0.01,541.311,338.9713.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,623.421,499.0042.9 %5.0569.6742.5792.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,806.54635.0077.4 %5.0676.84246.1763.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,471.7146.6099.7 %5.06,830.676,928.01-1.4 %0.0
รวม 1,620,843 1,176,940 27.39 % 193,041 69,989 63.74 %