จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,687.850.000.0 %0.01,687.730.000.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,744.38120.0097.5 %5.0216.92131.1039.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,418.551.00100.0 %5.089.37248.45-178.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,202.9075,583.25-19.6 %0.0252.84804.68-218.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย0.003,143.400.0 %0.00.0061.390.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,169.042,000.0061.3 %5.01,348.01510.1562.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,146.222,873.058.7 %4.0806.6375.0690.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,174.200.000.0 %0.0768.580.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1118,050.4522,587.01-25.1 %0.04,067.94323.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,470.710.000.0 %0.01,761.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,417.5911,000.00-30.7 %0.02,738.731,092.5060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,251.912,500.0052.4 %5.0235.5495.0059.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม2,670.50250.0090.6 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,642.911,485.0068.0 %5.0464.8848.4589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,966.94499.0087.4 %5.0398.3290.5177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,859.63180.0095.3 %5.0209.2930.4085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ532.15516.003.0 %1.5287.7856.6080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,084.901,000.0075.5 %5.0435.55124.0071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,498.44550.0084.3 %5.0337.3166.5080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,705.37400.0089.2 %5.0299.5561.7579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,358.981,406.0067.7 %5.0347.9385.6075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,837.51373.0090.3 %5.0319.3241.6587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา0.00250.000.0 %0.00.0075.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,433.08450.0086.9 %5.0243.0363.0574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,753.74500.0086.7 %5.0261.0249.4081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,064.55900.0077.9 %5.0378.0457.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,825.43550.0085.6 %5.0297.7774.7274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,764.65500.0086.7 %5.0345.6314.1095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน2,761.71500.0081.9 %5.0234.1965.1372.2 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน0.000.000.0 %0.00.00317.300.0 %0.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,335.990.000.0 %0.0753.410.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,382.369,199.38-70.9 %0.01,991.651,235.0038.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,786.370.000.0 %0.09,804.210.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,928.611,137.0061.2 %5.0627.75490.2021.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,553.581,949.0045.2 %5.0540.98247.0054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.002,456.000.0 %0.00.00150.100.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,579.782,686.9276.8 %5.08,283.1894.5098.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,313.881,029.0068.9 %5.0897.36723.9019.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,225.021,095.0066.0 %5.0853.57531.0537.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,744.753,837.4619.1 %5.04,074.30859.5078.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,559.800.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,023.884,613.108.2 %4.01,962.552,654.68-35.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี0.005,674.260.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,593.315,099.76-96.7 %0.0638.40966.12-51.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,165.921,182.0077.1 %5.01,643.301,369.9016.6 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,099.213,509.0031.2 %5.01,316.991,091.5517.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,514.132,945.3634.8 %5.01,723.672,655.86-54.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,389.790.000.0 %0.01,624.29537.7566.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี315,642.16353,792.84-12.1 %0.0849.99997.50-17.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,951.048,302.1216.6 %5.03,203.75353.4089.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,552.561,661.0053.2 %5.0981.10475.9551.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)0.008,088.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,874.49650.0065.3 %5.089.6079.7811.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,063.711,008.0067.1 %5.092.310.9599.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,633.824,934.0012.4 %5.097.5279.6018.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,874.49794.0057.6 %5.081.1653.3934.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,712.180.000.0 %0.0977.730.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,179.331,784.0043.9 %5.01,136.27233.7079.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,861.020.000.0 %0.0631.220.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,996.8146,492.00-481.4 %0.02,251.180.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,452.701,665.0062.6 %5.01,320.031,125.0014.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00812.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,898.8513,705.00-98.7 %0.01,757.410.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,867.4114,417.00-4.0 %0.02,339.381,140.0051.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,098.621,225.0089.9 %5.01,415.111,658.70-17.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,160.084,522.00-8.7 %0.0890.18484.5045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,109.492,452.0040.3 %5.01,205.940.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,592.473,040.0033.8 %5.01,396.12530.1062.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,797.083,155.7816.9 %5.0920.72150.1083.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,310.0512,741.0053.3 %5.0865.18556.4535.7 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี0.005,367.120.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8126,643.4313,140.0089.6 %5.048,542.83979.1598.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,677.510.000.0 %0.0768.580.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,188.096,271.00-1.3 %0.01,734.06574.7566.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี38,848.400.000.0 %0.0804.730.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,326.953,012.0030.4 %5.01,053.81365.2965.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี0.008,599.780.0 %0.00.00608.950.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,065.971,519.0062.6 %5.0958.740.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,671.485,519.24-50.3 %0.0939.72566.5539.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 241,871.2413,176.4168.5 %5.02,157.64803.5462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)57,921.980.000.0 %0.05,118.790.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,027.6412,336.90-36.7 %0.0441.82430.112.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 342,652.5417,418.2659.2 %5.01,702.500.000.0 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,052.229,577.9120.5 %5.0368.33500.00-35.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,866.602,950.00-2.9 %0.0292.72823.05-181.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี0.0065,260.000.0 %0.00.00404.700.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,392.9618,666.0012.7 %5.01,070.681,036.103.2 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,814.6921,143.00-18.7 %0.0912.27247.0072.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,157.5627,786.0043.5 %5.01,009.180.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,416.6420,148.0055.6 %5.0997.50589.0241.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี56,650.3521,943.8861.3 %5.020,079.883,822.1681.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,295.4622,958.0015.9 %5.01,203.64344.0771.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,104.180.10100.0 %5.01,190.2250.3595.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,682.133,390.007.9 %3.5725.53889.90-22.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,185.847,486.00-44.4 %0.01,541.311,338.9713.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,623.421,499.0042.9 %5.0569.6742.5792.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,798.14635.0077.3 %5.0676.840.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,471.7146.6099.7 %5.06,830.676,928.01-1.4 %0.0
รวม 1,181,300 871,969 0.00 % 149,919 45,918 0.00 %