จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,539.11701.9072.4 %5.0347.66107.0769.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,384.04562.2087.2 %5.0101.32104.50-3.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,056.4630,123.7873.8 %5.0760.55154.5579.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,862.841,741.0039.2 %5.0480.77298.4937.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,983.481,713.1042.6 %5.0518.8086.3683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง26,168.5711,952.0054.3 %5.01,735.82679.8960.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,928.96468.0088.1 %5.0222.7547.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,148.04507.0087.8 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,965.56359.0090.9 %5.0302.1295.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น1,916.51406.0078.8 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,297.215,214.00-21.3 %0.01,013.22448.5355.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,673.423,319.089.6 %4.5785.02608.5222.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,579.65372.0085.6 %5.0439.65162.4563.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,971.342,810.0029.2 %5.0651.93437.0033.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,183.211,250.2060.7 %5.0613.92243.3360.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,047.031,213.0060.2 %5.0556.84345.3838.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,089.591,014.0067.2 %5.0575.85763.53-32.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,345.841,732.0026.2 %5.0432.09118.5272.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,829.221,130.0070.5 %5.0880.14117.5986.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,059.221,159.8062.1 %5.0518.8271.4086.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,984.557,568.6641.7 %5.0861.09170.9980.1 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง58,837.0442,362.7028.0 %5.0338.87282.0016.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,380.541,586.0053.1 %5.0453.57480.80-6.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,278.082,470.0042.3 %5.066.66127.33-91.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,226.82970.3069.9 %5.0632.9081.1587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,905.80735.0074.7 %5.0499.79369.6026.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,342.802,517.0042.0 %5.0918.14285.8568.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,858.4224,883.00-324.7 %0.01,190.58526.8755.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,105.294,373.30-6.5 %0.0880.11304.9965.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,182.914,903.68-54.1 %0.0613.88270.2456.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง6,908.675,843.0015.4 %5.0937.15108.6988.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,202.041,792.9044.0 %5.0613.88408.4133.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,993.023,592.19-20.0 %0.0518.80497.304.1 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,091.311,969.5036.3 %5.0423.63285.0432.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,911.661,331.0066.0 %5.0512.001.9599.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนองไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ113.56ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,744.022,274.0094.1 %5.012,213.64530.3295.7 %5.0
รจจ.ระนอง 847,197.3823,786.5397.2 %5.07,981.151.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,585.70654.6074.7 %5.0366.67263.7828.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,479.865,017.008.4 %4.01,393.54652.8053.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,496.081,057.0069.8 %5.0689.95405.3441.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,291.233,672.31-11.6 %0.0654.23205.2768.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,182.361,456.5054.2 %5.0431.44320.8925.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,021.272,289.0024.2 %5.0575.85296.4348.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง29,049.4411,401.0060.8 %5.03,229.71488.4484.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง37,550.683,663.0090.2 %5.0272.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,459.388,957.0042.1 %5.0520.01738.85-42.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี24,061.089,616.0060.0 %5.0587.84443.9924.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,774.3315,503.65-76.7 %0.01,369.281,051.5023.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,519.242,345.0033.4 %5.0746.99445.7340.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,256.091,636.0049.8 %5.0404.70307.2624.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,037.7610,392.0035.2 %5.03,091.433,477.48-12.5 %0.0
รวม 1,368,944 278,367 79.67 % 55,251 18,817 65.94 %