จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,539.11701.9072.4 %5.0347.66107.0769.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,384.04562.2087.2 %5.0101.32104.50-3.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,056.4630,123.7873.8 %5.0760.55154.5579.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,862.841,741.0039.2 %5.0480.770.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,983.481,713.1042.6 %5.0518.8086.3683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง26,168.5711,952.0054.3 %5.01,735.82679.8960.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,928.96468.0088.1 %5.0222.7547.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,148.04507.0087.8 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,963.14359.0092.8 %5.0834.5795.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น1,916.51406.0078.8 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,297.215,214.00-21.3 %0.01,013.22448.5355.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,579.65372.0085.6 %5.0439.65162.4563.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,968.592,810.0029.2 %5.0651.93437.0033.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,183.211,250.2060.7 %5.0613.92243.3360.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,047.031,213.0060.2 %5.0556.843,453,808.50-620,151.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,089.591,014.0067.2 %5.0575.85763.53-32.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,829.221,130.0070.5 %5.0880.14117.5986.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,059.221,159.8062.1 %5.0518.8271.4086.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,984.557,568.6641.7 %5.0861.09170.9980.1 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง58,837.040.000.0 %0.0338.87282.0016.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,380.541,586.0053.1 %5.0453.57480.80-6.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,278.082,470.0042.3 %5.066.66127.33-91.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,226.82970.3069.9 %5.0632.9081.1587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,905.80735.0074.7 %5.0499.79369.6026.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,342.802,517.0042.0 %5.0918.14285.8568.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,858.4231,025.00-429.6 %0.01,190.58526.8755.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,105.294,373.30-6.5 %0.0880.11304.9965.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.00270.240.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง6,908.675,843.0015.4 %5.0937.15108.6988.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,993.023,592.19-20.0 %0.0518.80497.304.1 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,911.661,331.0066.0 %5.0512.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,744.022,274.0094.1 %5.012,213.64530.3295.7 %5.0
รจจ.ระนอง 885,332.1323,786.5397.3 %5.08,328.491.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,585.70654.6074.7 %5.0366.67263.7828.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,479.865,017.008.4 %4.01,393.54652.8053.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,496.080.000.0 %0.0689.950.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,291.233,672.31-11.6 %0.0654.23205.2768.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,182.361,456.5054.2 %5.0431.44320.8925.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,021.272,289.0024.2 %5.0575.85296.4348.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง29,049.4411,401.0060.8 %5.03,229.71488.4484.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี24,061.089,616.0060.0 %5.0587.84443.9924.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง0.0015,503.650.0 %0.00.001,051.500.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,519.242,345.0033.4 %5.0746.99445.7340.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,256.090.000.0 %0.0404.700.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,037.7610,392.0035.2 %5.03,091.433,477.48-12.5 %0.0
รวม 1,265,205 197,612 0.00 % 49,285 3,467,786 0.00 %