จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,707.071,287.0052.5 %5.0467.39128.0572.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,803.302,491.0034.5 %5.0771.65280.4263.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,135.691,980.0036.9 %5.0638.5454.3891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,386.0613,417.8034.2 %5.01,969.66602.3069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,724.361,461.0069.1 %5.0314.8555.1082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,979.65429.0089.2 %5.0322.0932.4689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,257.94482.0088.7 %5.0316.5231.1690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,931.61325.0091.7 %5.0257.7547.1281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,915.921,001.0083.1 %5.0492.8081.1583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,974.70192.0095.2 %5.0387.4571.7281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,849.30242.0093.7 %5.0478.9835.6692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,999.54494.0087.6 %5.0305.4147.0384.6 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,864.316,819.00-76.5 %0.0790.91326.4058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,013.894,600.0058.2 %5.01,151.97665.0042.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,818.221,209.0068.3 %5.0961.81591.8538.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,141.071,576.0049.8 %5.0638.54300.9652.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,307.011,551.0053.1 %5.0523.78112.1078.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,159.722,086.0059.6 %5.01,456.22946.3235.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,097.393,587.25-71.0 %0.0509.86839.30-64.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,904.482,060.0047.2 %5.0942.79789.1816.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,364.492,307.0047.1 %5.0872.10803.077.9 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,828.1910,669.11-83.1 %0.01,266.06202.9284.0 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร71,898.0949,451.0031.2 %5.0565.68367.5035.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,605.332,554.0029.2 %5.0580.3148.6891.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร5,068.646,423.00-26.7 %0.073.4841.8143.1 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3550.9714.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,549.38557.0084.3 %5.0809.6884.3889.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,076.0585.0097.2 %5.0619.52281.7254.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,336.403,715.00-11.3 %0.0752.63403.3246.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร12,371.0941,405.45-234.7 %0.02,426.04857.9364.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,679.082,637.6360.5 %5.01,456.25883.4139.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,469.292,705.0022.0 %5.0771.65180.1676.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,918.6812,790.79-84.9 %0.01,247.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,291.881,706.0048.2 %5.0695.58620.3610.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,753.17600.7084.0 %5.0885.77162.9381.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,362.192,085.0038.0 %5.0733.620.000.0 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,750.101,735.0053.7 %5.0785.13264.6066.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,756.842,242.4740.3 %5.0619.5232.4594.8 %5.0
สพ.ชุมพร3,464.093,091.0010.8 %5.0733.62438.1340.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,703.0630,290.0029.1 %5.0857.32425.8850.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,702.28749.0072.3 %5.0467.39319.7331.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,775.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ569.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,130.171,124.0064.1 %5.0638.54276.4556.7 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,427.374,838.00-9.3 %0.01,056.89494.9553.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,221.601.00100.0 %5.0393.8497.3875.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,456.184,656.10-34.7 %0.0771.65306.8060.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,229.242,848.0074.6 %5.0782.83320.2059.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,498.2512,748.0058.2 %5.01,354.75347.0474.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 216,521.3511,946.4427.7 %5.01,584.58380.2376.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,511.781,782.6029.0 %5.0253.31349.11-37.8 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,866.867,216.6588.3 %5.0475.73567.44-19.3 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,656.3825,939.00-104.9 %0.0687.30536.6421.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ26,452.872,011.0092.4 %5.0629.95427.8332.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,678.2723,972.2026.6 %5.01,003.341,504.60-50.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,612.2718,388.21-10.7 %0.0693.57488.5829.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,053.3844,507.4012.8 %5.01,059.33291.0872.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน44,512.3421,880.0050.8 %5.0820.11425.2348.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร16,598.5817,202.00-3.6 %0.01,867.841,695.009.3 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,116.042,748.0046.3 %5.0809.68618.9423.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,616.40718.0072.6 %5.0429.36259.6339.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,665.6211,968.0053.4 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 668,745 441,584 33.97 % 48,463 25,739 46.89 %