จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,707.071,287.0052.5 %5.0467.39128.0572.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,999.54494.0087.6 %5.0305.4147.0384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,257.94482.0088.7 %5.0316.5231.1690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,931.61325.0091.7 %5.0257.7547.1281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,915.921,001.0083.1 %5.0492.8081.1583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,974.700.000.0 %0.0387.450.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,724.360.000.0 %0.0314.8555.1082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,979.65429.0089.2 %5.0322.0932.4689.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,864.316,819.00-76.5 %0.0790.91326.4058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,013.890.000.0 %0.01,151.970.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,818.221,209.0068.3 %5.0961.81591.8538.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,141.070.000.0 %0.0638.540.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,159.720.000.0 %0.01,456.220.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,364.492,800.0035.8 %5.0872.10803.077.9 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,828.1910,669.11-83.1 %0.01,266.06202.9284.0 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร71,898.0949,451.0031.2 %5.0565.68367.5035.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,605.332,554.0029.2 %5.0580.3148.6891.6 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3550.9714.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร5,068.646,423.00-26.7 %0.073.4841.8143.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร0.0085.000.0 %0.00.00281.720.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร0.002,637.630.0 %0.00.00883.410.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,469.292,705.0022.0 %5.0771.65180.1676.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร0.0012,790.790.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,753.17600.7084.0 %5.0885.77162.9381.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,750.101,735.0053.7 %5.0785.13264.6066.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,756.842,242.4740.3 %5.0619.5232.4594.8 %5.0
สพ.ชุมพร3,464.093,091.0010.8 %5.0733.62438.1340.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,703.0630,290.0029.1 %5.0857.32425.8850.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,702.280.000.0 %0.0467.390.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.00569.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ชุมพร4,427.374,838.00-9.3 %0.01,056.89494.9553.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,456.184,656.10-34.7 %0.0771.65306.8060.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,229.240.000.0 %0.0782.830.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,866.867,216.6588.3 %5.0475.73567.44-19.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน44,512.3421,880.0050.8 %5.0820.11425.2348.1 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร51,053.380.000.0 %0.01,059.330.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,116.042,748.0046.3 %5.0809.68618.9423.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,616.40718.0072.6 %5.0429.36259.6339.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,665.6211,968.0053.4 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 331,796 178,632 0.00 % 20,817 10,877 0.00 %