จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,211.9912,756.00-24.9 %0.02,518.291,291.1148.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,146.09660.0084.1 %5.0400.40103.9174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,983.38432.0093.8 %5.01,744.3498.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,967.82525.0086.8 %5.0256.706.4997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,055.70531.0086.9 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,331.27837.0080.7 %5.0312.85104.3966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,106.20836.0079.6 %5.0137.1993.8131.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,362.960.000.0 %0.0384.971.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,789.192,389.0058.7 %5.0283.96116.8558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,674.471,228.0073.7 %5.0467.34104.2777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,259.67805.0081.1 %5.0311.49109.3764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม0.001,143.000.0 %0.00.00198.240.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,016.500.000.0 %0.0928.740.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,053.642,992.1226.2 %5.01,402.14593.8957.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,404.262,757.0019.0 %5.0700.55322.6753.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,099.854,279.10-103.8 %0.0501.26738.68-47.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.00693.060.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,713.6518,550.00-18.1 %0.05,331.984,929.557.5 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,916.263,615.0091.6 %5.016,008.43529.4496.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,674.84733.0072.6 %5.0415.3165.6784.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,954.184,465.16-12.9 %0.0852.68838.411.7 %0.5
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.112,364.72-70.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี0.004,514.000.0 %0.00.00286.890.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,641.0831,902.40-54.6 %0.03,533.93441.8987.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี0.002,455.000.0 %0.00.00241.400.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี0.002,550.510.0 %0.00.00437.000.0 %0.0
รจก.ลพบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,970.151,162.0060.9 %5.0529.41164.4968.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,596.632,764.7123.1 %5.0738.58361.2651.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,305.081,185.0064.1 %5.0389.54390.16-0.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,253.406,378.1612.1 %5.01,501.59939.8037.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,944.080.000.0 %0.02,031.680.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 20.0015,626.110.0 %0.00.001,036.550.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,051.5123,195.0049.6 %5.0734.69945.45-28.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,963.851,636.1844.8 %5.01,186.3930.1597.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,943.6013,339.0029.6 %5.0609.90374.3638.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,874.923,826.001.3 %0.5852.660.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,223.482,050.8136.4 %5.0624.49201.4867.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 240,166 145,830 0.00 % 43,524 16,270 0.00 %