จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,712.25979.0063.9 %5.0434.33120.0872.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,741.026,931.55-85.3 %0.0795.63214.4473.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,586.051,980.0044.8 %5.0719.5764.7591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,211.9912,756.00-24.9 %0.02,518.291,291.1148.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,331.27837.0080.7 %5.0312.85104.3966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,106.20836.0079.6 %5.0137.1993.8131.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,362.96290.0093.4 %5.0384.976.9998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,259.67805.0081.1 %5.0311.49109.3764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,272.541,143.0073.2 %5.0276.44198.2428.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,789.192,389.0058.7 %5.0283.96116.8558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,674.471,228.0073.7 %5.0467.34104.2777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,146.09660.0084.1 %5.0400.40103.9174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,983.38432.0093.8 %5.01,744.3498.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,967.82525.0086.8 %5.0256.706.4997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,055.70531.0086.9 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,197.574,959.00-18.1 %0.0985.77434.0556.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,016.501,971.0050.9 %5.0928.74705.0324.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,053.642,992.1226.2 %5.01,402.14593.8957.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,404.262,757.0019.0 %5.0700.55322.6753.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,208.7458,709.46-71.6 %0.012,402.636,098.4550.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,109.74727.0076.6 %5.0442.85379.9214.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,970.274,057.00-2.2 %0.0909.731,514.04-66.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,099.854,279.10-103.8 %0.0501.26738.68-47.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,685.364,212.00-14.3 %0.0619.19818.06-32.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,477.795,257.00-51.2 %0.0729.41286.0560.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่ครบ16,745.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ693.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,713.6518,550.00-18.1 %0.05,331.984,929.557.5 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,916.263,615.0091.6 %5.016,008.43529.4496.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,674.84733.0072.6 %5.0415.3165.6784.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,117.311,144.0063.3 %5.0586.46460.2121.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,954.184,465.16-12.9 %0.0852.68838.411.7 %0.5
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.112,364.72-70.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,001.074,514.009.7 %4.51,309.07286.8978.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,602.683,561.001.2 %0.5776.61258.7066.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,641.0831,902.40-54.6 %0.03,533.93441.8987.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,142.952,455.0040.7 %5.0985.79241.4075.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,754.672,084.0044.5 %5.0833.69370.9555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,800.511,566.0058.8 %5.0852.68349.0959.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,478.364,317.1921.2 %5.01,413.98409.9671.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,509.943,457.801.5 %0.5719.570.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,872.1317,501.00-198.0 %0.01,411.80908.9835.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,338.012,550.5177.5 %5.0700.55437.0037.6 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ15,313.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,149.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,970.151,162.0060.9 %5.0529.41164.4968.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,596.632,764.7123.1 %5.0738.58361.2651.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,305.081,185.0064.1 %5.0389.54390.16-0.2 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,353.055,698.52-6.5 %0.01,224.80710.9642.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,734.393,485.036.7 %3.0814.63193.8176.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,253.406,378.1612.1 %5.01,501.59939.8037.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,944.088,623.08-24.2 %0.02,031.68678.3066.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,469.945,004.1867.7 %5.01,271.441,250.301.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,259.9115,626.11-149.6 %0.02,200.121,036.5552.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,934.071,254.0078.9 %5.0370.890.9599.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,943.6013,339.0029.6 %5.0609.90374.3638.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,051.5123,195.0049.6 %5.0734.69945.45-28.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,963.851,636.1844.8 %5.01,186.3930.1597.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี111,465.235,860.2394.7 %5.02,072.011,207.6341.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,953.642,540.0078.8 %5.0663.400.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี27,946.6716,256.1241.8 %5.0881.32319.0963.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี41,034.1015,203.0063.0 %5.02,504.642,621.66-4.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,874.923,826.001.3 %0.5852.66710.2516.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,223.482,050.8136.4 %5.0624.49201.4867.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไม่ครบ30,251.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,189.44ประเมินไม่ได้0.0
รวม 601,220 359,746 40.16 % 86,527 39,562 54.28 %