จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,724.353,543.004.9 %2.0802.29187.7376.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,569.64951.3073.4 %5.0401.74195.5751.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,752.930.000.0 %0.0245.450.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0068,706.000.0 %0.00.00295.400.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,467.366,333.8075.1 %5.01,718.234,508.48-162.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1230,128.5677,628.00-157.7 %0.08,366.86613.2092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,999.0142,706.40-124.8 %0.04,237.951,349.4368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,525.7069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,522.961,134.0074.9 %5.0563.2992.4183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,850.33461.0088.0 %5.0407.7698.1475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,987.58818.0079.5 %5.0340.06123.8463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,891.43442.0088.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,789.42280.0092.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,741.11304.0091.9 %5.0298.80104.4965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,943.76307.0092.2 %5.0194.4928.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,092.05618.0084.9 %5.0299.3297.6067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,916.72739.0081.1 %5.0246.38129.8447.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,963.53507.0087.2 %5.0347.4377.9077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,848.86430.0088.8 %5.0460.0163.6586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1255.4079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,034.26606.0085.0 %5.0375.44130.1565.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,111.2715,520.23-53.5 %0.02,272.58617.5072.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,966.655,501.47-179.7 %0.0901.64233.2074.1 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,519.1725,777.46-56.0 %0.02,057.07823.6560.0 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา34,413.4084,577.62-145.8 %0.02,058.45367.4382.2 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,422.8810,461.10-24.2 %0.02,012.611,325.2534.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,690.826,294.8650.4 %5.01,545.11798.6948.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1615,957.770.000.0 %0.04,993.280.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 90.001,563.000.0 %0.00.00219.020.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,782.123,186.2433.4 %5.01,583.13921.5041.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,179.464,106.4020.7 %5.01,325.43255.2980.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,809.180.000.0 %0.01,614.350.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.004,824.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,389.634,061.007.5 %3.51,887.800.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,663.693,806.1342.9 %5.02,068.781,661.6219.7 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,095.172,534.7038.1 %5.01,023.450.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 977,927.261,949.4297.5 %5.04,648.043,096.9033.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 15 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,157.184,099.001.4 %0.51,041.91376.4563.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)0.005,018.030.0 %0.00.001,103.910.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,334.6727,621.8826.0 %5.0470.47382.1418.8 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,436.28635.0155.8 %5.068.2864.565.4 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,935.181.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,902.501,177.0069.8 %5.0889.7857.0093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,348.520.000.0 %0.0775.690.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,246.102,977.508.3 %4.0737.66560.0024.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,248.8916,824.0030.6 %5.02,896.631,265.0556.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา62,610.0317,637.0071.8 %5.0881.34397.1654.9 %5.0
รจจ.สงขลา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.สงขลา 0.0017,004.690.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสบ.สงขลา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,424.917,543.1147.7 %5.01,843.57714.8061.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.001,636.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา40,993.2027,019.0134.1 %5.02,318.241,821.5521.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,255.260.000.0 %0.01,479.260.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,286.614,542.5027.7 %5.01,830.34693.4062.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,603.0310,004.00-117.3 %0.0783.27499.0036.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 157,029.8312,269.8578.5 %5.01,018.42712.5030.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.00.00446.500.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,923.8413,405.7220.8 %5.0382.47369.453.4 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,400.376,962.0885.3 %5.0488.54321.1034.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0047,088.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,006.101,477.6650.8 %5.0634.89270.5057.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.00.0014,150.870.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.003,742.930.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,957.1024,667.4546.3 %5.01,083.35551.9449.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,048.251,190.0070.6 %5.01,172.75505.7956.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,851.165,146.3812.0 %5.0835.28827.281.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,026.047,390.00-22.6 %0.01,983.88238.4588.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.005,734.770.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,950.492,084.0029.4 %5.0512.4470.5086.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,999.95893.0070.2 %5.0604.54375.2537.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 90.0041,879.000.0 %0.00.0018,800.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา16,611.400.000.0 %0.04,364.290.000.0 %0.0
รวม 714,004 501,152 0.00 % 67,836 30,829 0.00 %