จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,724.353,543.004.9 %2.0802.29187.7376.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,752.931.00100.0 %5.0245.451.8599.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,569.64951.3073.4 %5.0401.74195.5751.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,467.366,333.8075.1 %5.01,718.234,508.48-162.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา46,415.1068,706.00-48.0 %0.0176.24295.40-67.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,343.151.00100.0 %5.01,612.390.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,497.291.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1230,128.5677,628.00-157.7 %0.08,366.86613.2092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,525.7069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,999.0142,706.40-124.8 %0.04,237.951,349.4368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,891.43442.0088.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,789.42280.0092.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,741.11304.0091.9 %5.0298.80104.4965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,943.76307.0092.2 %5.0194.4928.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,522.961,134.0074.9 %5.0563.2992.4183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,850.33461.0088.0 %5.0407.7698.1475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,987.58818.0079.5 %5.0340.06123.8463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,863.50602.0084.4 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,430.2011.0099.8 %5.0510.740.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0563.63109.2580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,092.05618.0084.9 %5.0299.3297.6067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,916.72739.0081.1 %5.0246.38129.8447.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,963.53507.0087.2 %5.0347.4377.9077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,848.86430.0088.8 %5.0460.0163.6586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1255.4079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,034.26606.0085.0 %5.0375.44130.1565.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,111.2715,520.23-53.5 %0.02,272.58617.5072.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,966.655,501.47-179.7 %0.0901.64233.2074.1 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,051.0219,215.18-112.3 %0.01,320.26361.0072.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,519.1725,777.46-56.0 %0.02,057.07823.6560.0 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา33,771.9984,577.62-150.4 %0.02,058.45367.4382.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,422.8810,461.10-24.2 %0.02,012.611,325.2534.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,974.4212,672.34-81.7 %0.01,855.531,687.649.0 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,418.471.00100.0 %5.01,840.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,971.196,294.86-5.4 %0.01,545.11798.6948.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,156.811.00100.0 %5.01,041.91690.4033.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1615,957.7755,292.79-246.5 %0.04,993.284,937.151.1 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,987.141,563.0068.7 %5.01,291.52219.0283.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,930.091.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,677.042,511.0031.7 %5.0889.761,039.30-16.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,782.123,186.2433.4 %5.01,583.13921.5041.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,179.464,106.4020.7 %5.01,325.43255.2980.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,809.1811,804.7729.8 %5.01,614.35538.6566.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,297.474,824.00-110.0 %0.0561.690.9599.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,389.634,061.007.5 %3.51,887.801.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,663.693,806.1342.9 %5.02,068.781,753.9315.2 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,095.172,534.7038.1 %5.01,023.45448.0656.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 977,927.261,949.4297.5 %5.04,648.043,096.9033.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,096.7326,647.1911.5 %5.02,664.50499.7081.2 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,751.601.00100.0 %5.04,310.850.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,895.331.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,437.164,099.007.6 %3.51,041.91376.4563.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,876.505,018.03-29.4 %0.01,235.001,103.9110.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,698.671.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 815,371.3412,984.6915.5 %5.04,368.683,734.0514.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,334.6727,621.8826.0 %5.0470.47382.1418.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,935.181.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,436.28635.0155.8 %5.068.2864.565.4 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,902.501,177.0069.8 %5.0889.7857.0093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,348.521,524.0054.5 %5.0775.69277.4064.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,246.102,977.508.3 %4.0737.66560.0024.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,387.731.00100.0 %5.01,495.900.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,048.151.00100.0 %5.02,220.900.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,117.561.00100.0 %5.0528.820.9099.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,727.901.00100.0 %5.03,114.661.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,248.8916,824.0030.6 %5.02,896.631,265.0556.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,065.361.00100.0 %5.0927.820.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา38,423.271.00100.0 %5.014,714.420.95100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,295.561.00100.0 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,051.173,415.0043.6 %5.01,308.11514.9060.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,526.461.00100.0 %5.0851.730.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,434.241.00100.0 %5.0700.311.8599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา62,610.0317,637.0071.8 %5.0881.34397.1654.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 40,068.5117,004.6957.6 %5.0877.55658.6724.9 %5.0
รจจ.สงขลา 55,039.311.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
ทสบ.สงขลา 67,462.621.00100.0 %5.01,287.721.8599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,424.917,543.1147.7 %5.01,843.57714.8061.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,953.721,636.0044.6 %5.0622.50343.9044.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,908.781,316.0066.3 %5.0984.841,289.09-30.9 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา40,993.2027,019.0134.1 %5.02,318.241,821.5521.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,305.961.00100.0 %5.01,117.95504.5454.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,224.647,288.98-39.5 %0.01,441.231,091.5524.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,924.341.00100.0 %5.0946.830.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,286.614,542.5027.7 %5.01,830.34693.4062.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,808.531.00100.0 %5.01,308.140.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,603.0310,004.00-117.3 %0.0783.27499.0036.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)36,263.681.00100.0 %5.064,787.010.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 157,029.8312,269.8578.5 %5.01,018.42712.5030.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ446.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3150,245.0210,320.5693.1 %5.01,694.191,200.1329.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,400.376,962.0885.3 %5.0488.54321.1034.3 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,923.8413,405.7220.8 %5.0382.47369.453.4 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,267.591.00100.0 %5.0403.430.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี39,861.861.00100.0 %5.0869.910.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,006.101,477.6650.8 %5.0634.89270.5057.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา17,222.581.00100.0 %5.0803.860.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,150.87ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ26,777.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ47,088.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ713.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,366.341.00100.0 %5.02,221.903,742.93-68.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,369.761.00100.0 %5.02,755.741.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,957.1024,667.4546.3 %5.01,083.35551.9449.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,048.251,190.0070.6 %5.01,172.75505.7956.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,851.165,146.3812.0 %5.0835.28827.281.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,026.047,390.00-22.6 %0.01,983.88238.4588.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,422.645,734.77-29.7 %0.01,553.38434.1572.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,950.492,084.0029.4 %5.0512.4470.5086.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,999.95893.0070.2 %5.0604.54375.2537.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 956,175.5041,879.0025.4 %5.020,178.3218,800.006.8 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา16,611.408,955.8846.1 %5.04,364.294,486.00-2.8 %0.0
รวม 1,635,104 822,108 49.72 % 246,766 80,041 67.56 %