จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,673.93962.0064.0 %5.0392.65271.7030.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,846.6812,438.0060.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,165.404,932.21-55.8 %0.0544.78345.8036.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,027.401,329.0056.1 %5.0487.7357.9588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,429.6912,728.00-51.0 %0.01,818.85725.8060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,732.27600.0083.9 %5.0355.6764.8981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,999.25554.0086.1 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,405.33470.0089.3 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,706.14425.0088.5 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,913.24490.0087.5 %5.0258.7095.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,409.14424.0090.4 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,820.839,751.5217.5 %5.0802.71360.2055.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,626.764,314.006.8 %3.0643.19315.4051.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,537.041,335.0062.3 %5.0696.91468.3532.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,861.921,502.4047.5 %5.0411.67315.4023.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,699.571,766.0062.4 %5.01,153.29903.4521.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,356.951,418.0057.8 %5.0620.85363.5741.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,753.831,013.0063.2 %5.0411.67809.40-96.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,686.672,575.004.2 %2.0392.65887.16-125.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,405.674,428.00-0.5 %0.0943.96309.0067.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,242.982,271.0046.5 %5.0963.13772.3519.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,047.291,478.0051.5 %5.0544.78444.6018.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล5,497.588,655.24-57.4 %0.0960.26275.5071.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,234.342,487.0023.1 %5.0601.83149.1575.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,201.17529.0076.0 %5.024.1862.74-159.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,559.30622.0082.5 %5.0753.9632.4295.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,760.42496.0082.0 %5.0430.69242.0443.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,777.233,921.00-3.8 %0.0639.86250.6060.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,757.04899.4548.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,400.244,320.001.8 %0.51,087.97460.6157.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,473.721,860.0046.5 %5.0677.89406.6040.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,785.879,343.47-95.2 %0.01,039.2054.2194.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,817.311,130.0089.6 %5.0582.81168.1571.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,534.062,748.0022.2 %5.0734.94383.8047.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,302.191,106.0066.5 %5.0362.54384.67-6.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,734.801,538.0058.8 %5.0757.17324.5157.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,981.252,001.0032.9 %5.0449.7048.6789.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,236.108,714.995.6 %2.5376.25448.09-19.1 %0.0
รจจ.สตูล 26,748.9527,175.57-1.6 %0.0555.96714.28-28.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,732.73524.0080.8 %5.0373.64166.2555.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,711.221,749.0052.9 %5.0791.99441.7544.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,745.181,099.0060.0 %5.0487.73279.3042.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,408.443,748.2015.0 %5.0677.89306.8554.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,442.162,516.5043.3 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,946.216,406.17-62.3 %0.0715.93610.9014.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล6,866.4710,119.93-47.4 %0.01,278.991,009.8521.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,323.113,368.0222.1 %5.0321.67594.56-84.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,905.5841,052.0022.4 %5.0959.791,105.85-15.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,952.1013,256.0062.1 %5.0577.04520.249.8 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล27,461.4425,795.666.1 %3.0704.751,404.67-99.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,044.9415,577.35-55.1 %0.01,288.801,512.15-17.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,335.492,006.7939.8 %5.0639.86145.1877.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,350.86601.0082.1 %5.0335.6149.4085.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,982.588,247.9575.7 %5.02,486.512,630.55-5.8 %0.0
รวม 414,601 279,919 32.48 % 36,374 23,879 34.35 %