จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,846.6812,438.0060.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,027.401,329.0056.1 %5.0487.7357.9588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,999.25554.0086.1 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,732.27600.0083.9 %5.0355.6764.8981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,405.33470.0089.3 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน0.00425.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,913.24490.0087.5 %5.0258.7095.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ0.00424.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรสตูล11,820.839,751.5217.5 %5.0802.71360.2055.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล0.001,335.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,861.921,502.4047.5 %5.0411.67315.4023.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล0.001,766.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล0.001,418.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,686.672,575.004.2 %2.0392.65887.16-125.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,405.674,428.00-0.5 %0.0943.96309.0067.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,047.291,478.0051.5 %5.0544.78444.6018.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล5,497.588,655.24-57.4 %0.0960.26275.5071.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,234.342,487.0023.1 %5.0601.83149.1575.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0.00529.000.0 %0.00.0062.740.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.00622.000.0 %0.00.0032.420.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,760.42496.0082.0 %5.0430.69242.0443.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,757.041,331.4524.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,400.244,320.001.8 %0.51,087.97460.6157.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล0.001,860.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,785.879,343.47-95.2 %0.01,039.2054.2194.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,817.311,130.0089.6 %5.0582.81168.1571.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,534.062,748.0022.2 %5.0734.94383.8047.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,302.191,106.0066.5 %5.0362.54384.67-6.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,734.801,538.0058.8 %5.0757.17324.5157.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,981.252,001.0032.9 %5.0449.7064.8985.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,236.108,714.995.6 %2.5376.25448.09-19.1 %0.0
รจจ.สตูล 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล0.00524.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,711.221,749.0052.9 %5.0791.99441.7544.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล0.001,099.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,442.162,516.5043.3 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล6,866.4710,119.93-47.4 %0.01,278.991,009.8521.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,323.110.000.0 %0.0321.670.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,952.1013,256.0062.1 %5.0577.04520.249.8 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 0.000.000.0 %0.00.00145.180.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,350.86601.0082.1 %5.0335.610.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,982.588,247.9575.7 %5.02,486.512,630.55-5.8 %0.0
รวม 217,336 114,646 0.00 % 19,624 11,560 0.00 %