จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,850.21502.0082.4 %5.0400.86203.1349.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,314.057,352.9163.8 %5.0348.68370.02-6.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,690.318,277.5158.0 %5.067.72194.73-187.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,033.971,068.0064.8 %5.0589.45343.8041.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,060.272,421.0020.9 %5.0589.4550.9691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,286.8614,112.00-14.9 %0.02,662.18950.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,809.93193.0094.9 %5.0139.7865.0853.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,851.04356.0090.8 %5.0253.0199.0060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,162.271,301.0074.8 %5.0303.0777.8874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,091.451,125.0072.5 %5.0294.5177.8173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,008.14801.0080.0 %5.0296.4086.0171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,393.76597.0086.4 %5.0255.0777.9069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,872.76720.0081.4 %5.0314.7477.8475.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,860.09206.0094.7 %5.0263.8364.9675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,823.13508.0086.7 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,261.243,579.1068.2 %5.0935.68326.8065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง14,911.074,591.8669.2 %5.0939.811,073.50-14.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,949.242,125.0027.9 %5.0532.41157.4270.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,965.921,427.0064.0 %5.0969.761,038.61-7.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,896.951,432.0050.6 %5.0665.52491.1526.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,064.091,060.0065.4 %5.0646.50717.00-10.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,499.891,611.0064.2 %5.01,159.931,426.90-23.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,209.483,274.00-48.2 %0.0539.90739.10-36.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,885.853,958.4132.7 %5.01,331.061,267.304.8 %2.0
ส.ป.ก.ตรัง3,780.951,477.8060.9 %5.0836.66190.0077.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,524.4418,726.70-187.0 %0.01,331.08325.2575.6 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง141,370.5593,344.9934.0 %5.0377.06236.9537.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,576.072,122.0040.7 %5.0798.63435.1045.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,166.943,664.1640.6 %5.03,131.63423.7586.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,689.091,815.0061.3 %5.078.0697.38-24.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,070.05521.0083.0 %5.0722.5755.1492.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,130.59141.0095.5 %5.0627.49161.6474.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,597.913,239.0010.0 %5.0798.63254.0068.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,534.6320,992.00-221.2 %0.01,654.352,891.05-74.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,713.954,382.007.0 %3.51,274.032,174.53-70.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง3,671.761,579.0057.0 %5.0817.65373.3554.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,892.5911,332.61-27.4 %0.01,445.85247.9582.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,099.172,396.0041.5 %5.01,026.81935.758.9 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,042.245,084.34-25.8 %0.0931.74659.7529.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,592.191,629.0054.7 %5.0817.65296.4063.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,311.722,247.0047.9 %5.01,083.87471.2056.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,229.123,147.002.5 %1.0627.49133.9578.7 %5.0
สพ.ตรัง11,925.0311,484.003.7 %1.5951.22388.1559.2 %5.0
รจจ.ตรัง 148,494.0347,506.0068.0 %5.01,009.141,102.00-9.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,437.66954.0072.2 %5.0456.340.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,879.922,923.0024.7 %5.0893.71545.3039.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,992.86956.0068.1 %5.0570.44342.0040.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,013.674,730.765.6 %2.51,007.79494.9550.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,434.215,575.3240.9 %5.0401.15310.7522.5 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,678.964,827.75-3.2 %0.0798.62458.8542.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)41,402.719,545.7076.9 %5.02,422.65900.1062.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 123,441.8111,985.4048.9 %5.01,230.56707.0042.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,515.1111,299.1558.9 %5.01,353.51990.7326.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,710.495,377.0119.9 %5.0310.73684.95-120.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง21,839.3436,580.00-67.5 %0.0768.97745.653.0 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,869.2924,504.0052.8 %5.0758.60267.3464.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ25,334.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ807.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,234.328,862.9941.8 %5.0624.74469.3024.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง16,648.8917,404.46-4.5 %0.0636.89563.0011.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง62,292.6360,421.003.0 %1.51,038.211,007.253.0 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,603.6013,109.00-23.6 %0.01,722.85851.8750.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,394.3420,478.0145.2 %5.0730.83268.0063.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,451.152,456.0028.8 %5.0893.71383.6357.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,366.83774.0067.3 %5.0361.26105.4570.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,146.4611,291.0068.8 %5.03,989.866,395.02-60.3 %0.0
รวม 915,519 553,484 39.54 % 56,111 38,383 31.59 %