จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง0.00502.000.0 %0.00.00203.130.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,314.057,352.9163.8 %5.0348.680.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,690.318,277.5158.0 %5.067.72194.73-187.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,286.8614,112.00-14.9 %0.02,662.18950.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,809.93193.0094.9 %5.0139.7865.0853.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,091.451,125.0072.5 %5.0294.5177.8173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,008.14801.0080.0 %5.0296.4086.0171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,393.76597.0086.4 %5.0255.0777.9069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,823.13508.0086.7 %5.0258.3360.4476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,872.76720.0081.4 %5.0314.7477.8475.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,860.09206.0094.7 %5.0263.8364.9675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,851.04356.0090.8 %5.0253.0199.0060.9 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,261.243,579.1068.2 %5.0935.68326.8065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,373.274,358.520.3 %0.51,159.931,290.10-11.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,949.242,125.0027.9 %5.0532.41157.4270.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,965.921,427.0064.0 %5.0969.761,038.61-7.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,499.891,611.0064.2 %5.01,159.931,426.90-23.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,780.951,477.8060.9 %5.0836.66190.0077.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานตรัง141,370.5593,344.9934.0 %5.0377.06236.9537.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,576.072,122.0040.7 %5.0798.63435.1045.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,070.05521.0083.0 %5.0722.5755.1492.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,130.59141.0095.5 %5.0627.49161.6474.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,597.913,239.0010.0 %5.0798.63254.0068.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง0.004,225.000.0 %0.00.002,174.530.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง3,671.760.000.0 %0.0817.650.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,892.5911,332.61-27.4 %0.01,445.85247.9582.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,099.172,396.0041.5 %5.01,026.81935.758.9 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,038.540.000.0 %0.0931.740.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,592.191,629.0054.7 %5.0817.65296.4063.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,229.123,147.002.5 %1.0627.49133.9578.7 %5.0
สพ.ตรัง11,925.0311,484.003.7 %1.5951.22388.1559.2 %5.0
รจจ.ตรัง 148,494.0347,506.0068.0 %5.01,009.141,102.00-9.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,992.86956.0068.1 %5.0570.440.000.0 %0.0
สปส.จ.ตรัง0.004,730.760.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,434.215,575.3240.9 %5.0401.15310.7522.5 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,678.964,827.75-3.2 %0.0798.62458.8542.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,704.745,377.0119.8 %5.0308.00684.95-122.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง62,292.6360,421.003.0 %1.51,038.211,007.253.0 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง16,648.890.000.0 %0.0636.890.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,451.152,456.0028.8 %5.0893.71383.6357.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,366.83774.0067.3 %5.0361.26105.4570.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,146.4611,291.0068.8 %5.03,989.866,395.02-60.3 %0.0
รวม 577,877 317,368 0.00 % 27,393 19,777 0.00 %