จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,614.03987.0062.2 %5.0371.0997.8573.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,446.891,480.7189.8 %5.062.84123.31-96.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,545.644,572.86-29.0 %0.0710.96239.9066.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,747.351,480.0060.5 %5.0599.3095.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,469.0715,135.00-4.6 %0.02,443.85726.5270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,997.52454.0088.6 %5.0243.8538.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,963.48626.0084.2 %5.0260.2974.9671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,051.85464.0088.5 %5.0347.4419.3394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,900.25301.0092.3 %5.0299.3665.1978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,868.00421.0089.1 %5.0145.8431.4678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,850.24588.0084.7 %5.0185.1175.3759.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,920.26449.0088.5 %5.0247.5763.3674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,944.76232.0094.1 %5.0383.9665.1783.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,233.414,781.02-12.9 %0.0867.45484.5044.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,516.55614.0075.6 %5.0400.49394.251.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง6,226.212,271.0063.5 %5.0923.54574.7537.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,544.931,580.0055.4 %5.0484.89490.14-1.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง5,937.49803.0086.5 %5.0694.36356.2548.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,717.302,607.0044.7 %5.0903.551,187.50-31.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,048.742,068.00-0.9 %0.0476.86219.9953.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,869.293,258.0033.1 %5.01,283.861,209.445.8 %2.5
ส.ป.ก. พัทลุง5,613.452,590.0053.9 %5.0683.78418.7338.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,881.7610,117.1727.1 %5.01,188.80346.1470.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,705.622,996.8419.1 %5.0770.45465.0039.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,874.491,095.0041.6 %5.045.54132.34-190.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,806.29412.0085.3 %5.0447.1632.4692.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,226.221,089.0066.2 %5.0542.25439.8518.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,418.013,333.872.5 %1.0675.35358.1547.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,184.545,313.0635.1 %5.01,283.871,156.989.9 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,529.737,328.00-32.5 %0.01,530.23456.9970.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,675.401,697.0063.7 %5.0580.65163.2671.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง13,677.146,362.6653.5 %5.01,169.7757.3495.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,900.342,994.0023.2 %5.0884.54406.6754.0 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,603.811,090.0069.8 %5.0770.44191.8175.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,604.081,999.0056.6 %5.0903.56332.6863.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,353.694,715.8835.9 %5.0637.3388.5986.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,054.861,775.0083.9 %5.02,900.43439.7584.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 41,121.7026,453.5235.7 %5.0805.77415.5048.4 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 8,011.737,104.8711.3 %5.0397.72495.10-24.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,708.31857.0068.4 %5.0409.14240.0041.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,833.41665.4076.5 %5.0556.54252.8554.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,020.194,662.22-16.0 %0.0770.44305.5760.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,780.40354.0092.6 %5.0789.45331.0558.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 239,663.199,440.0076.2 %5.01,166.17881.4524.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 181,431.1212,666.5184.4 %5.01,086.93587.1046.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,080.873,891.9485.1 %5.0308.49393.31-27.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน14,897.39242.1198.4 %5.0513.341,259.71-145.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,730.9814,871.0063.5 %5.0525.74507.743.4 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,192.6916,130.0038.4 %5.0684.22371.1145.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง183,535.4119,042.4089.6 %5.03,630.001,255.2365.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,956.1514,870.9321.6 %5.0597.24377.0536.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,454.9692,220.00-4.3 %0.01,552.28557.4264.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง19,491.3818,096.247.2 %3.52,358.472,051.7013.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,348.482,300.2031.3 %5.0649.28319.8850.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,875.851,070.0062.8 %5.0443.78273.2438.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,610.1916,471.606.5 %3.04,169.751,900.0054.4 %5.0
รวม 828,267 361,491 56.36 % 48,765 24,895 48.95 %