จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีไม่ครบ58.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ112.10ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,198.438,462.7040.4 %5.078.7383.52-6.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,692.921,131.0058.0 %5.0369.29118.6667.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,233.222,057.0036.4 %5.0540.4492.9082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,883.1913,849.4036.7 %5.02,213.86377.1583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,831.451,051.0078.2 %5.0249.2354.1578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,813.61525.0086.2 %5.0169.340.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,756.35452.0088.0 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,151.66388.0087.7 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,863.66321.0091.7 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,699.58247.0093.3 %5.0190.53110.2042.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,035.19446.0088.9 %5.0172.2995.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,788.47220.0094.2 %5.0250.21120.6551.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,693.68343.0090.7 %5.0238.42110.2053.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,745.98608.0083.8 %5.0217.0648.4577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,787.68160.0095.8 %5.0195.99114.9541.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,617.03161.0095.5 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,729.244,839.1954.9 %5.0529.85141.5573.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,929.471,190.0069.7 %5.0675.90441.7534.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,922.77617.0078.9 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,460.081,060.0080.6 %5.01,434.21622.2556.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,209.241,508.0053.0 %5.0540.45591.85-9.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,132.81747.0076.2 %5.0540.45492.108.9 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,442.981,700.0061.7 %5.0749.61682.519.0 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,439.772,978.0013.4 %5.0516.06361.0030.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,100.774,097.1319.7 %5.01,282.061,382.25-7.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,544.602,214.8237.5 %5.0673.55284.0557.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,014.7311,046.0115.1 %5.01,167.96198.2183.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,637.332,293.2037.0 %5.0711.58373.9647.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,360.141,169.0065.2 %5.051.8932.5537.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,436.01880.0074.4 %5.0635.5260.8090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,860.33288.0089.9 %5.0445.37318.2528.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,102.382,507.0038.9 %5.0806.66378.3053.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,390.091,550.8879.0 %5.01,890.572,065.12-9.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,488.214,354.0041.9 %5.01,396.17779.8044.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,021.131,140.0077.3 %5.0787.64347.7755.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,366.798,696.00-18.0 %0.01,586.320.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,815.381,558.0085.6 %5.0559.45344.5138.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,829.03780.0079.6 %5.0806.68494.0038.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี5,107.11760.0085.1 %5.0844.69216.6074.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,894.331,748.0064.3 %5.01,015.85452.1955.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,836.132,185.0023.0 %5.0426.34129.9969.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี27,086.0110,319.0061.9 %5.0540.48225.1558.3 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี58,763.39141,927.67-141.5 %0.0824.43745.059.6 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,054.721,080.0064.6 %5.0521.42331.5236.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,046.073,261.9635.4 %5.0996.82419.3757.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบ1,469.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.75ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ปัตตานี12,957.605,816.4555.1 %5.01,244.04498.7559.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,058.481,439.0064.5 %5.0882.72218.0075.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,418.621,002.6386.5 %5.01,072.90779.7527.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,909.992,008.0074.6 %5.0992.48494.4050.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325,388.778,341.3667.1 %5.0716.09361.4049.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 188,218.2311,508.6687.0 %5.0725.03456.0037.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 219,748.6910,063.6749.0 %5.0850.64986.38-16.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,255.455,123.0018.1 %5.0308.31492.10-59.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี93,428.1624,252.0274.0 %5.0594.62685.58-15.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี52,321.2443,033.0017.8 %5.0937.781,186.55-26.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี39,392.7229,237.0025.8 %5.0655.58585.2010.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี61,101.8431,649.0048.2 %5.0572.82482.8615.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี78,878.7223,832.5669.8 %5.0616.611,079.50-75.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี48,285.9013,334.0072.4 %5.0564.291,105.40-95.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี30,644.4916,263.0046.9 %5.01,350.932,205.32-63.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,148.222,308.2126.7 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,620.44824.0077.2 %5.0312.24137.4856.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,306.8213,788.0070.9 %5.07,016.9410,776.55-53.6 %0.0
รวม 942,898 492,741 47.74 % 48,966 37,333 23.76 %