จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,988.58146.0096.3 %5.0431.54127.9970.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)26,823.1224,113.0010.1 %5.0166.11550.74-231.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา241,709.1716,425.8693.2 %5.0191.20774.86-305.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,822.165,225.9059.2 %5.084.99131.46-54.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,855.471,871.0034.5 %5.0228.19128.2543.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,145.8884.0097.3 %5.0470.3596.6079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,479.1116,472.01-43.5 %0.01,909.88512.7273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,851.19496.0087.1 %5.0172.9289.3048.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,879.15575.0085.2 %5.0220.3795.0056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,274.282.0099.9 %5.0245.061.9099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,813.56482.0087.4 %5.0258.151.9099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,050.12626.0084.5 %5.0300.34126.3557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,763.77328.0091.3 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,196.661.00100.0 %5.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,146.367,666.2236.9 %5.01,017.38477.7553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,229.951,669.0048.3 %5.0610.14782.80-28.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74128.2568.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,938.021,868.0062.2 %5.01,376.391,894.30-37.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,711.441,519.0059.1 %5.0614.35160.5573.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,895.93998.0065.5 %5.0558.70350.1737.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,691.643,062.0017.1 %5.0939.021,829.70-94.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,546.086,988.00-6.8 %0.01,464.32651.9355.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,905.603,333.3632.0 %5.01,281.311,121.9512.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,177.302,008.5036.8 %5.0672.79249.7462.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,571.8312,000.0011.6 %5.01,357.37285.0079.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,092.312,664.0034.9 %5.0996.07193.9780.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39101.46-101.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,539.89887.0065.1 %5.0463.6232.4393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,745.55577.0079.0 %5.0501.66351.2230.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,819.083,869.00-1.3 %0.0920.00610.8533.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,101.3636,590.00-617.3 %0.01,217.49621.8548.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,915.844,758.2252.0 %5.02,079.98392.4781.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,956.591,949.0050.7 %5.0668.97283.8657.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,978.168,094.11-16.0 %0.01,189.13105.1291.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,948.081,497.0086.3 %5.0729.84255.5065.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,783.404,226.47-11.7 %0.0881.9785.3590.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,128.921,980.0061.4 %5.0748.91152.7079.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,754.343,156.7045.1 %5.01,034.10385.7062.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,864.342,821.931.5 %0.5496.0471.3685.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,911.543,525.0064.4 %5.0793.95596.7924.8 %5.0
รจก.ยะลา 27,919.2547,952.75-71.8 %0.0725.35716.001.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,249.795,241.00-61.3 %0.0577.71336.0041.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,686.832,750.0025.4 %5.0733.01194.4473.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,056.721,983.0035.1 %5.0459.23361.9521.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,241.514,808.48-13.4 %0.01,053.11698.7533.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,690.051,216.0067.0 %5.0843.94120.5485.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,415.303,006.0031.9 %5.01,021.43221.9178.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา32,539.392,944.6491.0 %5.0417.0732.4992.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,708.3610,791.9059.6 %5.01,963.52268.9086.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,091.435,738.7662.0 %5.01,865.09212.8088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 188,952.4215,597.5382.5 %5.021,058.32536.2197.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,420.993,478.3596.2 %5.0441.99568.10-28.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา60,072.8058,995.001.8 %0.51,286.20989.9723.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา161,673.6633,637.0079.2 %5.0648.50421.1335.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,649.6415,605.0024.4 %5.0613.47566.207.7 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,704.3618,684.0021.2 %5.0649.551,132.40-74.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,029.2916,781.0044.1 %5.0943.35335.3564.5 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,757.5074,086.99-588.7 %0.02,902.122,774.174.4 %2.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา60,079.8861,938.51-3.1 %0.01,179.31591.0649.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,826.833,965.00-3.6 %0.0843.94457.9045.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,651.24193.0092.7 %5.0463.62379.0518.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา77,418.7816,123.0079.2 %5.021,480.789,301.8456.7 %5.0
รวม 1,221,842 590,072 51.71 % 90,539 36,090 60.14 %