จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,988.58146.0096.3 %5.0431.54127.9970.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)26,823.1224,113.0010.1 %5.0166.11550.74-231.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,822.165,225.9059.2 %5.084.99131.46-54.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,855.471,871.0034.5 %5.0228.19128.2543.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,479.1116,472.01-43.5 %0.01,909.88512.7273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,851.19496.0087.1 %5.0172.9289.3048.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,050.12626.0084.5 %5.0300.34126.3557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,196.661.00100.0 %5.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,146.367,666.2236.9 %5.01,017.38477.7553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,229.951,669.0048.3 %5.0610.14782.80-28.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74128.2568.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,938.021,868.0062.2 %5.01,376.391,894.30-37.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,711.441,519.0059.1 %5.0614.35160.5573.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,895.93998.0065.5 %5.0558.70350.1737.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,691.643,062.0017.1 %5.0939.021,829.70-94.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,177.302,008.5036.8 %5.0672.79249.7462.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39101.46-101.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,745.55577.0079.0 %5.0501.66351.2230.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา0.003,869.000.0 %0.00.00610.850.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,915.844,758.2252.0 %5.02,079.98392.4781.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,956.591,949.0050.7 %5.0668.97283.8657.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,948.081,497.0086.3 %5.0729.84255.5065.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,783.404,226.47-11.7 %0.0881.9785.3590.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,754.343,156.7045.1 %5.01,034.10385.7062.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,911.543,525.0064.4 %5.0793.95596.7924.8 %5.0
รจก.ยะลา 27,919.250.000.0 %0.0725.350.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,249.795,241.00-61.3 %0.0577.710.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,686.832,750.0025.4 %5.0733.01194.4473.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,056.720.000.0 %0.0459.230.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,241.514,808.48-13.4 %0.01,053.11698.7533.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,690.051,216.0067.0 %5.0843.94120.5485.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,415.303,006.0031.9 %5.01,021.43221.9178.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 188,952.4215,597.5382.5 %5.021,058.32536.2197.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,091.435,738.7662.0 %5.01,865.09212.8088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,420.993,478.3596.2 %5.0441.99568.10-28.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,189.1458,995.003.6 %1.51,306.52989.9724.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,704.3618,684.0021.2 %5.0649.551,132.40-74.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,029.2916,781.0044.1 %5.0943.35335.3564.5 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา0.0061,938.510.0 %0.00.00591.060.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,651.24193.0092.7 %5.0463.62379.0518.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 483,195 223,920 0.00 % 47,087 15,444 0.00 %