จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,181.4818,004.88-36.6 %0.076.900.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,425.949,588.0041.6 %5.0101.7090.4011.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.0031.360.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,621.6511,466.00-7.9 %0.02,496.94964.2561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน0.000.000.0 %0.00.0083.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก0.000.000.0 %0.00.0064.340.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,745.33319.0091.5 %5.0181.410.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,898.25345.0091.1 %5.0201.2266.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,966.0311,167.6113.9 %5.0720.09417.3042.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,228.205,781.0048.5 %5.0842.541,385.10-64.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,656.451.00100.0 %5.0314.20296.405.7 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,507.93604.0075.9 %5.0383.7285.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,665.19788.0070.4 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,423.141,307.0061.8 %5.0728.45473.7535.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,166.37918.6071.0 %5.0671.40608.009.4 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส91,102.1294,965.27-4.2 %0.0644.29207.5067.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,511.621,475.0058.0 %5.0766.48471.8038.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,532.006,912.0040.1 %5.071.92127.62-77.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,500.860.000.0 %0.0880.5835.8695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส0.00493.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,054.520.000.0 %0.07,954.530.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,854.9425,494.00-16.7 %0.03,504.783,568.27-1.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,418.550.000.0 %0.0842.560.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,789.384,099.00-8.2 %0.0918.61485.4547.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,153.162,656.0036.0 %5.0823.53339.0658.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,770.370.000.0 %0.01,279.91259.1279.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,725.742,190.0019.7 %5.0348.59105.7369.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.นราธิวาส 40,298.1532,108.9320.3 %5.0693.80728.52-5.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,668.296,542.00-40.1 %0.0614.35196.6568.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,373.233,881.0011.3 %5.01,032.70529.1548.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส0.002,013.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.นราธิวาส5,540.754,473.8419.3 %5.01,222.83615.6049.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส0.002,469.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.002,475.600.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,422.136,802.3849.3 %5.01,086.35736.2532.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 10.0014,625.160.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,170.158,333.0018.1 %5.02,566.00989.1261.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 263,015.6512,037.8880.9 %5.01,845.411,146.6537.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส0.002,990.000.0 %0.00.00210.940.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส33,091.1812,598.0061.9 %5.0816.91816.000.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,831.9614,650.00-35.2 %0.01,935.373,054.55-57.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,299.492,843.8113.8 %5.0709.43521.5526.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,736.031,944.0028.9 %5.0443.221,625.16-266.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 416,602 304,296 0.00 % 29,348 21,309 0.00 %