จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,715.071,396.0048.6 %5.01,031.49236.8677.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,181.4818,004.88-36.6 %0.076.90128.16-66.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,425.949,644.0041.3 %5.0101.7090.4011.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,918.555,247.39-6.7 %0.0728.46250.5565.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,157.692,065.0034.6 %5.0614.3531.3694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,621.6511,466.00-7.9 %0.02,496.94964.2561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,881.79313.0091.9 %5.0362.7686.2976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,896.731,002.0074.3 %5.0205.6583.6959.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,828.9399.0097.4 %5.0433.7583.6480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,235.50556.0086.9 %5.0406.6364.3484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,872.4013.0099.7 %5.0160.3827.8282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,933.53282.0092.8 %5.0294.6487.5770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,971.88163.0095.9 %5.0252.0048.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,810.37171.0095.5 %5.0187.7086.1454.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,810.43319.0091.6 %5.0181.410.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,898.25345.0091.1 %5.0201.2266.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,019.3413.0098.7 %5.0201.87105.4547.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,851.16239.0093.8 %5.0329.2486.6273.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,183.6923,764.18-133.4 %0.01,234.78398.0567.8 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,966.0311,167.6113.9 %5.0720.09417.3042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,228.205,781.0048.5 %5.0842.541,385.10-64.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,507.93604.0075.9 %5.0383.7285.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,665.19788.0070.4 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,656.451.00100.0 %5.0314.20296.405.7 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,945.28609.6079.3 %5.0519.2850.4490.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,423.141,307.0061.8 %5.0728.45473.7535.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,022.37880.1089.0 %5.0699.92663.655.2 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,218.332,848.0032.5 %5.01,051.81629.0040.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,727.782,653.802.7 %1.0502.14630.64-25.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,219.972,579.0038.9 %5.01,051.731,532.96-45.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,166.37918.6071.0 %5.0671.40608.009.4 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,114.938,808.383.4 %1.51,298.93370.1771.5 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส91,102.1294,965.27-4.2 %0.0644.29207.5067.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,511.621,475.0058.0 %5.0766.48471.8038.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,532.006,912.0040.1 %5.071.92127.62-77.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,500.861,075.0069.3 %5.0880.5835.8695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,227.10493.0084.7 %5.0652.38490.6324.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,054.523,374.6084.0 %5.07,954.53207.2897.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,854.9425,494.00-16.7 %0.03,504.783,568.27-1.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,144.422,527.0050.9 %5.01,508.102,368.75-57.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,418.552,677.0039.4 %5.0842.56280.3366.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,832.098,530.00-46.3 %0.01,389.49170.7687.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,569.331,355.0082.1 %5.0690.42684.000.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,789.384,099.00-8.2 %0.0918.61485.4547.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,153.162,656.0036.0 %5.0823.53339.0658.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,770.372,882.0039.6 %5.01,279.91259.1279.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,725.742,190.0019.7 %5.0481.24105.7378.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ6,300.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ657.99ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.นราธิวาส 40,298.1532,108.9320.3 %5.0693.80728.52-5.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,668.296,542.00-40.1 %0.0614.35196.6568.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,373.233,881.0011.3 %5.01,032.70529.1548.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,951.942,013.0031.8 %5.0576.32310.6546.1 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,540.754,473.8419.3 %5.01,222.83615.6049.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,320.892,469.0053.6 %5.0861.56538.6037.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,795.203,225.6432.7 %5.0994.672,475.60-148.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 263,015.6512,037.8880.9 %5.01,845.411,146.6537.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1105,618.9114,625.1686.2 %5.01,272.06835.0534.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,422.136,802.3849.3 %5.01,086.35736.2532.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,170.158,333.0018.1 %5.02,566.00989.1261.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,653.872,990.0018.2 %5.0575.97210.9463.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส33,091.1812,598.0061.9 %5.0816.91816.000.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก60,142.9118,696.7068.9 %5.0858.891,523.45-77.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,831.9614,650.00-35.2 %0.01,935.373,054.55-57.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,299.492,843.8113.8 %5.0709.43521.5526.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,736.031,944.0028.9 %5.0443.221,625.16-266.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 743,193 424,988 42.82 % 59,302 37,086 37.46 %