จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,801.47350.0087.5 %5.0380.94256.8432.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,262.755,066.8030.2 %5.044.52128.07-187.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,239.841,364.0057.9 %5.0331.25136.6858.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,257.921,827.0043.9 %5.0609.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,939.204,268.0228.1 %5.0894.37224.7674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,250.01433.0089.8 %5.0220.8690.2559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,204.16257.0093.9 %5.0338.9350.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,327.74700.0083.8 %5.0266.5864.6075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,553.34313.0093.1 %5.0251.31151.0539.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,555.5895.0097.9 %5.0393.0751.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,297.5453.9598.7 %5.0411.6190.2578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,044.10211.0094.8 %5.0258.0872.2072.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,749.828,373.00-24.0 %0.0742.25221.3570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,933.794,268.0213.5 %5.0856.34224.7673.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ7,112.32701.0090.1 %5.02,092.38251.7588.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,736.582,638.0029.4 %5.0799.29428.9646.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,195.811,078.0066.3 %5.0590.12428.6627.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,927.201,045.0064.3 %5.0476.02522.99-9.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,652.991,035.0071.7 %5.0723.23224.7668.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,628.861,377.0015.5 %5.0381.97316.3517.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,416.742,051.0053.6 %5.01,008.47664.0534.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,356.992,315.0031.0 %5.0685.20112.3983.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ8,620.19430.8595.0 %5.0856.34385.3255.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,756.001,624.0065.9 %5.0666.18554.0516.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,373.73863.0074.4 %5.0666.1877.9288.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,026.08329.0089.1 %5.0514.05268.1947.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,525.951,700.0051.8 %5.0647.17253.6560.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,833.608,373.0047.1 %5.05,020.85798.6884.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,287.203,689.0060.3 %5.01,122.57788.5029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ7,391.782,523.0065.9 %5.01,476.77252.8282.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,275.012,484.0041.9 %5.0685.20199.5070.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,308.51668.0094.1 %5.0552.09130.6476.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,512.641,783.0049.2 %5.0647.17553.8514.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,852.132,618.0032.0 %5.0780.28473.1039.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,643.68656.0082.0 %5.0704.21148.6578.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,827.301,704.0039.7 %5.0439.3896.3378.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,394.593,074.0073.0 %5.0976.66525.0146.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 34,955.8326,056.7425.5 %5.0717.22626.4812.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,934.941,072.0063.5 %5.0437.99320.4126.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,582.172,373.5033.7 %5.0571.10229.3159.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ10,678.53681.0093.6 %5.03,499.5796.9397.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,417.062,581.0024.5 %5.0628.15394.5737.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,410.247,861.11-130.5 %0.0609.13248.9059.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,212.962,176.2032.3 %5.0609.13240.1760.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ154,704.6314,425.7690.7 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,759.942,436.5168.6 %5.0313.16259.3517.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ69,749.919,740.0086.0 %5.0642.02330.8648.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา21,149.31855.0096.0 %5.0751.08434.1542.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,969.927,250.0033.9 %5.01,513.091,826.39-20.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,278.78855.0073.9 %5.0609.13697.97-14.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,686.24245.0090.9 %5.0323.89231.8028.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,542.722,484.0082.9 %5.02,557.37221.3591.3 %5.0
รวม 538,106 153,431 71.49 % 43,924 17,621 59.88 %