จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,801.47350.0087.5 %5.0380.94256.8432.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,262.750.000.0 %0.044.520.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,239.841,364.0057.9 %5.0331.25136.6858.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,257.921,827.0043.9 %5.0609.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,939.206,455.00-8.7 %0.0894.371,173.73-31.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,204.160.000.0 %0.0338.930.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,327.740.000.0 %0.0266.580.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,553.340.000.0 %0.0251.310.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,555.580.000.0 %0.0393.070.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,297.540.000.0 %0.0411.610.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,044.100.000.0 %0.0258.080.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,250.010.000.0 %0.0220.860.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,749.820.000.0 %0.0742.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,922.275,554.80-12.9 %0.0856.341,027.90-20.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ7,112.320.000.0 %0.02,092.380.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,736.582,638.0029.4 %5.0799.29428.9646.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,195.811,078.0066.3 %5.0590.12699.14-18.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ0.001,045.000.0 %0.00.00522.990.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,652.991,035.0071.7 %5.0723.230.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,628.860.000.0 %0.0381.970.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ0.002,051.000.0 %0.00.00941.740.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,356.992,315.0031.0 %5.0685.20112.3983.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ8,620.19430.8595.0 %5.0856.34385.3255.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,756.001,624.0065.9 %5.0666.18554.0516.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,373.73863.0074.4 %5.0666.1877.9288.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,525.950.000.0 %0.0647.170.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,833.600.000.0 %0.05,020.850.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,275.010.000.0 %0.0685.200.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,308.51668.0094.1 %5.0552.09130.6476.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,512.640.000.0 %0.0647.170.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,852.130.000.0 %0.0780.280.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,643.68656.0082.0 %5.0704.21148.6578.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.001,704.000.0 %0.00.0096.330.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,394.593,074.0073.0 %5.0976.66525.0146.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 34,955.8326,056.7425.5 %5.0717.22626.4812.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,934.940.000.0 %0.0437.990.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,582.172,373.5033.7 %5.0309.34294.834.7 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ10,678.53681.0093.6 %5.03,499.5796.9397.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,417.062,581.0024.5 %5.0628.15394.5737.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,410.247,861.11-130.5 %0.0609.13248.9059.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,212.962,176.2032.3 %5.0609.13240.1760.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ154,704.6314,425.7690.7 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,759.942,436.5168.6 %5.0313.16259.3517.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา21,149.31855.0096.0 %5.0751.081,014.73-35.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ69,749.919,740.0086.0 %5.0642.021,128.08-75.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.0015,624.000.0 %0.00.001,826.390.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,278.78855.0073.9 %5.0609.13697.97-14.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,542.720.000.0 %0.02,557.370.000.0 %0.0
รวม 393,099 99,974 0.00 % 19,887 11,903 0.00 %