จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,247.30778.0076.0 %5.0158.83121.1623.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี773.091,214.00-57.0 %0.0228.1995.0058.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,325.602,345.0029.5 %5.0342.2945.8886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,106.148,370.30-3.3 %0.01,561.85476.0469.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,128.25765.0081.5 %5.0176.6352.4370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,101.82461.0088.8 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,992.64951.0081.0 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,197.391,265.0069.9 %5.0197.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,315.78556.0089.5 %5.0153.6661.7559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,080.10376.0090.8 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,550.832,413.0032.0 %5.0558.18574.75-3.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,077.292,587.0036.6 %5.0744.13560.3424.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,268.271,682.0048.5 %5.0439.91392.8810.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,963.75891.0069.9 %5.0325.81201.8338.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,617.891,734.4162.4 %5.0915.31812.9411.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี2,079.574,375.90-110.4 %0.0403.60755.97-87.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,213.023,959.006.0 %3.0801.18855.00-6.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,366.6910,921.083.9 %1.51,257.5698.3092.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,704.012,034.0045.1 %5.0611.05361.9140.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,152.46876.0072.2 %5.0515.9765.5487.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,820.821,066.0062.2 %5.0268.77291.33-8.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,631.423,161.0013.0 %5.0511.55142.6372.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,133.537,165.37-39.6 %0.01,086.421,907.41-75.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,421.975,247.0018.3 %5.01,428.74494.8265.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,393.632,497.0043.2 %5.0361.30368.07-1.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,742.399,742.30-69.7 %0.01,190.6475.0493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,200.651,521.0086.4 %5.0367.82396.51-7.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,821.353,175.3616.9 %5.0613.79322.4547.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,528.212,346.00-53.5 %0.0582.59208.4164.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,772.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ929.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,469.535,264.42-51.7 %0.0458.8955.7187.9 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,530.481,867.0047.1 %5.0534.99224.4058.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 169,532.0948,025.4671.7 %5.0665.801,020.13-53.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,610.481,355.0062.5 %5.0268.77241.8410.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี5,067.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0515.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,005.241,453.0051.7 %5.0258.99292.65-13.0 %0.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,981.744,645.39-16.7 %0.0611.05415.1832.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,154.842,864.7731.0 %5.0537.3432.7793.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,003.3011,301.00-41.2 %0.02,072.74474.0577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี13,373.659,832.7926.5 %5.0753.55749.450.5 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)15,396.826,123.1560.2 %5.0831.79532.1236.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,850.862,821.001.0 %0.5234.17284.05-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี51,121.8737,095.5727.4 %5.0851.63957.91-12.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี82,407.5433,463.0059.4 %5.0524.831,484.75-182.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,213.1729,112.00-31.1 %0.0435.071,905.35-337.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,951.3818,295.2049.1 %5.0503.70574.36-14.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี15,036.4713,296.7111.6 %5.01,019.641,046.10-2.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,396.452,215.0034.8 %5.0482.09219.4554.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,839.83815.0083.2 %5.0306.80241.4021.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,757.648,770.2776.8 %5.02,227.973,051.10-36.9 %0.0
รวม 613,589 323,091 47.34 % 29,700 23,707 20.18 %