จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบ534.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.19ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,830.848,292.0040.0 %5.048.91105.26-115.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,359.112,383.0029.1 %5.0437.93151.4165.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,461.462,040.0041.1 %5.0601.4550.6791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,476.2311,817.00-12.8 %0.02,407.94599.8575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,107.63628.0084.7 %5.0187.00138.9925.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,860.35744.0084.7 %5.0190.8781.7357.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,117.63663.0083.9 %5.0191.7565.7165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,313.07803.0084.9 %5.0215.2498.0854.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,442.76163.0088.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,273.501,016.0076.2 %5.0337.0349.0785.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,258.563,679.0013.6 %5.0811.91456.5243.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,526.44565.0077.6 %5.0335.64183.0745.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,979.042,341.0041.2 %5.0791.61432.7945.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,838.274,065.94-5.9 %0.0670.48205.3269.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1250,844.8530,207.8940.6 %5.018,531.483,325.0082.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,258.652,009.0038.3 %5.0487.33385.7020.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,660.344,843.0014.4 %5.01,438.151,750.65-21.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,613.9017,068.6047.7 %5.01,534.37250.9583.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,187.2524.8598.9 %5.0440.10431.042.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,885.682,950.0039.6 %5.01,206.25995.4217.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,605.722,700.0025.1 %5.0658.50253.8261.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,864.032,614.1746.3 %5.01,817.652,527.45-39.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,837.362,759.6743.0 %5.0886.69285.5667.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,128.861,568.0062.0 %5.0867.59450.7948.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,672.891,637.0055.4 %5.0639.4867.1489.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท81,406.601,374.0098.3 %5.04,557.37404.7591.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,841.454,102.35-6.8 %0.0734.56390.1746.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,647.025,640.000.1 %0.51,209.96351.4171.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,247.474,491.0066.1 %5.01,249.10863.8330.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,546.152,260.9936.2 %5.0620.47335.3546.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,251.679,800.00-86.6 %0.01,076.8595.0091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,585.773,148.0072.8 %5.0677.51665.001.8 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,784.663,825.6020.0 %5.0715.52420.4841.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,646.564,063.0012.6 %5.01,019.77392.6661.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,637.272,623.0027.9 %5.03,173.70290.0190.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,763.222,507.009.3 %4.5487.3695.1280.5 %5.0
สพ.ชัยนาท11,248.891,255.0088.8 %5.0442.64313.6729.1 %5.0
รจจ.ชัยนาท 36,714.6027,413.0025.3 %5.0595.46821.03-37.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,231.723,174.101.8 %0.5430.31142.6066.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,494.774,156.00-18.9 %0.0760.38770.53-1.3 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,074.322,761.0010.2 %5.0449.32323.9727.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,955.974,003.5032.8 %5.0734.56369.8449.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,018.491,214.1459.8 %5.0783.77225.3071.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท449,617.4115,968.3196.4 %5.01,262.93745.9840.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,118.613,511.5731.4 %5.0316.201,048.81-231.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท178,384.8422,331.0087.5 %5.03,348.321,791.2046.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท78,391.07112,073.00-43.0 %0.01,299.63737.9843.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม82,453.7512,346.9085.0 %5.0515.20982.99-90.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทไม่ครบ1,198.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,672.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,467.771,175.7966.1 %5.0601.45470.0321.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,908.921,377.0071.9 %5.0372.56266.1728.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ20,144.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,771.16ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,199,843 364,177 69.65 % 63,170 26,656 57.80 %