จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,771.731,312.0052.7 %5.0376.32131.8665.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,709.883,319.5910.5 %5.0834.03192.2976.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,205.451,306.0059.3 %5.0623.5653.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,538.8225,027.00-28.1 %0.03,666.15933.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,138.401,382.0066.6 %5.0227.270.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,817.86865.0077.3 %5.0186.3632.0482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,645.79290.0092.0 %5.0175.7348.7172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,865.781,026.0078.9 %5.0184.3352.8571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,140.221.00100.0 %5.0252.6883.3367.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,947.791,291.0067.3 %5.0267.2948.6381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,558.12350.0092.3 %5.0294.6663.8778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,889.961,143.0070.6 %5.0316.8271.0777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,884.21965.0075.2 %5.0158.4149.2268.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,777.361,425.0062.3 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,885.53450.0088.4 %5.0191.7738.3180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,688.833,126.9145.0 %5.0355.8040.0588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,245.691,335.0068.6 %5.0362.5450.1886.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,047.407,146.50-41.6 %0.01,138.30676.7140.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,689.131,950.00-15.4 %0.0851.75456.0046.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,600.201,313.0071.5 %5.0623.56457.9826.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,878.421,177.0059.1 %5.0509.50329.4235.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,881.633,621.006.7 %3.0813.702,411.95-196.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,137.834,791.96-124.2 %0.0457.65756.81-65.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,070.543,939.0022.3 %5.01,346.131,620.85-20.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,153.033,530.0015.0 %5.0813.69363.6655.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,487.9918,693.11-120.2 %0.01,365.22410.3869.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,566.2811,663.90-21.9 %0.02,746.85437.0084.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,687.456,410.63-36.8 %0.01,421.9277.0294.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,264.123,471.00-6.3 %0.0794.52387.0551.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,516.487,664.14-2.0 %0.03,015.091,348.4055.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,030.377,995.0611.5 %5.02,898.67275.5090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,028.441,178.0070.8 %5.0661.5698.2885.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,253.812,114.4035.0 %5.0509.43535.80-5.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,498.232,134.0039.0 %5.0756.72174.9176.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,823.694,540.0042.0 %5.01,308.10121.1890.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี7,553.623,707.0050.9 %5.01,098.94736.8133.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,949.583,471.0012.1 %5.0718.61315.2756.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,065.8711,968.68-32.0 %0.01,650.61100.9493.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,324.531,943.0041.6 %5.0642.54251.8360.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,705.513,075.0017.0 %5.0800.73399.9550.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,853.982,624.0045.9 %5.01,060.931,570.19-48.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,734.784,168.0012.0 %5.01,041.88402.2761.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,435.705,455.0015.2 %5.0680.5933.0395.1 %5.0
สพ.สระบุรี14,983.1810,950.0126.9 %5.0599.64514.6914.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี66,896.4257,652.9813.8 %5.01,042.84723.2030.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,756.971,137.0058.8 %5.0414.35105.2574.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,260.095,178.141.6 %0.5813.69721.4311.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,479.772,629.0024.4 %5.0699.59359.3948.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,721.128,629.20-28.4 %0.01,498.30484.2067.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,556.932,234.0037.2 %5.0775.69219.4771.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,925.217,655.71-95.0 %0.0699.59128.4281.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 151,729.6417,872.5865.5 %5.0975.06742.4823.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒41,780.3015,771.6662.3 %5.01,516.69536.3964.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,580.614,624.3256.3 %5.0327.35421.98-28.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี83,063.14130,271.00-56.8 %0.01,473.12970.9034.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,109.6626,436.0015.0 %5.0760.05507.6333.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี98,725.5665,624.0033.5 %5.0731.03618.5315.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์43,027.9468,139.00-58.4 %0.01,072.731,221.13-13.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,345.2134,392.00-13.3 %0.0716.201,592.84-122.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,787.4723,712.0051.4 %5.0617.20672.80-9.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค57,798.6025,680.0055.6 %5.0571.221,057.54-85.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,738.2819,268.20-79.4 %0.01,687.041,441.1514.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,974.9216,249.00-62.9 %0.03,608.242,170.9539.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,102.6720,085.0020.0 %5.01,054.21558.6047.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,439.074,878.0010.3 %5.01,003.881,016.68-1.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,063.731,529.6050.1 %5.0561.58261.7653.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,513.8214,235.0063.0 %5.03,463.014,230.75-22.2 %0.0
รวม 916,310 759,192 17.15 % 65,042 37,918 41.70 %