จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,198.77809.0080.7 %5.0515.91131.1474.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,684.816,485.6044.5 %5.061.64196.13-218.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,547.382,607.0026.5 %5.0539.60258.8252.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,034.811,533.0049.5 %5.0350.4240.2888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,729.5661,401.01-40.4 %0.08,692.16341.5296.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,657.792,322.6090.9 %5.04,172.0295.0097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 121,353.224,944.6576.8 %5.04,983.19888.7082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,635.5614,797.8534.6 %5.03,586.2495.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,786.115,411.046.5 %3.0347.86185.0046.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,926.061,198.0082.7 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,441.025,411.040.6 %0.5392.5895.0075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,016.24127.0087.5 %5.0346.2195.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,530.031,432.0068.4 %5.02,789.2876.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,848.28223.0094.2 %5.0313.0433.1189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,344.951,465.0066.3 %5.0296.5932.7089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,107.77687.0090.3 %5.0222.9554.7775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,531.5610,184.00-55.9 %0.0423.5795.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,669.591,579.0076.3 %5.0398.25108.7872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 18,594.8110,184.00-18.5 %0.0327.7395.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,180.254,356.00-4.2 %0.0266.3689.5766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,088.781,033.0079.7 %5.0310.1157.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,545.74762.0092.0 %5.0352.2961.8482.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,912.887,714.6013.4 %5.02,303.18877.8061.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,217.462,915.0030.9 %5.01,008.861,014.01-0.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,462.783,012.0032.5 %5.01,105.34417.1362.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,797.922,040.0064.8 %5.0727.37745.00-2.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,491.414,245.605.5 %2.5863.98679.6121.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,847.531,528.0046.3 %5.0534.86454.4615.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,427.3410,184.0041.6 %5.05,866.7295.0098.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,532.943,104.0031.5 %5.01,143.37525.7854.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,559.737,560.0811.7 %5.01,841.9547.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,571.673,433.0024.9 %5.0648.965,591.48-761.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,935.883,474.0041.5 %5.01,761.392,251.85-27.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี12,816.0334,389.00-168.3 %0.01,865.98388.9179.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,682.572,322.6088.8 %5.03,465.326,298.50-81.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,302.9226.0699.4 %5.0953.03447.3053.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,249.4313,885.05-68.3 %0.02,750.502,594.645.7 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,693.403,064.0017.0 %5.0820.10221.2973.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,421.845,019.20-46.7 %0.0577.08185.0067.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ34,443.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี6,019.2130,607.80-408.5 %0.01,311.9195.0092.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,276.5016,140.36-392.6 %0.0489.87160.5967.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,249.952,137.0034.2 %5.0625.56156.5575.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,396.693,629.8032.7 %5.0915.181.9099.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,122.2010,615.14-16.4 %0.02,740.751,234.5555.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,150.407,392.00-78.1 %0.0934.2064.3793.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ไม่ครบ17,152.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ981.27ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี24,723.3610,184.0058.8 %5.0875.39185.0078.9 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา91,674.4478,772.1814.1 %5.01,458.582,096.75-43.8 %0.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.ชลบุรี 44,364.1731,402.0029.2 %5.0722.71387.2646.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,106.6513,112.0013.2 %5.02,071.241,138.6545.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,687.93958.0064.4 %5.0190.1696.6449.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,124.648,266.08-35.0 %0.01,645.32894.5345.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,162.9936,524.00-57.7 %0.01,541.45815.6447.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,545.524,489.001.2 %0.51,145.36715.3537.5 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี8,884.461,285.9085.5 %5.01,846.97674.6163.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,400.144,357.09-28.1 %0.0636.48185.0070.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี2,147.036,435.29-199.7 %0.0729.22402.6044.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,414.272,113.0074.9 %5.0875.1795.0089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,642.1913,162.0320.9 %5.0571.3295.0083.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 185,902.973,752.0095.6 %5.0940.71518.9544.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 228,940.549,432.0067.4 %5.01,159.09830.6428.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)17,398.0212,212.0029.8 %5.0943.07164.7082.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,967.2317,760.4442.6 %5.0348.71667.85-91.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,746.562,109.5423.2 %5.0270.2982.9569.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,011.222,322.6096.5 %5.01,367.3695.0093.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี92,539.9180,623.0012.9 %5.0600.781,691.75-181.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,640.082,322.6090.2 %5.0834.1695.0088.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน98,219.705,411.0494.5 %5.0489.8695.0080.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา35,139.022,322.6093.4 %5.0626.9695.0084.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบ18,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ857.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,458.922,322.6092.1 %5.0624.3495.0084.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี18,923.765,411.0471.4 %5.01,301.32166.2587.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี6,858.0020,925.39-205.1 %0.02,582.533,532.91-36.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,325.266,404.6170.0 %5.0542.3395.0082.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,008.201,681.0044.1 %5.0621.55553.0011.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,122.1319,816.001.5 %0.5857.19111.4887.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,654.847,334.83-29.7 %0.01,067.311,126.11-5.5 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,268.1118,533.00-195.7 %0.02,270.70561.8075.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,252.585,411.04-27.2 %0.0993.2090.0090.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,229.385,100.002.5 %1.01,454.6539.6397.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,319.731,768.0046.7 %5.0447.38188.0558.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 231,879.8127,695.2313.1 %5.010,259.366,140.2040.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี44,478.2810,184.0077.1 %5.05,349.75495.6590.7 %5.0
รวม 1,306,754 799,306 38.83 % 115,582 53,083 54.07 %