จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,591.22880.0066.0 %5.0120.1533.9471.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,164.163,745.0054.1 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,530.7111,829.24-235.0 %0.0150.231.0099.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,205.0481.0097.5 %5.0455.31422.337.2 %3.5
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,979.262,505.0037.0 %5.0658.42240.2463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง27,219.0633,535.00-23.2 %0.03,741.331,867.6050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,348.571,189.0072.7 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,470.431,463.0067.3 %5.0370.12148.1460.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา410.39436.00-6.2 %0.0311.9179.9974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,805.96501.0086.8 %5.0137.8852.0462.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,259.21821.0080.7 %5.0225.3262.6972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,704.831,534.0067.4 %5.0233.9428.0788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4032.3087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,963.451,639.0058.6 %5.0328.7157.1982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,378.47952.0078.3 %5.0158.8356.7564.3 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,739.516,915.6029.0 %5.02,754.13155.8094.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,887.002,521.0048.4 %5.02,043.99741.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ2,544.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ592.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,996.832,469.0050.6 %5.0467.64545.83-16.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,199.313,016.0028.2 %5.0906.17374.1858.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,143.631,380.0066.7 %5.0584.61259.0655.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,518.231,463.0067.6 %5.0717.79765.70-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,417.083,885.5039.5 %5.01,231.221,363.45-10.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,809.0928.3599.4 %5.01,724.89354.7079.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,063.383,649.00-19.1 %0.0655.28540.4417.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง16,184.012,207.0086.4 %5.05,566.87889.4284.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,140.391,472.0064.4 %5.0468.16128.6472.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง101,829.5320,842.9979.5 %5.038,918.06518.2398.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบ2,997.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ636.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,251.031,072.0067.0 %5.0641.72100.1384.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,175.431,230.0061.3 %5.0546.64465.8414.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,311.882,885.0012.9 %5.0622.50273.0256.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง58,026.7949,258.7515.1 %5.024,838.012,967.2188.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง8,439.866,280.0025.6 %5.0918.15870.345.2 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,679.491,923.0047.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,089.0012,402.81-103.7 %0.01,477.53159.6089.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,817.86269.0090.5 %5.0470.58457.362.8 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,334.924,397.0085.0 %5.011,024.46407.0196.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,827.982,454.00-34.2 %0.0646.54414.0636.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,245.814,635.0036.0 %5.01,136.14342.6869.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,623.443,501.5124.3 %5.0792.0727.4196.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง23,859.4123,313.332.3 %1.0615.21439.8228.5 %5.0
สพ.ระยอง120,852.1611,656.6790.4 %5.0438.10410.046.4 %3.0
ทสป.ห้วยโป่ง 24,464.8116,914.0030.9 %5.0356.64382.95-7.4 %0.0
รจก.ระยอง ไม่ครบ304,042.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,561.651,808.0049.2 %5.0432.51249.2342.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,900.033,070.00-61.6 %0.0888.93581.2734.6 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,256.8314,544.00-57.1 %0.01,592.521,356.9814.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,021.431,260.0058.3 %5.0546.64232.4257.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,471.276,051.2347.2 %5.0522.28326.4137.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ7,459.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ32.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 239,229.0810,541.0073.1 %5.01,118.881,698.75-51.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 133,137.9519,312.3541.7 %5.01,540.781,291.6616.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,471.974,093.77-17.9 %0.0259.09152.5041.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง112,901.26157,859.00-39.8 %0.01,868.211,689.089.6 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด30,161.3352,138.00-72.9 %0.0715.05762.35-6.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย36,728.5926,947.7026.6 %5.0838.841,022.93-21.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง29,678.8543,956.00-48.1 %0.0654.09710.20-8.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,345.8316,768.0040.8 %5.0603.20362.1540.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,507.4524,639.68-278.6 %0.01,549.172,278.10-47.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,415.144,641.00-5.1 %0.01,041.06813.6821.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง488.42245.1049.8 %5.0356.48163.2554.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง30,359.4415,192.8050.0 %5.06,096.798,838.35-45.0 %0.0
รวม 933,595 656,219 29.71 % 128,566 39,966 68.91 %