จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 781,088.3338,052.0053.1 %5.0325.63294.279.6 %4.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,510.021.00100.0 %5.0456.89114.1375.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54239.67-23.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,024.2416,716.0033.2 %5.065.0278.57-20.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,968.332,184.0026.4 %5.0647.0597.5684.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,632.361,583.0039.9 %5.0551.9738.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,472.4315,424.0053.9 %5.02,814.88941.8066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,372.941,045.0080.6 %5.0280.6549.0282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,289.53705.0083.6 %5.0204.7132.6884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,796.50447.0088.2 %5.0267.8949.1481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,748.52311.0091.7 %5.0195.6748.7175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,253.43481.0088.7 %5.0369.1949.3386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,662.28518.0085.9 %5.0189.4652.2572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,661.26403.0089.0 %5.0306.6149.0884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,563.02464.0087.0 %5.0380.2649.3187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,711.89500.0086.5 %5.0253.2349.2280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,644.27217.0094.0 %5.0215.6849.2477.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,141.645,990.002.5 %1.01,095.90396.9163.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,703.062,380.1735.7 %5.0710.84525.3326.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,649.84912.0065.6 %5.0538.52277.8548.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,546.49507.0080.1 %5.0382.68474.10-23.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,453.642,708.0050.3 %5.0761.58506.9433.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,145.341,211.0061.5 %5.0723.12492.3431.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,567.041,684.0034.4 %5.0475.91326.9631.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,128.162,825.0031.6 %5.0808.91926.79-14.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,182.673,825.108.5 %4.01,141.47484.4957.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,187.443,264.0037.1 %5.01,563.88374.5976.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,646.092,304.0036.8 %5.0875.24209.0776.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,562.5613,476.52-57.4 %0.01,578.84570.2363.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,475.901,269.0063.5 %5.0799.18944.47-18.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,105.971,186.0061.8 %5.0818.2055.2093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,725.74541.0080.2 %5.0551.97341.1238.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,678.844,250.00-15.5 %0.0913.28163.4082.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ11,094.1626,669.00-140.4 %0.03,177.452,432.4823.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,538.467,582.00-67.1 %0.01,141.4788.5692.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,652.182,027.0044.5 %5.0761.15487.3836.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,457.248,153.00-82.9 %0.01,160.48108.2290.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,179.271,848.0055.8 %5.0647.05416.1835.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,929.062,891.0026.4 %5.01,027.27306.2470.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,665.271,895.0066.6 %5.0894.26224.3674.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,748.242,367.0050.1 %5.01,103.44309.9971.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,893.852,565.0011.4 %5.0590.0043.0092.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,700.017,567.0035.3 %5.0428.70474.05-10.6 %0.0
รจจ.จันทบุรี 61,742.3074,871.00-21.3 %0.0912.04859.135.8 %2.5
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,950.6911,179.0013.7 %5.0489.54557.03-13.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,859.903,174.00-11.0 %0.0532.9645.9191.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,302.523,510.0018.4 %5.0990.61537.7145.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,168.171,899.0040.1 %5.0723.12150.1979.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,831.623,010.0037.7 %5.01,046.39465.2755.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,335.821,999.0053.9 %5.0704.10136.4480.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,059.062,782.009.1 %4.5628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 131,075.0818,882.4539.2 %5.01,976.81242.7587.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219,540.3610,725.4645.1 %5.01,513.37763.8049.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,118.336,250.5623.0 %5.01,960.65511.5873.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,825.684,945.85-29.3 %0.0363.88727.26-99.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,872.2097,572.00-43.8 %0.01,416.50928.6434.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,409.3015,480.0041.4 %5.0698.14583.8316.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,311.271,353.0093.7 %5.0725.62522.5028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว9,947.3211,059.78-11.2 %0.0764.25277.0763.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,922.2921,758.0050.5 %5.01,708.492,377.23-39.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,257.432,600.0020.2 %5.0761.15135.0882.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,492.35708.0071.6 %5.0456.89124.3772.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี130,613.0418,157.7686.1 %5.054,983.882,468.8295.5 %5.0
รวม 774,792 502,865 35.10 % 105,746 26,982 74.48 %