จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,119.75777.0075.1 %5.0349.05119.2865.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,472.0410,632.9050.5 %5.058.3781.81-40.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,641.067,106.63-26.0 %0.069.3260.1513.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,944.322,136.0027.5 %5.0558.2232.3994.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,564.251.00100.0 %5.0570.6039.2793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,760.7110,696.0027.5 %5.01,699.18806.4052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,570.03264.0092.6 %5.0150.7265.0756.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,781.42316.0094.5 %5.0204.5897.4452.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,040.041.00100.0 %5.0238.7029.2587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,864.73451.0088.3 %5.0311.9364.6879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,631.64427.0088.2 %5.0222.7149.0478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,870.45252.0093.5 %5.0331.2549.4085.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,964.6114,370.51-44.2 %0.01,354.77600.6655.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,113.922,746.2533.2 %5.01,017.151,150.45-13.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,540.62558.0078.0 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,834.352,065.0046.1 %5.0596.25367.7938.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,792.141,695.0070.7 %5.0805.43303.5762.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,073.741,360.0055.8 %5.0615.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,495.921,701.0062.2 %5.0672.32693.41-3.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด11,379.411,620.0085.8 %5.01,090.671,749.52-60.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,726.763,906.00-126.2 %0.0413.84566.95-37.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,878.941,252.0067.7 %5.0995.591,061.63-6.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,133.422,445.0022.0 %5.0544.36357.1934.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,216.8112,367.10-137.1 %0.01,014.61219.5078.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,409.471,427.00-1.2 %0.0691.33578.0716.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,254.50722.0077.8 %5.0691.3360.5791.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,850.83918.0067.8 %5.0463.14326.0429.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,313.943,320.12-0.2 %0.0691.330.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบ28,446.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,624.255,986.00-268.5 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,565.582,176.0039.0 %5.0482.16367.9623.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ5,872.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,975.70980.0067.1 %5.0482.16518.09-7.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,432.253,764.40-9.7 %0.0704.05400.3943.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,148.721,919.0039.1 %5.0342.29535.84-56.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,095.712,128.0031.3 %5.0526.25264.1249.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,334.532,725.2418.3 %5.0278.2047.5082.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,146.552,155.0031.5 %5.0689.26306.0055.6 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 5,147.376,588.00-28.0 %0.0210.06304.69-45.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดตราด 527,958.6335,634.3393.3 %5.0599.251,305.45-117.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,795.001,005.0064.0 %5.0387.08203.6147.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,006.152,727.0045.5 %5.01,128.70500.1155.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,181.391,401.0056.0 %5.0615.27226.1663.2 %5.0
สปส.จ.ตราด4,305.593,430.0020.3 %5.0786.41575.1826.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,044.781,583.0048.0 %5.0596.25146.4875.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,111.911,693.2058.8 %5.0384.39187.8551.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,435.8415.9799.9 %5.01,332.20452.8266.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด122,259.0942,229.4965.5 %5.0973.231,347.10-38.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,587.308,171.8060.3 %5.0559.34333.4940.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,325.3920,825.37-13.6 %0.0561.75668.37-19.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,639.2215,357.54-101.0 %0.01,297.111,336.16-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,019.752,436.2019.3 %5.0472.24602.61-27.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,532.19583.8576.9 %5.0219.27150.9431.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 20,043.8811,664.0041.8 %5.03,550.4464.1898.2 %5.0
รวม 931,957 262,713 71.81 % 33,935 21,564 36.45 %