จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา790.801,055.00-33.4 %0.0296.69254.7114.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,499.393,484.800.4 %0.5547.3266.9287.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,638.782,091.0042.5 %5.0772.902.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,082.121,387.0055.0 %5.0639.7949.4092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,185.3823,502.04-29.2 %0.04,100.701,159.1271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,808.80872.0077.1 %5.0215.1063.1570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,904.90880.0077.5 %5.0254.6445.4882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,769.18684.0081.9 %5.0369.1265.6382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,945.521,114.0071.8 %5.0219.8844.6179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,978.541,543.0061.2 %5.0190.6555.1671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,881.881,112.0071.4 %5.0265.6498.3363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,625.80159.0095.6 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,602.021,883.0059.1 %5.0335.47174.4448.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,647.68539.0085.2 %5.0219.7849.5877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,718.2451.0098.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,643.033,585.001.6 %0.5634.78649.08-2.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,387.223,166.0027.8 %5.0944.05685.7327.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,184.632,979.006.5 %3.0677.82195.9471.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,925.361,286.0056.0 %5.0582.74853.95-46.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,932.514,182.00-6.3 %0.0867.98934.91-7.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,991.434,375.8012.3 %5.01,871.551,327.7229.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,090.242,784.00-33.2 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,417.502,864.0035.2 %5.01,172.272,888.12-146.4 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา25,302.045,661.0077.6 %5.09,615.88411.2895.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,274.0110,004.61-37.5 %0.01,229.29338.1272.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,498.982,521.00-68.2 %0.0536.52218.3059.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,570.551,060.0070.3 %5.0753.890.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,990.241,875.0037.3 %5.0601.76331.1145.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,569.894,220.00-18.2 %0.0829.95306.8963.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,240.8824,469.00-477.0 %0.0944.051,495.39-58.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,432.115,390.0027.5 %5.01,077.16482.8355.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,458.701,635.0052.7 %5.0791.92216.5472.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,433.3813,100.88-141.1 %0.01,495.51109.7392.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,991.622,731.0045.3 %5.0906.02190.8678.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,359.401,470.0056.2 %5.0753.89313.0158.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,035.013,555.0029.4 %5.01,134.51444.1960.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,884.684,212.00-8.4 %0.0696.840.9599.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,428.643,346.0070.7 %5.0734.87236.9967.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 77,812.1561,842.6020.5 %5.01,236.69753.3139.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,323.301,419.0067.2 %5.0487.66135.2972.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,097.115,415.2823.7 %5.01,122.10545.8351.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,129.221,590.0061.5 %5.0829.95372.4455.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,852.6522,952.03-133.0 %0.01,799.301,140.4236.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,371.031,764.0047.7 %5.0468.16201.3757.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,498.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5761.4323,773.95-3,022.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 223,406.5510,357.9355.7 %5.01,668.15679.7659.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,093.9823,035.15-9.2 %0.0960.38612.8036.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,148.447,204.0060.3 %5.01,963.77256.3986.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,624.654,257.65-162.1 %0.0314.040.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,634.8817,047.0017.4 %5.0673.131,222.55-81.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง46,636.9333,744.8027.6 %5.0655.58617.505.8 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,535.5317,143.002.2 %1.0664.01284.0257.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม83,156.5118,424.3977.8 %5.0741.901,438.52-93.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,477.7729,504.0011.9 %5.0899.14730.9618.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,937.8575,029.00-23.1 %0.01,288.851,438.39-11.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา99,677.9940,000.0059.9 %5.0808.191,085.00-34.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,679.7021,522.00-148.0 %0.01,734.591,434.3317.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,778.284,470.00-18.3 %0.0810.96897.40-10.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,596.76732.0071.8 %5.0449.63294.4534.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,565.2912,072.0011.0 %5.03,625.085,574.94-53.8 %0.0
รวม 752,658 560,355 25.55 % 61,855 58,254 5.82 %