จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,549.23964.0062.2 %5.0416.31216.2048.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,629.951,741.0052.0 %5.0739.59246.5266.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,043.542,408.1020.9 %5.0606.48181.2970.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี17,544.5220,216.28-15.2 %0.02,584.131,045.9559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ6,322.091,392.0078.0 %5.0325.573,299.16-913.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,346.54462.0086.2 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,768.15324.0091.4 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,332.571,359.0068.6 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,265.561,201.0071.8 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,816.22625.0083.6 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,724.59500.0086.6 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,623.182,488.0046.2 %5.0541.34819.85-51.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,684.75972.9073.6 %5.0485.08342.0029.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี5,797.924,907.4215.4 %5.01,170.55631.6246.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,703.091,301.0051.9 %5.0587.45487.7017.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,041.461,284.0057.8 %5.0568.45646.02-13.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,275.312,901.2045.0 %5.01,500.222,130.21-42.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,971.572,861.80-45.2 %0.0475.30347.5626.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,429.262,036.4054.0 %5.01,119.90680.5539.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,758.551,804.0052.0 %5.0815.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,410.4812,971.00-102.3 %0.01,291.05307.5376.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,619.1912,561.00-247.1 %0.0758.59423.2244.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,774.8411,021.2313.7 %5.04,423.77266.9594.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,392.038,818.21-38.0 %0.02,283.44560.9575.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,463.61609.0082.4 %5.0701.55136.2780.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,737.40838.0069.4 %5.0492.38315.5335.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,404.333,449.40-1.3 %0.0758.61719.665.1 %2.5
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,995.3361,978.80-1,140.7 %0.01,348.101,923.51-42.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,092.975,662.20-83.1 %0.0549.43647.90-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,615.671,587.0056.1 %5.0758.61190.7274.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,295.1116,450.56-125.5 %0.01,291.26108.5291.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,179.7810,839.0023.6 %5.02,083.801,616.4022.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,376.131,509.00-9.7 %0.0625.58259.1458.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,973.291,614.0059.4 %5.0720.56377.4347.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,593.354,864.00-35.4 %0.0777.62728.496.3 %3.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,407.033,312.4524.8 %5.0716.53479.8233.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,087.252,572.0016.7 %5.0549.4244.6891.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี3,965.992,479.0037.5 %5.01,101.98372.4066.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 911,977.7522,892.2697.5 %5.08,328.84730.2091.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,476.0315,748.70-251.8 %0.0310.4461,506.76-19,712.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,844.461,068.0062.5 %5.0473.35263.6844.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,373.142,469.0026.8 %5.0682.53319.0253.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,527.539,559.99-171.0 %0.0701.56475.9532.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,106.554,099.200.2 %0.5986.801,078.54-9.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,107.502,158.0030.6 %5.0663.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,509.383,788.0816.0 %5.0957.21797.2016.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,427.131,795.1647.6 %5.0549.43173.8968.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 136,513.9713,284.9863.6 %5.01,203.55392.2667.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,328.256,934.9843.7 %5.02,873.37225.3992.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,532.1310,530.99-315.9 %0.01,849.19897.8551.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี21,862.135,905.2773.0 %5.0308.52202.3434.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี65,094.5118,392.9871.7 %5.0447.33290.0435.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี60,753.2263,687.00-4.8 %0.01,460.242,039.20-39.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน17,153.8822,200.00-29.4 %0.0663.30709.56-7.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี86,517.0316,560.0080.9 %5.01,126.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,432.3319,376.00-160.7 %0.0918.782,252.55-145.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,461.923,540.00-2.3 %0.0777.62305.7360.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,368.93629.0073.4 %5.09,049.03224.4397.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี7,684.8719,120.60-148.8 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,449,065 478,625 66.97 % 68,430 98,301 -43.65 %