จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,597.52871.0066.5 %5.0347.10257.2925.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,765.533,625.0823.9 %5.0689.3996.7986.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,363.1465.0098.1 %5.0537.2149.4890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,603.8112,020.0011.6 %5.02,141.44802.2362.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4859.3876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,156.30832.0080.0 %5.0237.4598.7858.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,865.67382.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,173.781,050.0074.8 %5.0285.100.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,663.362,311.9236.9 %5.0632.25491.0322.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,330.151,533.0064.6 %5.0537.26386.1828.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,261.922,127.0050.1 %5.0727.42327.2455.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,533.002,245.0050.5 %5.0556.27414.2125.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,722.681,080.0071.0 %5.0518.24380.5826.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,194.852,224.0081.8 %5.01,012.66793.5221.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,611.343,972.72-146.5 %0.0363.70285.5021.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,292.922,488.0042.0 %5.0955.61791.5817.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,682.981,854.3649.7 %5.0689.3964.8790.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,277.1110,370.92-65.2 %0.01,335.9350.5696.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,228.371,482.0054.1 %5.0594.31163.1872.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,397.95961.0071.7 %5.0613.3232.5494.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,895.621,080.0062.7 %5.0461.19822.22-78.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,334.592,357.0029.3 %5.0632.34253.9159.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,472.40ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,122.527,095.00-38.5 %0.01,240.85549.7955.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,267.162,073.0051.4 %5.01,050.69262.5275.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก14,051.7413,270.715.6 %2.51,613.6097.8393.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,658.972,703.0026.1 %5.0765.41287.8962.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,822.893,013.0021.2 %5.0689.39334.0951.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,208.641,550.0075.0 %5.0841.51213.7574.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,122.063,037.002.7 %1.0394.4698.6275.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,180.481,443.0054.6 %5.0575.29322.7343.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก696,682.5619,872.0097.1 %5.06,396.541,445.4277.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,568.701,616.0037.1 %5.0366.11218.9840.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,104.381,740.0044.0 %5.0613.32425.1830.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,691.021,253.0053.4 %5.0385.13160.5858.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,668.444,017.1714.0 %5.0803.44149.6681.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,882.251,362.0072.1 %5.0689.39232.0966.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,946.032,927.200.6 %0.5499.2365.0787.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก27,165.6718,200.8833.0 %5.01,183.81859.0027.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก595.813,086.00-418.0 %0.0273.71283.10-3.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก53,315.4920,792.0061.0 %5.0469.071,139.05-142.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก76,156.7777,636.00-1.9 %0.01,197.581,265.18-5.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์30,017.6411,928.0060.3 %5.0488.99818.67-67.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก185,224.5615,247.9291.8 %5.072,782.781,246.7298.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,192.081,725.0066.8 %5.0594.31442.0925.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,821.32830.0070.6 %5.0347.10147.5557.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,620.869,379.9174.4 %5.02,215.336,031.23-172.2 %0.0
รวม 1,276,041 280,730 78.00 % 110,310 23,718 78.50 %